• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή Τσακιροπούλου' | 28 Νοεμβρίου 2016, 14:41

    Επισημαίνεται ότι οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν για την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, διότι διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολλά σημεία σε αυτό το σχέδιο νόμου που δε διατυπώνονται με επαρκή σαφήνεια και ελπίζουμε να διασαφηνιστούν από τις κανονιστικές πράξεις. Τέτοιες περιπτώσεις λόγου χάρη είναι ο τρόπος με τον οποίο η αρμόδια αρχή θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων φορέων, αρχών και κοινού στα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (άρθρο 10), όπως και ο σαφέστερος προσδιορισμός τω μέσων και των εργαλείων για τη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων (άρθρο 11) και η διασαφήνιση των τρόπων (πρόσφορα μέσα, διαδικασίες, μηχανισμοί, προγράμματα, αναγκαία μέτρα) για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (άρθρο 15). Τοπογράφος Μηχανικός