Άρθρο 16 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα κατά τις κείμενες διατάξεις χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, εφόσον ρυθμίζουν θέματα που πραγματεύεται ο νόμος αυτός.
2. Μετά την έκδοση των ανωτέρω αναφερόμενων κανονιστικών πράξεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός του χερσαίου χώρου, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας.
3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου, εγκύκλιοι και κάθε τύπου οδηγίες που εκδίδονται από τις συναρμόδιες αρχές και φορείς στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή προκειμένου να εξετάζεται η συμβατότητά τους με τις ρυθμίσεις και τους στόχους του νόμου.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:41 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Επισημαίνεται ότι οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν για την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, διότι διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολλά σημεία σε αυτό το σχέδιο νόμου που δε διατυπώνονται με επαρκή σαφήνεια και ελπίζουμε να διασαφηνιστούν από τις κανονιστικές πράξεις. Τέτοιες περιπτώσεις λόγου χάρη είναι ο τρόπος με τον οποίο η αρμόδια αρχή θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων φορέων, αρχών και κοινού στα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (άρθρο 10), όπως και ο σαφέστερος προσδιορισμός τω μέσων και των εργαλείων για τη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων (άρθρο 11) και η διασαφήνιση των τρόπων (πρόσφορα μέσα, διαδικασίες, μηχανισμοί, προγράμματα, αναγκαία μέτρα) για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (άρθρο 15).

  Τοπογράφος Μηχανικός

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 11:44 | WWF Ελλάς

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. α) της Οδηγίας 2014/89, τα «τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016»: η μόνη εξαίρεση που προβλέπεται είναι τα «θαλάσσια χωροταξικά σχέδια», που μπορούν να καταρτιστούν μέχρι την 31.3.2021. Συνεπώς, και οι υπόλοιπες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο – όπως η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής με πράξη του υπουργικού συμβουλίου – έπρεπε να είχαν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προφανώς, αυτό είναι αδύνατο. Ωστόσο, με δεδομένο ότι i) η διατήρηση υφιστάμενων σχεδίων και προγραμμάτων είναι δυνατή μόνο εφόσον «συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας» (άρθρο 4 παρ. 6 Οδηγίας 2014/89) ii) η Οδηγία αναπτύσσει άμεση ισχύ από την 18.9.2016, και iii) ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι υποχρεωτικός (άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/89), τα εγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν, σε όλες τις περιπτώσεις, ως έχουν. Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθεί η επιφύλαξη : «μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο… εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα …σχέδια και προγράμματα, εφόσον είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου».

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:15 | Ηλίας Μπεριάτος

  Άρθρο 16 παράγραφος 2

  Πρόταση Αναδιατύπωσης:

  «Μετά την έκδοση των ανωτέρω αναφερόμενων κανονιστικών πράξεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός του χερσαίου χώρου, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σχετικά με την χωρική ανάπτυξη και ρύθμιση των θαλάσσιων περιοχών και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:52 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 2:
  Προτείνεται να προστεθεί μετά το τέλος της παραγράφου το εξής:
  «και τις δημοσιευμένες εργασίες-μελέτες ως προς την περιβαλλοντική κατάσταση των περιοχών όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες, για την αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στις περιοχές αυτές από την υπερεκμετάλλευση – αλόγιστη ανθρώπινη χρήση-όχληση.