• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Πετρολέκας' | 10 Μαρτίου 2017, 14:38

    Εκτιμάται ότι είναι σε ορθή κατεύθυνση η διάθεση του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος να διευρύνει σε επίπεδο επιτρεπόμενων χρήσεων γης τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, όπου η ενίσχυση των επενδύσεων και της απασχόλησης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της παραπάνω στρατηγικής υποσκάπτεται επί της ουσίας από τις χρονοβόρες διαδικασίες που θα απαιτηθούν ώστε αυτή να εφαρμοσθεί σε περιοχές όπου ήδη έχουν θεσμοθετηθεί Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικές Μελέτες). Έτσι, σε αυτές τις περιοχές, προτείνεται να θεωρούνται άμεσα επιτρεπόμενες οι χρήσεις γης του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκεί εφαρμογή των διευρυμένων περιοχών χρήσεων γης θα απαιτήσει την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος της τάξης των 10 ετών – μέσος χρόνος που απαιτείται για την τροποποίηση ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή την αναθεώρηση μιας Πολεοδομικής Μελέτης. Ενδεικτική περίπτωση περιοχής παραγωγικού χαρακτήρα είναι το «Χονδρεμπόριο», που περιγράφεται στο άρθρο 7 του από 23.2.1987 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), για την οποία προτείνουμε, από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί, να ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Σπύρος Πετρολέκας τοπογράφος - χωροτάκτης