• Σχόλιο του χρήστη 'ARCANIA BETA PROPERTIES' | 13 Μαρτίου 2017, 11:13

    1)Το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης είναι προς την ορθή κατεύθυνση και αποσκοπεί στο να διευρύνει σε επίπεδο επιτρεπόμενων χρήσεων γης τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, με θετικές επιδράσεις σε επίπεδο απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Τροχοπέδη σε αυτή τη προσπάθεια αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος (βλέπε άρθρο 16). Η πρόταση μας είναι σε περιοχές με οικονομικό – παραγωγικό χαρακτήρα, όπως Χονδρεμπόριο όπου έχουν ήδη θεσμοθετηθεί Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες), οι νέες χρήσεις γης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος να εφαρμοσθούν άμεσα (από την δημοσίευση του παρόντος) παράλληλα με τις χρήσεις που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και σε περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για την τροποποίηση ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες) είναι σημαντικός (κατ’ ελάχιστον 5 έτη). 2) Ορισμένες χρήσεις δεν είναι συμβατές. Επί παραδείγματι στις περιοχές Χονδρεμπορίου επιτρέπονται χρήσεις όπως Χώροι Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμμάτων (34) πού δεν συνάδει με τις επιτρεπόμενες εμπορικές χρήσεις, όπου εξ ορισμού υπάρχουν Χώροι Συνάθροισης Κοινού (12). Θα μπορούσε κατά συνέπεια είτε να διαγραφεί η μή συμβατή αυτή χρήση από τις περιοχές Χονδρεμπορίου καθ’ ότι η εν λόγω χρήση συνάδει περισσότερο με Παραγωγικές Δραστηριότητες Υψηλής Όχλησης (Χώρος Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (34), είτε να προβλεφθεί οτι στα υπο κατάρτιση νέα πολεοδομικά σχέδια που θα προωθηθούν από τους Δήμους να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι υπάρχουσες χρήσεις, ώστε να αποφευχθεί δυσαρμονία μεταξύ των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων, πάντοτε εντος των πλαισίων των επιτρεπομένων χρήσεων. 3) Προτείνουμε να περιληφθεί στις περιοχές Χονδρεμπορίου και η δραστηριότητα όπως Εμπορικά Κέντρα (8.6). Η διαφορά μεταξύ Πολυκαταστημάτων και Εμπορικών Κέντρων είναι πολύ μικρή και αφορά βασικά τον τρόπο διαχείρισης ενός Συγκροτήματος. Για την ARCANIA BETA PROPERTIES Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Διευθύνων Σύμβουλος