• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ' | 13 Μαρτίου 2017, 14:04

    Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 79/25.2.2004 (ΦΕΚ 62/Α/2004) περί χωροθέτησης εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων αναφέρεται ότι: «1. Η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου Α επιτρέπεται επιπλέον των αναφερομένων και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του από 23.2/6.3.1987 Π.Δ/τος (Δ΄ 166) κατά μήκος του Βασικού Οδικού Δικτύου (ΒΟΔ) και σε βάθος μέχρι 150 μέτρων (μ) από τον άξονα της οδού ή δύο Οικοδομικών Τετραγώνων καθώς επίσης και κατά μήκος του Εθνικού ή Επαρχιακού δικτύου εκτός ζωνών που προστατεύονται από ειδικά διατάγματα. Ως αστικό ΒΟΔ νοείται εκείνο που καθορίζεται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το κύριο οδικό δίκτυο (ελεύθερες λεωφόροι και αρτηρίες) όπως αυτό υποδεικνύεται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) των υπολοίπων πόλεων. β) σε περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ιδίου Π.Δ/τος. γ) σε περιοχές τουρισμού-αναψυχής κατά την έννοια του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ/τος. δ) σε περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση "Μεταφορικών και Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων" του τύπου Β΄.» Ως εκ τούτου, από το ίδιό τους θεσμικό πλαίσιο οι εμπορευματικοί σταθμοί δύνανται να χωροθετηθούν σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας» αλλά και «Τουρισμού-Αναψυχής». Να συμπεριληφθούν στις γενικές αυτές κατηγορίες.