• 1.Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής: «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» 2.Προτείνεται η διαγραφή των χρήσεων 13 και 14 στην τελευταία παράγραφο και η αντικατάστασή της ως εξής: «Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (11), (12) και (16) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες του εμπορευματικού πάρκου και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου, συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό και των υπολοίπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα.» Αιτιολόγηση: Έχει παραμείνει από τον προηγούμενο νόμο ότι οι χρήσεις 13 και 14 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό όμως εμποδίζει τη λειτουργία τους αυτοτελώς ή εντός χώρων πρατηρίων υγρών καυσίμων.