• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαρρηγόπουλος Ευάγγελος' | 17 Μαρτίου 2017, 01:42

    ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΣ. Με το από 25/8/1993 Προεδρικό Διάταγμα ( ΦΕΚ 1150/Δ΄/1993) καθορίσθηκαν οι χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι: "με το ανωτέρω Π.Δ. καθορίζονται οι χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς που περικλείεται από τις οδούς Αρδηττού, Βουλιαγμένης- Καρέα, Ιόλης, Δέφνερ, Τυρταίου, Ανωνύμου οδού (μεταξύ των Ο.Τ. 11 και 23 περιοχής 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών), Αριστονίκου, Γλαύκου, Μ. Πηγά, Γοργίου, Μάρκου Μουσούρου, Τριβωνιανού, Δικαιάρχου, Αρχιμήδους, Κλειτομάχου, Λόφος Αρδηττού, Ν. Θεοτόκη, Αρδηττού". Στα επόμενα, δε, άρθρα του διατάγματος προβλέπονται ειδικότεροι περιορισμοί. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 ορίζεται: «1. Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα του της παραπάνω περιοχής οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής: Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,22,52 και 53 επιτρέπονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος. α. Ειδικά στα οικόπεδα των ΟΤ. 1,11,22,12,13,14,15,16 και 17 με πρόσωπο επί της Λεωφ. Αρδηττού επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ κατοικίας, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση ιατρείων και γραφείων ιδιωτικών (πλην γραφείων τελετών), με τον περιορισμό ότι ο επιτρεπόμενος όγκος της χρήσης αυτής δεν υπερβαίνει το ποσοστό 50% του όγκου της όλης οικοδομής, απαγορευομένης οπωσδήποτε της χρησιμοποιήσεως των ανοιγμάτων της όψης, ως προσθηκών. β. Η χρήση του άρθρο 2 παρ. 1,4 (γραφεία) δεν επιτρέπεται στο σύνολο των ΟΤ 52 ΚΑΙ 53 και στο ΟΤ 17 πλην των οικοπέδων με πρόσωπο στη Λεωφ. Αρδηττού….». Κατά, δε, το άρθρο 4: « 1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος οι ειδικές γι’ αυτές διατάξεις. 2. Χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή του Μετς κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις χρήσεις που καθορίζονται με το παρόν Δ/γμα, εφόσον λειτουργούν βάσει νομίμου αδείας σε χώρο κατάλληλο γι’ αυτές, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις. Επιτρέπεται εφ’ άπαξ η μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται με νόμιμη άδεια και δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος, σε πρόσωπα α’ βαθμού συγγενείας και σύζυγο, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου. Απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων των κατά παρέκκλιση αυτών επιτρεπομένων χρήσεων. 3. Κέντρα νυχτερινής διασκέδασης (μπαρ, ντίσκο) απομακρύνονται εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος με την επιφύλαξη των υπολοίπων διατάξεων του άρθρου αυτού». Με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, όπως και με Προεδρικά Διατάγματα που έχουν τεθεί σε ισχύ και σε άλλες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, επιδιώκεται, στο μέτρο του δυνατού, εξισορρόπηση μεταξύ δύο συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών, αφενός του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής να προστατευθεί η ποιότητα της ζωής τους, με τον περιορισμό στην χορήγηση αδειών και αφετέρου, η προστασία του δικαιώματος επιχειρείν. Και φυσικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιοτικής διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής και να κατοχυρώνεται η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματός μας, εντούτοις, το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, θέτει υπέρμετρους περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα, και ειδικά σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κατά την οποία η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας της υγειούς επιχειρηματικότητας και του υγειούς ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται με το ανωτέρω διάταγμα, ειδικά για όσους έχουν καταστήματα με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Αρδηττού, είναι ιδιαίτερα επαχθείς, καθώς επιτρέπει μόνο την χρήση της κατοικίας, των ιατρείων και γραφείων,γεγονός που καθιστά δύσκολη έως ανέφικτη την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους, αφενός λόγω της μικρής ζήτησης στην εκμίσθωση τέτοιων ακινήτων λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αφετέρου διότι θα ήταν αδύνατο, κάποιος να κατοικήσει σε διαμέρισμα επί της Λεωφόρου Αρδηττού, χωρίς να λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας από την ηχορύπανση, λόγω της πυκνής κυκλοφορίας οχημάτων επ' αυτής, τη στιγμή μάλιστα που οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, επιβαρύνονται με βαρύτατους φόρους καθώς η τιμή ζώνης στην περιοχή είναι 2800 € το μέτρο και δεδομένου ότι πρόκειται για καταστήματα επιβαρύνονται επιπλέον με συντελεστή εμπορικότητας και πρόσοψης όπως ορίζεται από τον προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών. Τίθεται, λοιπόν, ζήτημα παραβιάσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας. Η γενική οικονομική ελευθερία κατοχυρώνεταιστο άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα τηνπροσωπικότητά του και να συμμετέχει στην οικονομική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Από το άρθρο αυτό συνάγεται ως αυτονόητο το δικαίωμα κάθε ανθρώπου όχι απλώς να έχει και να ασκεί ταδικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητά του «ως αυτόνομο αυτεξούσιο και αυτοδιάθετο μη περιουσιακόαγαθό», αλλά και να την αναπτύσσει σε όλους τους τομείςτης κρατικά οργανωμένης συμβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται για το κράτος όχι μόνο αρνητική αλλά και θετική υποχρέωση. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος υποχρεούται: α) να μην παρεμποδίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας, β) να αίρει τα εμπόδια που υφίστανται, γ) να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ελεύθερη ανάπτυξή της. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Συντάγματος εφαρμόζεται επικουρικά για να κατοχυρώσει πλευρές της οικονομικής ελευθερίας που δεν προστατεύονται από άλλες ειδικές διατάξεις του Συντάγματος. Πρόκειται κυρίως για την ιδιωτική αυτονομία και μάλιστα την ελευθερία των συμβάσεων, καθώς και την ελευθερία του ανταγωνισμού. Η ιδιωτική αυτονομία και ειδικότερα η ελευθερία των συμβάσεων δεν αποτελούν μόνο ατομικό δικαίωμα, αλλά και συνταγματικά κατοχυρωμένο θεμελιώδη για την οργάνωση του κράτους και τη λειτουργία της οικονομίας ως θεσμό. Το άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος κατοχυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τόσο ως υποκειμενικό ατομικό δικαίωμα όσο και ως (αντικειμενική) θεσμική εγγύηση. Η ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, καθώς και η απαγόρευση της προσβολής των δικαιωμάτωντων άλλων προϋποθέτουν την ελευθερία του ανταγωνισμού ως ατομικού δικαιώματος. Στη θεσμική εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού ανήκουν η ελευθερία προσβάσεως στην αγορά και η ελευθερία ανταγωνισμού εντός της αγοράς. Στην ελευθερία του ανταγωνισμού αντιστοιχεί και η απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί αν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας του θεμιτού ανταγωνισμού και του σεβασμού της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή, και ειδικά οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Αρδηττού, όπου έχουν τεθεί οι πλέον αυστηροί περιορισμοί στην χρήση αυτών των ακινήτων, βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε άλλες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν ισχύουν αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα ή ισχύουν μεν Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν τις χρήσεις γης αλλά επιτρέπουν περισσότερες χρήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους λοιπούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι ίδιοι περιορισμοί δεν ισχύουν για ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε απόσταση μερικών μόλις μέτρων από την Λεωφόρο Αρδηττού,για τους οποίους δεν ισχύουν οι ίδιες χρήσεις γης, όπως προβλέπει το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και το από 9/12/1992 Προεδρικό Διάταγμα (1350/Δ/1992), που ορίζει, επίσης, χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι εάν το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται εν τοις πράγμασι και αν η μη εφαρμογή του αποδεικνύει ότι χρήζει πράγματι τροποποίησης, καθώς στην περιοχή λειτουργούν διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αν και τυπικά λειτουργούν με τη μεταβίβαση αδειών που είχαν εκδοθεί από τον Δήμο Αθηναίων και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις προ του 1993 σε νέους ιδιοκτήτες, εντούτοις έχουν λάβει χώρα καταγγέλιες περιοίκων για παραβατικότητα ορισμένων από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, και επομένως θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσο εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι άδειες τους και το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ως καθ' ύλην αρμόδιο υπουργείο, παρακαλώ να να εξετάσετε μια ενδεχόμενη τροποποίηση του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που εγείρονται από την εφαρμογή του παρόντος.