Άρθρο 18 – Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των γενικών χρήσεων γης είναι δυνατόν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται υπό όρους, περιορισμούς ή προϋποθέσεις ορισμένες από τις ειδικές χρήσεις γης που κατ` αρχήν επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. Η απαγόρευση ή οι όροι, οι περιορισμοί ή οι προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να αφορούν και τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των συνοδών τους έργων υποδομής από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης του παρόντος στις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση τους.
3. Οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης των ειδικών κατηγοριών χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, εφαρμόζονται και στα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/1980 και του από 23.2.1987 Π.Δ/τος.
4. Κατ` εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου, οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης που καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε αδόμητα οικόπεδα. Δεν εφαρμόζονται:
α) στις άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του διατάγματος αυτού αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ως προς την κατασκευή της οικοδομής,
β) σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών αλλαγής χρήσης ή εσωτερικών παρεμβάσεων υφιστάμενων κτιρίων καθώς και σε οικοδομικές άδειες για προσθήκες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
γ) σε εκκρεμείς διαδικασίες, ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών δόμησης, για την έγκριση δόμησης ή άδειας δόμησης,
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ. Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος.
6. Τυχόν τροποποιήσεις ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικών Μελετών ή Ρυμοτομικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, με τις οποίες καθορίζονται χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4269/2014, αναθεωρούνται υποχρεωτικά και προσαρμόζονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού εντός 6 μηνών από τη δημοσίευσή του. Εφόσον δεν εγκριθεί μέσα στην προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου εντός η προσαρμογή τους, οι τροποποιήσεις θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ισχύουν για τις οικείες περιοχές οι προγενέστερες χρήσεις.
7. Γενικά πολεοδομικά Σχέδια και ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4269/2014, με τις κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στο ν. 4269/2014 και κατ` εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13α, αναθεωρούνται υποχρεωτικά και προσαρμόζονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού εντός 24 μηνών από τη δημοσίευσή του. Σε περίπτωση μη αναθεώρησης τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι εγκρίσεις θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:20 | Ομάδα Εργασίας για την Πολεοδομική-Περιβαλλοντική-Αρχαιολογική Νομοθεσία

  Θεωρούμε μη αποδεκτές, νομικά και επιστημονικά, τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, περί «αυτοδίκαιης ακυρότητας» των μη «προσαρμοζόμενων» εγκρίσεων ή τροποποιήσεων Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολεοδομικών Μελετών και Ρυμοτομικών Σχεδίων, καθώς είναι αντίθετες προς κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου και χρηστής διοίκησης. Προτείνεται η υποχρέωση αναθεώρησης τους βάσει των νέων διατάξεων, που άλλωστε δεν εμπεριέχει διαφορές ουσίας αλλά αλλαγές στις διατυπώσεις, να εκταθεί στους 60 μήνες, με ποινή για την μη συμμόρφωση, απώλεια κρατικής βοήθειας ή αδυναμία επέκτασης των Σχεδίων αυτών κ.ά. και όχι αυτοδίκαιη ακυρότητα.

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:09 | Τάσος Λέπεσης

  Κρίνεται απαραίτητη άλλη μία μεταβατική διάταξη, για τις Πολεοδομικές Μελέτες που θα εκπονηθούν σε εφαρμογή ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ που έχουν εγκριθεί με τις χρήσεις του ΠΔ/1987, όπου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επιλογής (π.χ. με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) του Διατάγματος με το οποίο θα μελετηθούν και θα εγκριθούν οι χρήσεις γης σε επίπεδο ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να ολοκληρώνονται ομαλά τα βήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:19 | Τάσος Λέπεσης

  Οι μεταβατικές διατάξεις είθισται να στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο εκάστοτε νέο καθεστώς. Τούτο όμως δεν ισχύει για τις παραγράφους 6 και 7 που επιβάλλουν την τροποποίηση ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ.), τα οποία εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή ρητής διάταξης του Ν.4389/2016 (άρθρο 238, παράγραφος 2, βλέπε και προηγούμενο σχόλιό μου), που τους επέτρεπε (μόλις λίγους μήνες πριν) να ολοκληρωθούν με τις χρήσεις του Ν.4269/2014. Και δεν είναι μία και δυο περιπτώσεις. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν μερικούς μήνες ενέκρινε αρκετές μελέτες, που θα ανατραπούν, με πιο χαρακτηριστική το ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (ΦΕΚ 240ΑΑΠ/9-11-2016).

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:33 | ΟΛΓΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Με τη μεταβατική διάταξη της παρ.5, εμμέσως πλην σαφώς, προκύπτει ότι δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες) εκκρεμείς υποθέσεις πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη την επικράτεια (από μια σημειακή τροποποίηση χρήσης γης, μέχρι την Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης των 18.000 στρεμμάτων πολεοδομημένης γης) θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν στο υπό έκδοση νέο θεσμικό πλαίσιο. Μόνες εξαιρέσεις αποτελούν οι ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχει γνωμοδότηση του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ (δηλαδή όταν η μελέτη έχει φτάσει στο «παρά πέντε» για να εγκριθεί).

  Η υπερβολικά περιοριστική εξαίρεση προφανώς «βάζει τρικλοποδιά» σε πλήθος «ώριμων» μελετών όπως λόγου χάρη με ολοκληρωμένες διαδικασίες διαβούλευσης ή ακόμα και στον προθάλαμο του ΣΥΠΟΘΑ (π.χ. εν αναμονή έγκρισης παράλληλων απαιτούμενων μελετών, όπως ΣΜΠΕ κλπ.).

  Τούτο σημαίνει ότι στις ήδη εγγενείς αιτίες καθυστέρησης του πολεοδομικού σχεδιασμού προστίθεται άλλη μία (και μάλιστα ήδη από την ανακοίνωσή του ΠΔ), δεδομένου ότι θα πρέπει με κάποιον «μαγικό» τρόπο οι εκκρεμείς υποθέσεις να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο χρήσεων γης (όταν και εάν κυρωθεί). Είναι δε άκρως προβληματικό ότι το σχέδιο ΠΔ δε μεριμνά για τις διαδικασίες ανασύνταξης και αποζημίωσης των εκάστοτε μελετητών για το συνεπαγόμενο, πρόσθετο, εξωσυμβατικό αντικείμενο.

  Υπάρχει λόγος για όλη αυτή την αναστάτωση? Απολύτως κανένας!

  ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΜΑΛΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.
  ΤΟ (ΟΠΟΙΟ) ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣ ΙΣΧΥΣΕΙ ΕΦΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

  Προς αυτή την κατεύθυνση, εξάλλου, συνηγορούν τόσο οι μεταβατικές διατάξεις του Ν.4447/2016 (άρθρο 13, παρ. 1), όσο και το «παράδειγμα προς αποφυγή» (για το συγκεκριμένο ζήτημα) του Ν.4269/2014, που υποχρέωσε ρητά την υπαγωγή στις χρήσεις του σχεδόν όλων των εκκρεμών τότε υποθέσεων (άρθρο 33, παρ. 2) και δύο χρόνια μετά, οι μελέτες που προσαρμόστηκαν -και ακόμα και εκείνες που εγκρίθηκαν- οφείλουν με νεώτερη διάταξη να αναθεωρηθούν (Ν.4447/2016, άρθρο 13, παρ. 6).

  Με εκτίμηση, αλλά και προβληματισμό για το αν έχετε συνείδηση του τι συνεπάγονται όσα αποφασίζετε.
  ΟΛΓΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:18 | Διαδημοτική Δράση για προστασία από την Η/Μ ακτινοβολία

  Ως «Διαδημοτική Δράση για την Προστασία από την Η/Μ Ακτινοβολία» θεωρούμε απαράδεκτη την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. και ζητάμε ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.
  Το σκεπτικό / τεκμηρίωση αναπτύσσεται στην καμπάνια συλλογής υπογραφών που έχουμε αναρτήσει στην ακόλουθη σύνδεση :
  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας: Απόσυρση παραγράφου για κεραίες κινητής τηλεφωνίας από Π.Δ. (28-2-17), μείωση ορίων ΗΜΑ

  και συνοδεύει το παρόν σχόλιο :

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας ετοιμάζεται με νέο Προεδρικό Διάταγμα να επιτρέψει την εγκατάσταση Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας παντού, δηλ. σε χώρους αποκλειστικής ή αμιγούς ή γενικής κατοικίας των ελληνικών πόλεων, χωρίς πρώτα να έχει προβεί:
  α) σε αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και
  β) σε δραστική μείωση των ορίων της αποδεκτής εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) αυτών, στο 10% των ισχυόντων ορίων σε πρώτη φάση, κάτι το οποίο έχουν ήδη κάνει άλλες χώρες όπως η Ιταλία. Ενώ πρόσφατα αδιάσειστα αποτελέσματα αμερικανικών ερευνών για τις επιπτώσεις από την ΗΜΑ μιλούν για καρκινογενέσεις (26-05-2016) (βλ. έρευνα Εθνικού Προγράμματος Τοξικολογίας (National Toxicology Program) του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Institute of Health of USA), 26-05-2016) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με το δελτίο τύπου Νο. 208 στις 31-05-2011, είχε ήδη χαρακτηρίσει την ΗΜΑ (EMR) πιθανά καρκινογόνο για τους ανθρώπους (possibly carcinogenic to humans).
  Αν δεν πάρουμε θέση απέναντι σε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο, η σχετική νομοθεσία θα αλλάξει μόνο προς το χειρότερο και η υγεία όλων των πολιτών, και των παιδιών ειδικότερα, θα εκτεθεί σε κίνδυνο ανεπανόρθωτα.
  ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΕΔΩ για:
  • Απόσυρση της παραγράφου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας από το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ.
  • Αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
  • ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ΗΜΑ), όπως έχουν ήδη κάνει και άλλες χώρες και
  • Επιβολή περιορισμών και αποστάσεων ασφαλείας προς όφελος των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

  Αγαπητοί συμπολίτες,
  Αναρτήθηκε προς Διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στις Χρήσεις Γης και δόθηκε προθεσμία λίγων ημερών, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2017, ώστε να δοθεί μια εικόνα κοινωνικής συμμετοχής στη διαβούλευση. Το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. αναφέρει ότι σε κατηγορίες χρήσεων γης, όπως π.χ. περιοχές αποκλειστικής ή αμιγούς ή γενικής κατοικίας, η μόνη ειδική χρήση που δεν μπορεί να εξαιρεθεί (Άρθρο 18 παρ.2 !!!!!) είναι η εγκατάσταση Σταθμών Βάσης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας (ΣτΒΚΤ), των γνωστών σε όλους μας κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
  Σας καλούμε λοιπόν:
  1) να συνυπογράψετε αυτό το ψήφισμα που σκοπό έχει:
  α) την απόσυρση της παραγράφου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας από το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ.
  β) την ψήφιση νόμου για δραστική μείωση των ορίων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στο 10% των ισχυόντων ορίων σε V/m, σε πρώτη φάση, που αντιστοιχεί σε υιοθέτηση του 1% σε W/m2 , κάτι το οποίο είναι βάσει μελέτης τεχνολογικά εφικτό και ψηφίστηκε ήδη και εφαρμόστηκε στην Ιταλία. Και σε επόμενη φάση, στο 1% σε V/m κάτι το οποίο είναι επίσης τεχνολογικά εφικτό και μπορεί να ισχύσει σταδιακά, μετά από μια εύλογη μεταβατική περίοδο π.χ. 3 ετών.
  γ) την αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών και την επιβολή περιορισμών και αποστάσεων ασφαλείας προς όφελος των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.
  Και
  2) να αναρτήσετε (προσοχή έως 13/03/2017) τα σχόλιά σας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) στην πλατφόρμα opengov (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8443).

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
  Α) ΟΡΙΑ
  Τα ισχύοντα όρια της μη-ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων της Ελλάδας βασίζονται στα όρια που θεσπίστηκαν το 1998 από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Ορίζονται με τα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) και το άρθρο 31 § 9,10 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) και εισηγήθηκαν από την ΕΕΑΕ (Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). Ελήφθη ως οδηγός λοιπόν τα όρια της ICNIRP του 1998 τα οποία:
  • «βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες άμεσες επιπτώσεις υγείας, όπως η διέγερση των περιφερειακών νεύρων και μυών, η ηλεκτροπληξία και τα εγκαύματα από την επαφή με αγώγιμα αντικείμενα και η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που προκαλεί η απορρόφηση ενέργειας κατά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία» (ακριβής μεταφορά από τον οδηγό της ICNIRP [i]).
  • αναγνωρίζουν ως μοναδική επίπτωση των ακτινοβολιών τη θέρμανση των ιστών, ενώ έχουν πια αναγνωριστεί πληθώρα άλλες επιβαρυντικές, μη θερμικές, επιδράσεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη, όπως: λευχαιμία, καρκίνος εγκεφάλου / μαστού / ακουστικών νεύρων, παραγωγή πρωτεϊνών του στρες, αύξηση δραστηριότητας των ελευθέρων ριζών, εκροή ασβεστίου, αύξηση διαπερατότητας αιματοεγκεφαλικού φραγμού, συντονισμός δεσμών υδρογόνου-οξυγόνου, συσσώρευση αιμοπεταλίων, αυξημένη παραγωγή ισταμίνης κ.α.
  • δεν έχουν μεταβληθεί και δεν έχουν προσαρμοσθεί στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, παρά τη ραγδαία αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης τα τελευταία χρόνια και τις νεότερες έρευνες που δείχνουν ότι οι παραπάνω μη θερμικοί μηχανισμοί δράσης οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιπτώσεις υγείας όπως: λευχαιμία, καρκίνο του μαστού, του εγκεφάλου και των ακουστικών νεύρων, Αλτσχάϊμερ, αϋπνία, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, κατάθλιψη, αλλεργίες κ.α.
  • δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη συνεχή και ταυτόχρονη έκθεση του πληθυσμού σε πολλαπλές πηγές ακτινοβολίας.
  • αγνοούν τη διαφορετική απορρόφηση των ακτινοβολιών από ενήλικες και παιδιά.
  • διαχωρίζουν τις ακτινοβολίες μόνο με βάση τη συχνότητα και όχι την κυματομορφή, που φαίνεται ότι αποτελεί ένα βιολογικά ισχυρό παράγοντα. Σημειωτέον πως το μεγαλύτερο πλέον μέρος της ακτινοβολίας που δεχόμαστε οφείλεται στις νέου τύπου ασύρματες ακτινοβολίες από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα κινητά τηλέφωνα, τις βάσεις των ασύρματων τηλεφώνων και τα ασύρματα μόντεμ, οι οποίες έχουν κυματομορφή με περιοδικούς παλμούς υψηλής έντασης.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ, ΑΚΡΩΣ ΥΨΗΛΑ και ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ το γενικό πληθυσμό από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συνεπώς υπάρχει ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ και προσαρμογής τους στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  Ενδεικτικά, υπάρχουν χώρες με όρια ΗΜΑ κάτω από 2 V/m ή 10.600 μW/m2: Βουλγαρία, Αυστρία, Ρωσία κλπ ή πόλεις όπως: Παρίσι, Σάλτσμπουργκ κλπ.
  Τα σχετικά ασφαλή όρια προφύλαξης του κοινού σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών είναι να φτάσουν, στο μέλλον, στο 0,1% του σημερινού ισχύοντος ορίου.

  Β) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
  1998 Η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις θερμικές επιδράσεις, προτείνει ως όριο ασφαλείας / έκθεσης στην ΗΜΑ τα 10 W/m2 δηλ. τα 10.000.000μW/m2 ή 41, 58, 61V/m (για 900MHz, 1800MHz, 2100MHz αντίστοιχα)
  06/09/2000 Με την υπ’ αριθ. 53571/3839 ΚΥΑ, άρθρα 2-4 και 6 § 5 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) ορίζονται ως ελληνικά όρια το 80% του προτεινόμενου από τον ICNIRP ορίου.
  2001 Πρόταση της τεχνικής ομάδας (STOA – Science & Technology Options Assesment) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – EN20000703 2001 προς την ΕΕ για μείωση της ΗΜΑ στο όριο των 100μW/m².
  03/02/2006 Με το άρθρο 31 § 9,10 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) ορίζεται το ισχύον ελληνικό όριο στο 70% του ορίου της ICNIRP δηλ. τα 7 W/m2 ή τα 7.000.000μW/m2 ή 51,4V/m ( ή αντίστοιχα το 60% αν πρόκειται για χώρο εγκατάστασης μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δηλ. τα 6 W/m2 ή τα 6.000.000μW/m2 ή 47,2V/m.
  2007 Δημοσίευση λεπτομερούς έκθεσης 600 σελίδων από το Bio-Initiative Working Group (επιστημονική επιτροπή με διακεκριμένους επιστήμονες από τις ΗΠΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τη Βρετανία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Κίνα κλπ.) που συνοψίζει τα αποτελέσματα πλέον των 2000 επιστημονικά τεκμηριωμένων εργασιών που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα κι όταν η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) φορές ασθενέστερη από τα όρια ασφαλείας που ισχύουν σε αρκετές χώρες τις Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Environment Agency) που συνεισέφερε με την τεκμηρίωση της Αρχής της Προφύλαξης (Precautionary Principle), που είναι και νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  12/2007
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο επιστημονικός φορέας Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια ICEMS (International Commission for Electromagnetic Safety) βεβαιώνει την ύπαρξη μη θερμικών επιδράσεων της υψίσυχνης ΗΜΑ, την ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία ποσοστού του πληθυσμού σε αυτές και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Αρχής της Προφύλαξης για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ασφαλείας.
  31-05-2011
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με το δελτίου τύπου Νο. 208 χαρακτηρίζει την ΗΜΑ (EMR) πιθανά καρκινογόνο για τους ανθρώπους (possibly carcinogenic to humans).
  14-06-2013 Με την υπ’ αριθ. 27217/505 ΚΥΑ, άρθρα 1,2 και 3 (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-2013) “εφευρίσκονται” νομικά οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που εγκαθίστανται χωρίς να
  απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση
  ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές ή άλλες υπηρεσίες. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους λαμβάνεται με fast track διαδικασία ακόμη και μετά την έναρξη λειτουργίας τους.
  26-05-2016
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση των προκαταρτικών αποτελεσμάτων (τα τελικά αναμένονται το 2017) των ερευνών που διεξήγαγε το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας (National Toxicology Program) του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (National Institute of Health of USA) τα οποία εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων (U.S. FDA). Σύμφωνα με αυτά διαπιστώνεται ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) προκαλεί καρκίνο και καταλήγει : «Με δεδομένη την εκτεταμένη παγκόσμια χρήση των κινητών επικοινωνιών από ανθρώπους όλων των ηλικιών, ακόμη και μικρή αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης νόσων που προκύπτουν από την έκθεση στην ΗΜΑ θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία».
  2016 – 2017 Κινητοποιήσεις πολιτών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, που ανησυχούν για τις επιπτώσεις από την ΗΜΑ, συντονίζουν τις προσπάθειές τους και συστήνεται η

  e-mail επικοινωνίας: stop.radiation@yahoo.com

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:25 | ΔΕΔΔΗΕ. ΑΕ

  Η νέα ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ που προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο1: (54) «Εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών και οι συναφείς εγκαταστάσεις», αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να μην αναφέρεται σε κάθε άρθρο που αφορά Γενική κατηγορία χρήσεων (πχ Αρθρο 2 1. Αποκλειστική Κατοικία κλπ) προτείνουμε να υπάρξει η παρακάτω ειδική αναφορά στις Γενικές Διατάξεις:
  Η κατηγορία (54) «Εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών και οι συναφείς εγκαταστάσεις». ισχύει για όλες τις Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων.
  Επιπρόσθετα και για διευκρινιστικούς λόγους κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω δύο παράγραφοι στο άρθρο 18 «Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις»:
  • Για την κατασκευή των Κέντρων Διανομής να ενσωματωθεί το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011), σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).
  • Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Υποσταθμών διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου στις προβλεπόμενες χρήσεις γης των πολεοδομικών σχεδίων τα γήπεδα των Υποσταθμών δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Υποσταθμοί ΔΕΗ», τυχόν μελλοντική τροποποίηση ή αναθεώρηση των εν λόγω πολεοδομικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και να ορίζει τη χρήση γης που αφορά σε Υποσταθμούς διανομής/μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Σχόλιο 2
  Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ειδική κατηγορία χρήσεων, υπ΄αριθ. (37) θα πρέπει να επιτρέπονται σε όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων, κατ΄ αναλογία με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, υπό προϋποθέσεις που θα καθορίζονται σε άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι η υφιστάμενη νομοθεσία των ΑΠΕ προβλέπει εγκαταστάσεις ΦΒ στις στέγες, σε ακάλυπτους, σε γήπεδα, εγκαταστάσεις ενεργειακού συμψηφισμού και λοιπά.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:07 | ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Ο Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» απαιτεί:
  Άμεση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργού κου Γιώργου Σταθάκη α) με τον Υπουργό κο Χρήστο Σπίρτζη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (πρώην καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Κεραίες ) ο οποίος είχε επιληφθεί του θέματος της αλλαγής της νομοθεσίας των κεραιών με κατάρτιση νέου νομοσχεδίου επί του θέματος, όπως είχε ανακοινώσει στο Σύλλογό μας, σε συνάντηση εκπροσώπων μας στο Υπουργείο τον Ιούνιο 2016 και β) με τον Υπουργό κο Νίκο Παπά του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (νυν καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Κεραίες μετά τον τελευταίο Κυβερνητικό ανασχηματισμό), τον εκπρόσωπο του οποίου (κο Παν.Σκούτα) επίσης επισκεφθήκαμε στο Υπουργείο το Δεκέμβριο 2016 για το ίδιο θέμα. Επίσης:
  1. Άμεση ΑΠΟΣΥΡΣΗ από το σχέδιο Π.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ειδικής μνείας για τις Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.
  2. Σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με ειδικούς επιστήμονες ( όπως π.χ. τους κ.κ. Χρήστο Γεωργίου και Θεόδωρο Μέτση, ειδικούς στις ολέθριες επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας): ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ που διέπει τις Κεραίες με : δραστική μείωση των ορίων της Η/Μ ακτινοβολίας που διέπει την εγκατάσταση Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας στα κατώτερα όρια των διεθνών προτύπων, απαγόρευση εγκατάστασης αυτών από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με θέσπιση μεγάλων ορίων απόστασης , άμεση κατάρτιση μελέτης του λεγόμενου Κυψελωτού Δικτύου, άμεση κατάργηση του επαίσχυντου λεγόμενου «νόμου Βορίδη» και άμεση επαναφορά –τουλάχιστον σε πρώτη φάση- του προηγούμενου νόμου 3431/2006, μέχρι την οριστική νομοθετική διευθέτηση του θέματος των Κεραιών.

 • 17 Μαρτίου 2017, 11:03 | Γ. Τζιβελόπουλος

  Η κινητή τηλεφωνία είναι χρήσιμη, αλλά όπως όλες οι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια για τους πολίτες.
  Η επικοινωνία γίνεται εφικτή με την χρήση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας από το 2011 χαρακτήρισε την ΗΜΑ «πιθανώς καρκινογόνο» . Η ασφαλής χρήση της τεχνολογίας είναι ως εκ τούτου επιβεβλημένη.
  Για τούτο, είναι απαραίτητη η ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των ορίων (Διεπιστημονικές προτάσεις ειδικών στην διάθεσή σας).
  Όταν θεσμοθετηθούν χαμηλότερα όρια, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σίγουρα διαφορετική τεχνολογία εκπομπής σήματος. Αντί για σταθμούς βάσης, θα πρέπει να οδηγηθούμε στην χρήση μικροκυψελών, πικοκυψελών και φεμτοκυψελών. Η τεχνολογία των μικροκυψελών ήδη χρησιμοποιείται στη χώρα μας άλλα χωρίς περιορισμούς στα όρια εκπομπής, έτσι δεν αξιοποιείται για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά απλώς διευκολύνουν τους παρόχους!
  Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, νοσοκομεία κλπ). Για την προστασία τους θα έπρεπε να απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραιών σε περίμετρο 500 μέτρων.
  Αυτή η χωροταξική ρύθμιση όχι μόνο λείπει από το υπό διαβούλευση ΠΔ, αλλά με το άρθρο 18 παράγραφο 2 προβλέπει: «Κατ’ εξαίρεση … δεν δύναται να εξαιρεθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας…»
  Δηλαδή κεραίες όπου θέλουν οι εταιρείες, χωρίς περιορισμούς ασφαλείας.
  ΖΗΤΑΜΕ
  την απόσυρση της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
  την απαγόρευση κεραιών γύρο από σχολεία βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικές χαρές κλπ σε απόσταση 500 μέτρων και αντί για Σταθμούς Βάσης Κεραιών Κινητής τηλεφωνίας. Να προβλεφτεί η εγκατάσταση των παραπάνω αναφερομένων τύπων κεραιών μετά από ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των ορίων ακτινοβολίας, έτσι ώστε να είναι ασφαλής για όλους μας.
  Ο νέος αυτός σχεδιασμός αξιοποιώντας την αρχή προφύλαξης (άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ) θα επιβάλει ισοκατανομή, χαμηλή όχληση και περισσότερη προστασία, τόσο για τις ευάλωτες ομάδες, όσο και γενικότερα για όλον τον πληθυσμό .

 • 17 Μαρτίου 2017, 10:24 | Διεύθνση Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά

  Στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε εξέλιξη δυο μελέτες τροποποίησης Γ.Π.Σ. Η μελέτη «Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης» νυν Δ.Κ. Πολίχνης και η μελέτη «Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ευκαρπίας» νυν Δ.Κ. Ευκαρπίας και οι δύο μελέτες ανατέθηκαν το 2008 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και οι δυο μελέτες βρίσκονται στο Β2 στάδιο (οριστική πρόταση) έχουν παραληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης αλλά και για τις δυο τροποποιήσεις ΓΠΣ δεν μπορεί να προχωρήσει η εισήγηση στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις εγκρίσεις τους, καθώς εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των παρελκόμενων μελετών ‘’Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας’’ και ‘’Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων’’ (ΣΜΠΕ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο χρόνος εγκρίσεις τους (έχουν παρέλθει σχεδόν δυο χρόνια).
  Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε τον αρχικό σχεδιασμό άρθρο 18 παρ. 5 του σχεδίου νόμου «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ. Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΥΠΟΘΑ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος» εντάσσοντας στις μεταβατικές διατάξεις τα εν εξελίξει Γ.Π.Σ. που βρίσκονται στο Β2 στάδιο (οριστική πρόταση) και όχι μόνο αυτά για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΥΠΟΘΑ.
  Η μη υπαγωγή αντίστοιχων υποθέσεων στις μεταβατικές διατάξεις και η συνέχιση με τις διατάξεις του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε εκκρεμείς υποθέσεις έγκρισης ΓΠΣ καθώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα τελευταία χρόνια μετά τον Ν.4269/2014 [(έγινε εναρμόνιση των χρήσεων γης με τον Ν.4269/2014 άρθρα 13 ως 32 και μετέπειτα επιστροφή εκ νέου στο Π.Δ. της 23-2/6-3-87 (ΦΕΚ – 166 τ.Δ/6-3-1987)] θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση των χρήσεων γης με ότι αυτό συνεπάγεται(συμπληρωματικές συμβάσεις κ.α.)

 • 17 Μαρτίου 2017, 01:42 | Παπαρρηγόπουλος Ευάγγελος

  ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΣ.

  Με το από 25/8/1993 Προεδρικό Διάταγμα ( ΦΕΚ 1150/Δ΄/1993) καθορίσθηκαν οι χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι: «με το ανωτέρω Π.Δ. καθορίζονται οι χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς που περικλείεται από τις οδούς Αρδηττού, Βουλιαγμένης- Καρέα, Ιόλης, Δέφνερ, Τυρταίου, Ανωνύμου οδού (μεταξύ των Ο.Τ. 11 και 23 περιοχής 53 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών), Αριστονίκου, Γλαύκου, Μ. Πηγά, Γοργίου, Μάρκου Μουσούρου, Τριβωνιανού, Δικαιάρχου, Αρχιμήδους, Κλειτομάχου, Λόφος Αρδηττού, Ν. Θεοτόκη, Αρδηττού».

  Στα επόμενα, δε, άρθρα του διατάγματος προβλέπονται ειδικότεροι περιορισμοί. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 ορίζεται: «1. Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα του της παραπάνω περιοχής οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:
  Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα 1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,22,52 και 53 επιτρέπονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος.
  α. Ειδικά στα οικόπεδα των ΟΤ. 1,11,22,12,13,14,15,16 και 17 με πρόσωπο επί της Λεωφ. Αρδηττού επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ κατοικίας, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση ιατρείων και γραφείων ιδιωτικών (πλην γραφείων τελετών), με τον περιορισμό ότι ο επιτρεπόμενος όγκος της χρήσης αυτής δεν υπερβαίνει το ποσοστό 50% του όγκου της όλης οικοδομής, απαγορευομένης οπωσδήποτε της χρησιμοποιήσεως των ανοιγμάτων της όψης, ως προσθηκών. β. Η χρήση του άρθρο 2 παρ. 1,4 (γραφεία) δεν επιτρέπεται στο σύνολο των ΟΤ 52 ΚΑΙ 53 και στο ΟΤ 17 πλην των οικοπέδων με πρόσωπο στη Λεωφ. Αρδηττού….». Κατά, δε, το άρθρο 4: « 1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος οι ειδικές γι’ αυτές διατάξεις. 2. Χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή του Μετς κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος επιτρέπονται κατά παρέκκλιση από τις χρήσεις που καθορίζονται με το παρόν Δ/γμα, εφόσον λειτουργούν βάσει νομίμου αδείας σε χώρο κατάλληλο γι’ αυτές, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις. Επιτρέπεται εφ’ άπαξ η μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται με νόμιμη άδεια και δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος, σε πρόσωπα α’ βαθμού συγγενείας και σύζυγο, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου. Απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων των κατά παρέκκλιση αυτών επιτρεπομένων χρήσεων. 3. Κέντρα νυχτερινής διασκέδασης (μπαρ, ντίσκο) απομακρύνονται εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος με την επιφύλαξη των υπολοίπων διατάξεων του άρθρου αυτού».

  Με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, όπως και με Προεδρικά Διατάγματα που έχουν τεθεί σε ισχύ και σε άλλες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, επιδιώκεται, στο μέτρο του δυνατού, εξισορρόπηση μεταξύ δύο συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών, αφενός του δικαιώματος των κατοίκων της περιοχής να προστατευθεί η ποιότητα της ζωής τους, με τον περιορισμό στην χορήγηση αδειών και αφετέρου, η προστασία του δικαιώματος επιχειρείν.

  Και φυσικά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιοτικής διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής και να κατοχυρώνεται η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως ορίζει το άρθρο 24 του Συντάγματός μας, εντούτοις, το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, θέτει υπέρμετρους περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα, και ειδικά σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κατά την οποία η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας της υγειούς επιχειρηματικότητας και του υγειούς ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας.

  Οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται με το ανωτέρω διάταγμα, ειδικά για όσους έχουν καταστήματα με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Αρδηττού, είναι ιδιαίτερα επαχθείς, καθώς επιτρέπει μόνο την χρήση της κατοικίας, των ιατρείων και γραφείων,γεγονός που καθιστά δύσκολη έως ανέφικτη την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους, αφενός λόγω της μικρής ζήτησης στην εκμίσθωση τέτοιων ακινήτων λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, αφετέρου διότι θα ήταν αδύνατο, κάποιος να κατοικήσει σε διαμέρισμα επί της Λεωφόρου Αρδηττού, χωρίς να λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας από την ηχορύπανση, λόγω της πυκνής κυκλοφορίας οχημάτων επ’ αυτής, τη στιγμή μάλιστα που οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, επιβαρύνονται με βαρύτατους φόρους καθώς η τιμή ζώνης στην περιοχή είναι 2800 € το μέτρο και δεδομένου ότι πρόκειται για καταστήματα επιβαρύνονται επιπλέον με συντελεστή εμπορικότητας και πρόσοψης όπως ορίζεται από τον προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών.

  Τίθεται, λοιπόν, ζήτημα παραβιάσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας. Η γενική οικονομική ελευθερία κατοχυρώνεταιστο άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα τηνπροσωπικότητά του και να συμμετέχει στην οικονομική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

  Από το άρθρο αυτό συνάγεται ως αυτονόητο το δικαίωμα κάθε ανθρώπου όχι απλώς να έχει και να ασκεί ταδικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητά του «ως αυτόνομο αυτεξούσιο και αυτοδιάθετο μη περιουσιακόαγαθό», αλλά και να την αναπτύσσει σε όλους τους τομείςτης κρατικά οργανωμένης συμβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται για το κράτος όχι μόνο αρνητική αλλά και θετική υποχρέωση. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος υποχρεούται: α) να μην παρεμποδίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας, β) να αίρει τα εμπόδια που υφίστανται, γ) να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ελεύθερη ανάπτυξή της.
  Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Συντάγματος εφαρμόζεται επικουρικά για να κατοχυρώσει πλευρές της οικονομικής ελευθερίας που δεν προστατεύονται από άλλες ειδικές διατάξεις του Συντάγματος. Πρόκειται κυρίως για την ιδιωτική αυτονομία και μάλιστα την ελευθερία των συμβάσεων, καθώς και την ελευθερία του ανταγωνισμού. Η ιδιωτική αυτονομία και ειδικότερα η ελευθερία των συμβάσεων δεν αποτελούν μόνο ατομικό δικαίωμα, αλλά και συνταγματικά κατοχυρωμένο θεμελιώδη για την οργάνωση του κράτους και τη λειτουργία της οικονομίας ως θεσμό.
  Το άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος κατοχυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τόσο ως υποκειμενικό ατομικό δικαίωμα όσο και ως (αντικειμενική) θεσμική εγγύηση. Η ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, καθώς και η απαγόρευση της προσβολής των δικαιωμάτωντων άλλων προϋποθέτουν την ελευθερία του ανταγωνισμού ως ατομικού δικαιώματος. Στη θεσμική εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού ανήκουν η ελευθερία προσβάσεως στην αγορά και η ελευθερία ανταγωνισμού εντός της αγοράς. Στην ελευθερία του ανταγωνισμού αντιστοιχεί και η απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

  Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί αν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας του θεμιτού ανταγωνισμού και του σεβασμού της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή, και ειδικά οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Αρδηττού, όπου έχουν τεθεί οι πλέον αυστηροί περιορισμοί στην χρήση αυτών των ακινήτων, βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε άλλες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν ισχύουν αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα ή ισχύουν μεν Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν τις χρήσεις γης αλλά επιτρέπουν περισσότερες χρήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους λοιπούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι ίδιοι περιορισμοί δεν ισχύουν για ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε απόσταση μερικών μόλις μέτρων από την Λεωφόρο Αρδηττού,για τους οποίους δεν ισχύουν οι ίδιες χρήσεις γης, όπως προβλέπει το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και το από 9/12/1992 Προεδρικό Διάταγμα (1350/Δ/1992), που ορίζει, επίσης, χρήσεις γης στην περιοχή του Μετς.

  Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι εάν το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται εν τοις πράγμασι και αν η μη εφαρμογή του αποδεικνύει ότι χρήζει πράγματι τροποποίησης, καθώς στην περιοχή λειτουργούν διάφορα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αν και τυπικά λειτουργούν με τη μεταβίβαση αδειών που είχαν εκδοθεί από τον Δήμο Αθηναίων και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις προ του 1993 σε νέους ιδιοκτήτες, εντούτοις έχουν λάβει χώρα καταγγέλιες περιοίκων για παραβατικότητα ορισμένων από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, και επομένως θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσο εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι άδειες τους και το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ως καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, παρακαλώ να να εξετάσετε μια ενδεχόμενη τροποποίηση του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που εγείρονται από την εφαρμογή του παρόντος.

 • 16 Μαρτίου 2017, 22:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

  Πρέπει να κατέβουν τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι αδύνατον να είναι τοσο υψηλά μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 • 16 Μαρτίου 2017, 22:30 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ Σ.

  Είναι ανάγκη για την υγεία μας να κατέβουν τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα χαμηλότερα της Ευρωπαικής Ένωσης!Η παράγραφος 2 του Άρθρου 18 θα πρέπει να αποσυρθεί.