• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΔΔΗΕ. ΑΕ' | 17 Μαρτίου 2017, 13:25

    Η νέα ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ που προτείνουμε να προστεθεί στο Άρθρο1: (54) «Εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών και οι συναφείς εγκαταστάσεις», αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να μην αναφέρεται σε κάθε άρθρο που αφορά Γενική κατηγορία χρήσεων (πχ Αρθρο 2 1. Αποκλειστική Κατοικία κλπ) προτείνουμε να υπάρξει η παρακάτω ειδική αναφορά στις Γενικές Διατάξεις: Η κατηγορία (54) «Εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών και οι συναφείς εγκαταστάσεις». ισχύει για όλες τις Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων. Επιπρόσθετα και για διευκρινιστικούς λόγους κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω δύο παράγραφοι στο άρθρο 18 «Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις»: • Για την κατασκευή των Κέντρων Διανομής να ενσωματωθεί το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011), σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων). • Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Υποσταθμών διανομής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου στις προβλεπόμενες χρήσεις γης των πολεοδομικών σχεδίων τα γήπεδα των Υποσταθμών δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Υποσταθμοί ΔΕΗ», τυχόν μελλοντική τροποποίηση ή αναθεώρηση των εν λόγω πολεοδομικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και να ορίζει τη χρήση γης που αφορά σε Υποσταθμούς διανομής/μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σχόλιο 2 Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ειδική κατηγορία χρήσεων, υπ΄αριθ. (37) θα πρέπει να επιτρέπονται σε όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων, κατ΄ αναλογία με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, υπό προϋποθέσεις που θα καθορίζονται σε άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι η υφιστάμενη νομοθεσία των ΑΠΕ προβλέπει εγκαταστάσεις ΦΒ στις στέγες, σε ακάλυπτους, σε γήπεδα, εγκαταστάσεις ενεργειακού συμψηφισμού και λοιπά.