• Η δυνατότητα συμμετοχής Ανώνυμων Εταιρειών σε Ε.Κοιν δυναμιτίζει αυτή καθ΄αυτή την έννοια της Ε.Κοιν και πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς από το Νόμο, δηλαδή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου να αποκλεισθούν από τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ε.Κοιν. Τεκμηρίωση : Στην παραγρ. 1.β, προβλέπεται ότι μέλη μιας Ε. Κοιν. μπορούν να είναι και "νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου" στην παραγρ. 2.α και γ, προβλέπεται στον ελάχιστο αριθμό μελών να είναι και "νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου" και στην παραγρ. 4. προβλέπεται ότι : "Στην περίπτωση που τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον 15 και το 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, δύναται στο καταστατικό να ορίζεται ότι η Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι επιτρέπεται η διανομή κερδών", και επομένως προκύπτει ότι οι ανώνυμες εταιρείες (και ιδιαίτερα οι μεγάλες) που έχουν ήδη άδεια λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, μπορούν να στήσουν "Ενεργειακές Κοινότητες" παντού, να αξιοποιήσουν το νόμο αυτό σε συνδυασμό με το Ν.1667/86, χωρίς να αλλάξουν τίποτε από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Σε συνδυασμό με το άρθρο 10 που προβλέπει οικονομικά κίνητρα, όπως "ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών"... απαλλαγές "από την καταβολή του μέρους του ειδικού τέλους"..." από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας"..."μείωση του απαιτούμενου ύψους της εγγυητικής επιστολής ...κατά 50%"..."μείωση του απaιτούμενου εταιρικού κεφαλαίου από 600.000 σε 60.000 ευρώ"..."μειωμένα ποσά εγγυήσεων για την εγγραφή στα μητρώα συμμετεχόντων στο πλαίσιο των σχετικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και Διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων αντίστοιχα"... κλπ παρέχεται συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, έναντι των Ε. Κοιν. ] Για την παράγραφο 4. Είναι λάθος να επιτρέπεται η διανομή κερδών στις Ε.Κοιν., όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Προτείνεται η διατύπωση «Επιτρέπεται η περιορισμένη διανομή πλεονασμάτων, όπως επίσης και περιορισμένη επιστροφή κερδών στη τοπική κοινότητα που τα παρήγαγε.» Τεκμηρίωση : Δεν είναι δυνατόν να μετατρέπονται οι Ε.Κοιν σε κερδοσκοπικές εταιρείες και μέλη που δεν συμμετείχαν στην παραγωγή ενέργειας -παρά μόνο μέσω της συνεταιριστικής τους μερίδας- να απολαμβάνουν κέρδη που κατά βάση προέρχονται από τους φυσικούς πόρους της τοπικής κοινωνίας.