• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΔΑΦΝΗ' | 24 Ιουνίου 2017, 18:01

    Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Άρθρο 2 Παρ 2. Για την περίπτωση β στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. προτείνεται ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. να είναι δύο (2) είτε οριζόντια για όλη τη χώρα είτε κατ’εξαίρεση για τα νησιά Δήμους. Είναι προφανές ότι η γεωγραφική εγγύτητα και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται μεταξύ ηπειρωτικών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού είναι συχνά πολύ δύσκολο να λάβουν χώρο στο νησιωτικό χώρο. Παρομοίως για την περίπτωση γ προτείνεται να απαιτείται είτε οριζόντια για τη χώρα είτε κατ’εξαίρεση για νησιά Δήμους η συμμετοχή κατ’ελάχιστον ενός (1) και όχι δύο (2) Ο.Τ.Α., ενώ τα συνολικά μέλη να μειωθούν στα δύο (2) αντί για τρία δεδομένου ότι σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές δεν είναι προφανής η ύπαρξη τρίτου τοπικού φορέα. Παρ 3. Προτείνεται η αλλαγή του 75% σε «50% συν ένα» το οποίο είναι κρίσιμο για αραιοκατοικημένες / απομονωμένες περιοχές όπου συχνά υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα αλλά επίσης περιορισμένος πληθυσμός ανά τ.χμ. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία κάθε περιοχής οι Ε.Κοιν. δύναται να ορίζουν αυτοβούλως ψηλότερα ποσοστά τοπικότητας στο καταστατικό τους. Επίσης προτείνεται να επιτρέπεται η συμμετοχή στης Ε.Κοιν. φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών. Προτείνεται για τα νομικά πρόσωπα η σχετική διατύπωση να γίνει «… τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα ή παράρτημα τους …». Επίσης, προτείνεται να επιτραπεί συμμετοχή ΝΠΙΔ σε Ε.Κοιν. τα οποία αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία, με γνώμονα τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, των δραστηριοτήτων τους σχετίζονται με την περιοχή της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας στην οποία συστήνεται η Ε.Κοιν.