• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ' | 26 Ιουνίου 2017, 11:52

    Στο υπό διαβούλευση προσχέδιο νόμου «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι σχόλια / προτάσεις: I. Αναφορικά με την παρ. 3 του άρθρου 2: 1. Να μειωθεί το ποσοστό των μελών, που πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο της έδρας της Ε.Κοιν, από 75% σε 50% του συνολικού αριθμού των μελών. 2. Να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε Ε.Κοιν και νομικών προσώπων που διαθέτουν υποκατάστημα εντός της περιφερειακής κοινότητας όπου εδρεύει η Ε.Κοιν. II. Αναφορικά με την παρ. 4 του άρθρου 2: Για τη σύσταση Ε.Κοιν κερδοσκοπικού χαρακτήρα να απαιτούνται 10 τουλάχιστον μέλη (αντί των 15 μελών που προβλέπει το σχέδιο νόμου), εκ των οποίων 5 να είναι φυσικά πρόσωπα (αντί του 50% συν ένα εκ του συνόλου των μελών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου).