• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ' | 28 Αυγούστου 2017, 14:32

    1. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται αδειοδότηση για την λειτουργία των σταθμών αποσυμπίεσης κι αν ναι, από ποιον φορέα και με ποιο τρόπο. 2. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται μελέτη Σταθμού Αποσυμπίεσης και έλεγχος αυτής από αρμόδιο φορέα. 3. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται μελέτη πυροπροστασίας ή και πιστοποιητικό πυροπροστασίας των σταθμών αποσυμπίεσης. 4. Στο άρθρο 1.3. Ορισμοί, παράγραφος 15 ''Μεμονωμένος Τελικός Πελάτης'' γίνεται αναφορά μόνο σε βιομηχανική χρήση και συμπαραγωγή. Γιατί έχουν αποκλεισθεί οι λοιπές χρήσεις;