Άρθρο 01 – Σχέδιο για τη θέσπιση τεχνικού κανονισμού εγκαταστάσεων CNG & βοηθητικές διατάξεις

Για να δείτε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση τεχνικού κανονισμού, ο οποίος θα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των σταθμών αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των βοηθητικών τους διατάξεων, πατήστε εδώ

 • 28 Αυγούστου 2017, 14:32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

  1. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται αδειοδότηση για την λειτουργία των σταθμών αποσυμπίεσης κι αν ναι, από ποιον φορέα και με ποιο τρόπο.
  2. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται μελέτη Σταθμού Αποσυμπίεσης και έλεγχος αυτής από αρμόδιο φορέα.
  3. Δεν υπάρχει αναφορά για το αν απαιτείται μελέτη πυροπροστασίας ή και πιστοποιητικό πυροπροστασίας των σταθμών αποσυμπίεσης.
  4. Στο άρθρο 1.3. Ορισμοί, παράγραφος 15 »Μεμονωμένος Τελικός Πελάτης» γίνεται αναφορά μόνο σε βιομηχανική χρήση και συμπαραγωγή. Γιατί έχουν αποκλεισθεί οι λοιπές χρήσεις;

 • Α) Άρθρο 2.2.1 «Γενικά» – Παράγραφος (δ)
  Σύμφωνα με το πρότυπο EN 334 (section 2 RN12186:2003) η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι 60°C. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.

 • 10 Αυγούστου 2017, 12:11 | kostas papadopoulos

  να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια ποίες περίπτωσης μονάδων εγκατάστασης φυσικου αερίου αφορά :
  εγκατάστασής μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου lng σε αέρια μορφή φυσικού αέριο cng ?
  εγκαταστάσεις σε αέρια μορφή σε πίεση χαμηλότερη σε αέρια μορφή ?
  σε ποίες πιέσης λειτουργίας ?
  ποία η διαδικασία για την αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων ? άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ?

 • 10 Αυγούστου 2017, 11:30 | kostas papadopoulos

  να νομοθετηθεί και τεχνικός κανονισμός για την τροποποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG σε αέρια μορφή φυσικό αέριο CNG, που χρησιμοποιητε ευρέως σε χρήσης όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων και την ασφάλεια λειτουργία τους.Στην Ευρώπη μόλις τώρα έχουνε αρχήση να θεσπίζουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντός απο τυχών λάθη κατασκευής ή λειτουργίας απο τέτοιες εφαρμόγες .Οι νέες τεχνικές ψύξης και πυρόσβεσης των δεξαμενών αλλά και ο σωστός σχεδιασμός και μελέτη για την ασφάλεια λειτουργίας ( μελέτη ασφαλείας ) με ζώνες αποκλισμούς σε κατηκοιμένες περιοχές και τα πρόστετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντώς .Για παραδείγμα στην ολλάνδια έχουν δεσπίση νόμο την υποχρεώτική μελέτη ασφαλείας με ζώνες αποκλεισμού απο χρήσης κατοικίας για τυχών αύξηση επικινδυνότητας …

 • 8 Αυγούστου 2017, 15:51 | Αποστολίδης Ιωάννης

  Απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένου εγγράφου προστασίας από εκρήξεις όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/2003), από κοινοποιημένο φορέα από το ΕΣΥΔ ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα.

  Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις να αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται και στους τρόπους εγκατάστασης και να πρέπει να πιστοποιούνται οι εταιρίες παραγωγής των υλικών αυτών και η εγκατάσταση να έχει ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας. Να γινει μια ανάλυση το τι χρειάζεται και να δοθούν επακριβός τα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν.

  Δεν χριάζεται να γίνεται μελέτη για το κάθε τι.

  Έλεγχος να γίνεται απο το κράτος και να υπάρχει πιστοποίηση εγκαταστατών.

  Όσο για τους μηχανικούς να σταματήσει ποιά το κράτος να τους δίνει δουλειές και ας παράγουν πλέον μόνοι τους, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν καινοτόμα προιόντα και γενικά να εφαρμόσουν αυτά που έχουν πραγματικά μάθει στις σχολές τους. Τα απλά να τυποποιηθούν και τέλος.

 • Α) Άρθρο 2.2.1 «Γενικά» – Παράγραφος (δ)
  Το πρότυπο EN 12186 αφορά Σταθμούς Αερίου με μέγιστη πίεση 100bar. Το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί δύο (2) διατάξεις ασφάλειας, στην περίπτωση που MOPu – MOPd >16bar. Στην προκειμένη περίπτωση οι Σταθμοί αποσυμπίεσης CNG, θα έχουν μέγιστη πίεση εισόδου 250bar. Επιπλέον οι προδιαγραφές ΔΕΣΦΑ για Σταθμούς υψηλής πίεσης ΦΑ με πίεση εισόδου έως 80bar, απαιτούν δύο διατάξεις ασφάλειας (2 x slam-shut) και μία (1) εκτονωτική βαλβίδα (relief). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το πλήθος και το είδος των διατάξεων ασφαλείας.
  Β) Άρθρο 4.2.3 παράγραφος (iii)
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι στο διπλό σύστημα ανεξάρτητης ρύθμισης, με δυνατότητα διακοπής της ροής, η κάθε γραμμή ρύθμισης και ασφάλειας θα διαστασιολογηθεί στο 100% της παροχής.
  Γ) Παρακαλούμε να καθοριστεί η θερμοκρασία λειτουργίας του φυσικού αερίου λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξοπλισμός ρύθμισης (στον οποίο θα έχουμε και τον υποβιβασμό της θερμοκρασίας) έχει σχεδιαστεί βάσει προτύπων μεταξύ -10°C και 60°C.
  Δ) Παρακαλούμε να οριστούν τα στάδια υποβιβασμού της πίεσης.
  Ε) Παρακαλούμε να καθοριστούν οι συνθήκες σχεδιασμού (πίεση, θερμοκρασία) και οι συνθήκες λειτουργίας για κάθε ένα από τα στάδια υποβιβασμού της πίεσης
  ΣΤ) Θα μπορούσε να αποτυπωθεί σχετικό P&I Diagram, για τον προτεινόμενο Σταθμό αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου?

 • 4 Αυγούστου 2017, 17:22 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

  Στο άρθρο 3.1.6 Άλλα μέτρα προστασίας (σελ. 15 του τεχνικού Κανονισμού) αναφέρεται «Απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένου εγγράφου προστασίας από εκρήξεις όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/2003), από κοινοποιημένο φορέα από το ΕΣΥΔ ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα».

  Βάση της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν προκύπτει απαίτηση σύνταξης του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις από κοινοποιημένους φορείς. Το αντίθετο μάλιστα!

  Επιπροσθέτως, ο ΕΣΥΔ ή άλλος αντίστοιχος ευρωπαϊκός φορέας, δεν διαθέτει διαδικασίες ή πρότυπα διαπίστευσης φορέων για σύνταξη εγγράφων προστασίας από εκρήξεις (παρατίθεται ο κατάλογος των διαπιστεύσεων του ΕΣΥΔ http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/services.jsp)!

  Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων από κοινοποιημένους στον ΕΣΥΔ φορείς ή άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς, είναι υποχρεωτικός, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 3.1.6 που αφορά τη σύνταξη της μελέτης.

  Μια τέτοια διάταξη, θα περιορίσει το επαγγελματικό αντικείμενο χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών κλπ.) που ασχολούνται με το αντικείμενο εκπόνησης μελετών προστασίας από εκρήξεις και θα το περιορίσει αποκλειστικά στους κοινοποιημένους φορείς οι οποίοι είναι φορείς ελέγχου συμμόρφωσης με τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και όχι σύμβουλοι – μελετητές (αντικείμενο της σύνταξης του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις), κάτι που έτσι κι αλλιώς αντιβαίνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και θέτει υπό αμφισβήτηση τον ανεξάρτητο ελεγκτικό τους ρόλο βάσει του ISO 17020.

  Τόσο από άποψης ορθολογικής ρύθμισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας, όσο και από άποψης ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού (παράλληλη νομοθεσία υπό εξέλιξη) προτείνεται η συγκεκριμένη πρόταση να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένου εγγράφου προστασίας από εκρήξεις όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/2003) από διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, Ναυπηγούς Μηχανικούς και άλλες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών που διαθέτουν το εκ της κείμενης νομοθεσίας δικαίωμα πρόσβασης στη συγκεκριμένη νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.

  Άρης Γκορόγιας
  Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών