• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΔΜ' | 30 Αυγούστου 2017, 14:53

    Θεωρούμε ότι, αντί της γενικής παραπομπής σε πέντε (5) διαφορετικά νομοθετήματα, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα ορισμών που δεν άπτονται, στο σύνολό τους, του αντικειμένου της παρούσας και περιλαμβάνουν διαφορετικά διατυπωμένους ορισμούς για τους ίδιους όρους (π.χ. ρύπανση, επικίνδυνες ουσίες, παράκτια ύδατα), θα πρέπει να ορίζονται οι όροι που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας, κάτι που θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη την ανάγνωση της ΚΥΑ και την κατανόησή της. Άλλωστε, στους προτεινόμενους ορισμούς του παρόντος άρθρου, δεν περιλαμβάνονται όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της προτεινόμενης ΚΥΑ˙ ούτε καν ο όρος «Διάθεση υγρών αποβλήτων», ο οποίος αποτελεί και τον τίτλο αυτής. Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης / Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ