Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για το σκοπό και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα νομοθετήματα, όπως ισχύουν:
α. Στο άρθρο 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160).
β. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 192).
γ. Στο άρθρο 2 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280).
δ. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54).
ε. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 354).
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως υγρά απόβλητα: Τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα υγρά απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:13 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο τέλος του άρθρου 2 να προστεθεί:
  «Στον ορισμό «υγρά απόβλητα» δεν περιλαμβάνονται τα παράκτια ύδατα που χρησιμοποιούνται για θερμορύθμιση και η άλμη από την αφαλάτωση νερού»

  Η παραπάνω διευκρίνιση είναι απαραίτητη για την αποφυγή εμπλοκών που συχνά παρουσιάζονται κατά την αδειοδοτική διαδικασία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:24 | Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Είναι σκόπιμο να αναφερθούν αναλυτικά στο άρθρο αυτό όλοι οι ορισμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΚΥΑ, καθώς στα αναφερόμενα πέντε (5) νομοθετήματα μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή /και αντιφάσεις στους ορισμούς.

  Σπυρίδων Δημουλάς
  Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 • Θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια όλοι οι βασικοί ορισμοί που υπάρχουν στο σχέδιο της ΚΥΑ αντί να υπάρχουν παραπομπές σε πολλούς ορισμούς άλλων νομοθετικών κειμένων.
  Εάν η νέα ΚΥΑ έχει σαν σκοπό να καλύψει όλα τα υγρά απόβλητα, θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά σε όλα τα είδη των υγρών αποβλήτων, ακόμα και αν αυτά διέπονται από άλλο νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν υγρά απόβλητα που δεν αναφέρονται και καλύπτονται από άλλες διατάξεις, π.χ. γεωργοκτηνοτροφικά υγρά απόβλητα. Ειδικότερα τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα, καλύπτονται από άλλο νομικό πλαίσιο όπως την ΚΥΑ Υ1β/2000/1995 «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και την ΚΥΑ 1420/82031/2015 για τον «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» ενώ τα απόβλητα ελαιουργείων από την ΚΥΑ 127402/1487/Φ15/2016.
  Διαφορετικά δεν θα πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες των υγρών αποβλήτων για τα οποία υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπως είναι τα αστικά λύματα. Τα αστικά λύματα που διατίθενται μέσω αποχετευτικών δικτύων διέπονται από ειδικές διατάξεις ιδιαίτερα από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 5673/400/1997 για τα μέτρα και τους όρους για την επεξεργασία αστικών λυμάτων) και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να συγκαταλέγονται στα υγρά απόβλητα.
  Προτείνεται η διατύπωση για τα υγρά απόβλητα: Τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα υγρά μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 5673/400/1997). Δηλαδή, τα πάσης φύσεως λύματα που δεν είναι δυνατόν να διοχετευτούν σε αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυμάτων, ως εκ τούτου χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας σε μεμονωμένα (ιδιωτικά) συστήματα καθαρισμού κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 10:37 | Καμπάς Γεώργιος

  Προτείνεται η ενσωμάτωση των όρων που αφορούν την παρόυσα ΚΥΑ στο άρθρο 2 ώστε όλοι οι υφιστάμενοι και νέοι ορισμοί να ενσωματωθούν στην παρούσα γεγονός που θα βοηθήσει οι ορισμοί αυτοί να επικαιροποιηθούν και κάποιος να μην χρειάζεται να ανατρέχει σε πέντε διαφορετικές νομοθεσίες.

  Επιπλέον να οριστεί – αποσαφηνιστεί ο όρος «διάθεση υγρών αποβλήρων» καθώς στην υπ. αριθμ. 5673/400/1997 ΚΥΑ υπάρχει ο όρος »διάθεση λυμάτων».

  Να οριστούν και να αποσαφηνιστούν επακριβώς οι όροι: «ανεξέλεκτη διάθεση υγρών αποβλητών», »διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων» και απευθείας διάθεση υγρώνν αποβλήτων».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 00:01 | Νικόλαος Τζουβάρας

  Σε συνάφεια με το σχόλιο της κας. Τσιολάκη, σημειώνεται ότι στο μνημονευόμενο (εγγραφή β.) Άρθρο 2 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) ορίζεται η “Διάθεση λυμάτων” ως ‘η απόρριψη αστικών (sic) και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και ιλύος στους υδάτινους αποδέκτες’ και επισημαίνονται:
  (1) Η αποκλειστική σύνδεση της διάθεσης με τους υδάτινους αποδέκτες (σε αντίθεση με την ευρύτερη χρήση του όρου “διάθεση” στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, ενδεικτικά στο Άρθρο 3, σε απορροφητικούς βόθρους, στο έδαφος και υπεδαφίως και στο Άρθρο 6 σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας), καθώς και
  (2) Η ρητή αναφορά (και) σε ιλύ, η οποία, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνεται διακριτά στον εισαγόμενο στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ορισμό των υγρών αποβλήτων. Αν και στην ανωτέρω ΚΥΑ η ιλύς ορίζεται ως κατάλοιπο προερχόμενο από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, είναι εμφανές ότι υφίστανται ευρύτερες σχετικές προβλέψεις (ενδεικτική η αναφορά του, μνημονευόμενου στο Άρθρο 6 παρ. Α του υπό διαβούλευση Σχεδίου, Κειμένου Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών, σ. 14 “Στη δεξαμενή καθιζάνουν οργανικά στερεά τα οποία απομακρύνονται με τη μορφή ιλύος (λάσπης) περιοδικά μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και συνήθως οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία σε κάποια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας.”).
  Παρεμπιπτόντως επισημαίνεται, γενικότερα, η ασάφεια του όρου “κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας” (το προαναφερθέν Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών χρησιμοποιεί και τον όρο “κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων” (σ. 11) αλλά προφανώς ο εισαγόμενος, στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ΚΥΑ, ορισμός των υγρών αποβλήτων, εμποδίζει τον περαιτέρω χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων αυτών).
  Νικόλαος Τζουβάρας
  Χημικός Μηχανικός

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 22:45 | Παναγιώτης Κοτσιώνης

  Αν ο σκοπός της ΚΥΑ είναι να καλύψει τα υγρά απόβλητα από όλες τις πηγές παραγωγής τους, η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 είναι περιττή και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα.
  Αν αντιθέτως στο σκοπό της διάταξης δεν περιλαμβάνονται όλα τα υγρά απόβλητα, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς.
  Ιδίως για την περίπτωση των υγρών αποβλήτων κτηνοτροφικής προέλευσης για τα οποία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, μετά την Εγκύκλιο 145447/2011, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και να καθαρισθεί ότι όταν αυτά χρησιμοποιούνται για λίπανση αγροτικών καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την Υγ. Διάταξη Υ1β/2000, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ.
  Αντίστοιχη εξαίρεση θα πρέπει να υπάρξει για τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων για τις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται για λίπανση καλλιεργειών σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 127402/1487/Φ15/1-12-2016

  Παναγιώτης Κοτσιώνης
  Χημικός Μηχανικός

 • 11 Σεπτεμβρίου 2017, 21:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Στην ΚΥΑ 5673/1997 άρθ 2, ορισμός 3 εξαιρούνται τα Όμβρια από το περιεχόμενο των «Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων».
  Επίσης, στα BREF του JRC για τη Χαλυβουργία (Iron & Steel Production) και τη Μεταλλουργία (Smitheries and Foundries Industry) το υπερσύνολο των «Υγρών Αποβλήτων + Ομβρίων» αποκαλείται «aquatic wastes», δηλ. «υδατικά απόβλητα» (βλ. και ΑΕΠΟ της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ για εγχώριες μονάδες του κλάδου).

  ΘΕΜΑ
  Όμως, πολλές υπηρεσίες θεωρούν ως «Υγρά Απόβλητα»:
  α) την απορροή των ομβρίων (storm/surface run-off)
  β) από τους αύλιους αποθηκευτικούς χώρους των μονάδων ανακύκλωσης ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων, επειδή:

  1.ΣΥΓΧΕΟΥΝ την εξεταζόμενη περίπτωση με άλλες που εμφανίζουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ χαρακτηριστικά, πχ:
  a. στραγγίσματα ΧΥΤΑ,
  b. ρυπασμένα χώματα διυλιστηρίων κλπ

  2.Στην Απόφαση ΥΠΕΚΑ οικ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β/14) για το Περιεχόμενο των ΜΠΕ κατ Α1-Α2, ο μελετητής οφείλει (βλ. ΦΕΚ σ. 1574, § 5.5.2.i) να κάνει ειδική αναφορά στα «ΕΠΙΒΑΡΗΜΕΝΑ ΟΜΒΡΙΑ» εφόσον προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδος: συλλογή-επεξεργασία-διάθεση κλπ

  ΣΤΑΘΜΗ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ
  Επισημαίνεται ότι, για τις μονάδες ανακύκλωσης -ειδικά μεταλλικών αποβλήτων και αυτοκινήτων- η Διεθνής Στάθμη της Τεχνικής επιβάλλει:
  1. Τη συλλογή των ομβρίων του αύλιου αποθηκευτικού χώρου.
  2. Τη διέλευσή τους από ελαιολασποσυλλέκτη για δέσμευση ελαιωδών, σκουριάς, χώματος.
  3. Την εφαρμογή Προληπτικών Μέτρων, που στο σύνολό τους έχουν υιοθετηθεί στην ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία (απορρύπανση ΟΤΚΖ, αποθήκευση ΕΑ σε στεγασμένο χώρο κλπ).

  Για τους λόγους αυτούς:
  1. Η ανωτέρω προδιαγραφή έχει θεσμοθετηθεί με την ΠΠΔ ΣΤ-4 της ΚΥΑ οικ. 174072/2013 (ΦΕΚ 2138 Β/14) για τους «Χώρους συγκέντρωσης & διακίνησης παλαιών μετάλλων και ΟΤΚΖ» (κατ Β). Μάλιστα, με την κατασκευή ΧΩΡΙΣΤΟΥ δικτύου, ΟΧΙ παντορροϊκού. Δεν προδιαγράφει λύσεις διάθεσης.
  2. Ομοίως, στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81 Α/04) για την «Ανακύκλωση Ο.Τ.Κ.Ζ.» προβλέπεται η χωριστή συλλογή των ομβρίων (βλ. ΦΕΚ σ. 4291, επάνω).

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Για τις μονάδες διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων (βλ. ΚΥΑ 24944/06 ΦΕΚ 791 Β/06) καθίσταται υποχρεωτική η αποθήκευσή αυτών σε στεγασμένο χώρο (βλ. Παράρτημα, Κεφ 2, §2.1, εδάφιο 3ο «εντός εγκαταστάσεων»).

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
  1. Η διακύμανση της βροχής εμφανίζει ακραίες τιμές: ψιχάλισμα – νεροποντή
  2. Ο χρόνος επαφής με τα υπαιθρίως αποθηκευμένα απόβλητα είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ, σε αντίθεση με τον πυθμένα ενός ΧΥΤΑ που η επαφή είναι διαρκής.
  3. Τα όμβρια συμπαρασύρουν/ξεπλένουν οτιδήποτε βρεθεί στη ροή τους. Θέλοντας κάποιος να είναι ρεαλιστής, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι παρασύρονται οργανικά υπολείμματα από α) τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων και οικόσιτων ζώων (αποτσίγαρα, τρόφιμα, απεκκρίσεις ζώων κλπ) και β) το φυσικό περιβάλλον (φύλλα, κλαδάκια κλπ). Συνεπώς μία χημική ανάλυση θα εμφανίσει BOD, που αναλόγως της ημέρας δειγματοληψίας είναι πολύ πιθανό να υπερβεί το όριο των 25 mg/lit.
  4. Ο Κύκλος του Νερού στη Φύση είναι ένα φαινόμενο φυσικό, καθολικό, με δυσθεώρητα μεγέθη. Η βροχή μέσω του υδρογραφικού δικτύου καταλήγει στους υδάτινους αποδέκτες για ν’ αρχίσει ένα νέο κύκλο. Πώς μπορεί να επέμβει ο Άνθρωπος σε ένα τέτοιο φαινόμενο;

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  Ας εξετάσουμε ΤΥΠΙΚΕΣ περιπτώσεις ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ εφόσον τα «Επιβαρημένα Όμβρια» θεωρηθούν «Υγρά Απόβλητα»:

  1. Σε περιοχές του ΑΡΘΡΟΥ 7 του ΠΔ 51/2007 (πχ οι Σέρρες και όλη η πέριξ περιοχή ΥΥΣ: GR1100010), ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ η λειτουργία μονάδος που θα επέλεγε τη διάθεση των απορρυπασμένων ομβρίων:
  a. σε απορροφητικούς (με πρόσχημα) για Εμπλουτισμό ή
  b. σε ακάλυπτο τμήμα (πράσινο) εντός της εγκατάστασης για διήθηση.

  2. Σε περίπτωση ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ μία μονάδα οφείλει να συνδεθεί με αυτό. Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ; Μπορεί ένας τοπικός κλάδος να παραλάβει την απορροή από πχ min 4 στρέμματα (άρτιο-οικοδομήσιμο) μετά από μπόρα, πχ 10 mm/h = 40 m3/h; Δηλαδή την ΗΜΕΡΗΣΙΑ κατανάλωση 800 ατόμων (50 lit/d) σε 1 ώρα !!!

  3. Σε περίπτωση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΕΕΛ, μπορεί αυτή να παραλάβει την ετήσια βροχόπτωση από:
  a. ΜΙΑ ΜΟΝΟ μονάδα
  b. τεσσάρων 4 στρεμ (το ελάχιστο για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το γήπεδο !!! )
  c. με ετήσια βροχόπτωση 400 mm/y (όχι Αγρίνιο, Κέρκυρα κλπ !!!)
  d. ακόμη και εάν δεχθούμε ότι το 30% εξατμίζεται (η Εξατμισοδιαπνοή είναι έως και ανύπαρκτη λόγω της υποχρεωτικής τσιμεντόστρωσης των αύλιων αποθηκευτικών χώρων):
  4.000 τμ Χ 400 mm/y X (100%-30%) = 1.120 κμ/y !!!!

  4. Αναλογιστήκαμε πόσες τέτοιες μονάδες ανακύκλωσης (αδειοδοτημένες) υπάρχουν στη Χώρα;
  a. Μπορούν οι ΕΕΛ να ανταποκριθούν;
  b. Ή οι επιχειρήσεις θα εμπλακούν σε έναν κυκεώνα μεταξύ «αρνητικών» ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών αδειοδότησης;
  c. Το μεταφορικό έργο (καύσιμα, κυκλοφοριακό) με βυτία;

  5. Γιατί τα όμβρια μιας πολεοδομημένης περιοχής θεωρούνται «καθαρά όμβρια»; Οι διαρροές λιπαντικών από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα κάθε πρωΐ στην Λ. Κηφισίας θεωρούνται αμελητέες; Μήπως θα έπρεπε και ο Δήμος Αθηναίων να αιτηθεί άδεια διάθεσης «επιβαρυμένων ομβρίων» στο Σαρωνικό ;

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να διατυπωθεί με σαφήνεια στο Άρθρο 2 ότι:

  1.ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ στον ορισμό των «Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων» και συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας:
  a.ΚΑΙ η απορροή των Επιβαρυμένων Ομβρίων
  b.των αύλιων αποθηκευτικών χώρων εγκαταστάσεων ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων
  c.εξαιρουμένων των ΧΥΤΑ(Υ).

  2.Επιτρέπεται η διάθεση των απορρυπασμένων Επιβαρυμένων Ομβρίων των ανωτέρω περιπτώσεων:
  a. σε δίκτυο ομβρίων, εάν υφίσταται,
  b. σε χάνδακες αποστράγγισης οδικού δικτύου (σ.σ. έρεισμα),
  c. σε ρέματα,
  d. σε απορροφητικούς βόθρους εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις απουσίας υδρογραφικού δικτύου (πχ Σίνδος Θεσσαλονίκης),
  e. σε τμήμα της ακάλυπτης επιφάνειας του γηπέδου της εγκατάστασης, που θα διαμορφώνεται κατάλληλα (ελαφρά εκσκαφή με δενδροφύτευση υδροχαρών) για την παραλαβή της απορροής.

  3.Επιτρέπεται η κατασκευή υπεδάφιων δεξαμενών διαχείρισης Επιβαρυμένων Ομβρίων των ανωτέρω περιπτώσεων εντός των πλαγίων αποστάσεων (βλ. «Δ») του γηπέδου

  —–(σ.σ. τα όμβρια πρέπει να απομακρύνονται από τα κτίρια για λόγους ασφαλείας. Αυτό επιτυγχάνεται φυσικά με επαρκή κλίση προς τα όρια του γηπέδου)——-

  μετά από έγκριση της περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσας Αρχής (συμπεριλαμβανομένης της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας στην περίπτωση εγκαταστάσεων της 9ης Ομάδας της ΔΙΠΑ 37964/16) που αφορά:

  1.την κατασκευή ελαιολασποσυλλέκτη διαστασιολογημένου για ελάχιστη βροχόπτωση 13 mm/h και

  2.την επιβολή των εξής Προληπτικών μέτρων:
  a.ετήσια αφαίρεση της συγκεντρούμενης στον ελαιολασποσυλλέκτη ιλύος και των υδαρών ελαιωδών
  b.κάλυψη του αύλιου αποθηκευτικού χώρου με τσιμέντο ή άσφαλτο, που δεν θα εμφανίζει κοιλότητες για την παρατεταμένη συγκράτηση ομβρίων, θα διαθέτει επαρκή κλίση προς τα σημεία συλλογής (πχ σχάρες, αυλάκια)
  c.συλλογή με απορροφητικά υλικά:
  i.των διαρροών λιπαντικών ή
  ii.άλλων χημικών ουσιών μετά από ατυχηματική διαρροή

  Γιάννης Σαμαράς
  Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
  (ΑΜ ΤΕΕ 71951, ΑΜ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 17199)
  Θεσσαλονίκη

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:53 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Θεωρούμε ότι, αντί της γενικής παραπομπής σε πέντε (5) διαφορετικά νομοθετήματα, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα ορισμών που δεν άπτονται, στο σύνολό τους, του αντικειμένου της παρούσας και περιλαμβάνουν διαφορετικά διατυπωμένους ορισμούς για τους ίδιους όρους (π.χ. ρύπανση, επικίνδυνες ουσίες, παράκτια ύδατα), θα πρέπει να ορίζονται οι όροι που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας, κάτι που θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη την ανάγνωση της ΚΥΑ και την κατανόησή της.
  Άλλωστε, στους προτεινόμενους ορισμούς του παρόντος άρθρου, δεν περιλαμβάνονται όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της προτεινόμενης ΚΥΑ˙ ούτε καν ο όρος «Διάθεση υγρών αποβλήτων», ο οποίος αποτελεί και τον τίτλο αυτής.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ