• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΔΜ' | 30 Αυγούστου 2017, 14:40

    Θεωρούμε ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να διαχωριστούν σε ποινικές, αστικές και διοικητικές, ενώ δεν κατά τη γνώμη μας δεν είναι διοικητικά ορθό να επιβάλλονται πολλαπλές κυρώσεις για την ίδια παράβαση. Επιπλέον σημειώνουμε τα εξής: 1. Οι κυρώσεις του άρθρου 14 του Ν. 3199/2003 αφορούν σε ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986. Από τα άρθρα 1-9 του Ν. 4042/2012, μόνο το άρθρο 7 αναφέρεται σε ποινικές κυρώσεις, και αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986. Τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν σε περιγραφή των αδικημάτων, ορισμούς, κ.λπ.). Συνεπώς, η αναφορά τόσων άρθρων για την περιγραφή των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 28 του Ν. 1680/1986, όπως ισχύει, είναι πλεονασμός. 2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε και ισχύει αναφέρει «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα … καθώς και στους παραβάτες των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 600.000 ευρώ». Συνεπώς η επιβολή προστίμου βάσει αυτού του άρθρου αφορά μόνο σε όσους παραβαίνουν τους όρους των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του. Οι δε λοιπές κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από εισήγηση, αυτοψία και σχετική διαπίστωση παράβασης της Διεύθυνσης Υδάτων. 3. Επί πλέον των ανωτέρω, η παράγραφος 3 προβλέπει και διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, και πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Οι κυρώσεις αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011. Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι για την ίδια παράβαση, βάσει των διατάξεων της παρούσας, μπορούν να επιβάλλονται διαφορετικές διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και από τις Δ/νσεις Υδάτων. Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης / Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ