Άρθρο 09 – Κυρώσεις

1. Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003, καθώς και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, ως ισχύει και στα άρθρα 1-9 του Ν.4042/2012.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν της διατάξεις της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως της αστικής ή ποινικής ευθύνης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.
3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009.
4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 13:56 | Καμπάς Γεώργιος

  Προτείνεται για λόγους μη σύγχησης να αποσαφηνιστεί ο τρόπος επιβολής κυρώσεων καθορίζοντας μία Υπηρεσία ως αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων και να προσδιοριστεί με σαφήνεια η συνεργασία αυτής και των άλλων υπηρεσιών που διενεργούν ελέγχους για τον τρόπο εισήγησης της κύρωσης.
  Προτείνεται να οριστεί η κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή (ΑΕΠΟ, ΠΠΔ) ως αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων.

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:40 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Θεωρούμε ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να διαχωριστούν σε ποινικές, αστικές και διοικητικές, ενώ δεν κατά τη γνώμη μας δεν είναι διοικητικά ορθό να επιβάλλονται πολλαπλές κυρώσεις για την ίδια παράβαση.
  Επιπλέον σημειώνουμε τα εξής:
  1. Οι κυρώσεις του άρθρου 14 του Ν. 3199/2003 αφορούν σε ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986. Από τα άρθρα 1-9 του Ν. 4042/2012, μόνο το άρθρο 7 αναφέρεται σε ποινικές κυρώσεις, και αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986. Τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν σε περιγραφή των αδικημάτων, ορισμούς, κ.λπ.). Συνεπώς, η αναφορά τόσων άρθρων για την περιγραφή των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 28 του Ν. 1680/1986, όπως ισχύει, είναι πλεονασμός.
  2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13 του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε και ισχύει αναφέρει «Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα … καθώς και στους παραβάτες των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από 100 ευρώ μέχρι 600.000 ευρώ». Συνεπώς η επιβολή προστίμου βάσει αυτού του άρθρου αφορά μόνο σε όσους παραβαίνουν τους όρους των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του. Οι δε λοιπές κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από εισήγηση, αυτοψία και σχετική διαπίστωση παράβασης της Διεύθυνσης Υδάτων.
  3. Επί πλέον των ανωτέρω, η παράγραφος 3 προβλέπει και διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, και πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Οι κυρώσεις αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

  Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι για την ίδια παράβαση, βάσει των διατάξεων της παρούσας, μπορούν να επιβάλλονται διαφορετικές διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και από τις Δ/νσεις Υδάτων.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 10 Αυγούστου 2017, 12:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να μπορουν να γινουν και ανωνυμες καταγγελιες.

  Να υπάρχει ρητη διάταξη ότι οι Συνδυκαλιστες στο δημόσιο
  υποχρεούνται να ενημερώσουν τον Εισαγγελέα αρ.4 Ν. 1264/82,αρ. 36,37ΚΠΔ