• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Τζουβάρας' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 00:01

    Σε συνάφεια με το σχόλιο της κας. Τσιολάκη, σημειώνεται ότι στο μνημονευόμενο (εγγραφή β.) Άρθρο 2 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) ορίζεται η “Διάθεση λυμάτων” ως ‘η απόρριψη αστικών (sic) και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και ιλύος στους υδάτινους αποδέκτες’ και επισημαίνονται: (1) Η αποκλειστική σύνδεση της διάθεσης με τους υδάτινους αποδέκτες (σε αντίθεση με την ευρύτερη χρήση του όρου “διάθεση” στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, ενδεικτικά στο Άρθρο 3, σε απορροφητικούς βόθρους, στο έδαφος και υπεδαφίως και στο Άρθρο 6 σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας), καθώς και (2) Η ρητή αναφορά (και) σε ιλύ, η οποία, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνεται διακριτά στον εισαγόμενο στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ορισμό των υγρών αποβλήτων. Αν και στην ανωτέρω ΚΥΑ η ιλύς ορίζεται ως κατάλοιπο προερχόμενο από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, είναι εμφανές ότι υφίστανται ευρύτερες σχετικές προβλέψεις (ενδεικτική η αναφορά του, μνημονευόμενου στο Άρθρο 6 παρ. Α του υπό διαβούλευση Σχεδίου, Κειμένου Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών, σ. 14 “Στη δεξαμενή καθιζάνουν οργανικά στερεά τα οποία απομακρύνονται με τη μορφή ιλύος (λάσπης) περιοδικά μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και συνήθως οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία σε κάποια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας.”). Παρεμπιπτόντως επισημαίνεται, γενικότερα, η ασάφεια του όρου “κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας” (το προαναφερθέν Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών χρησιμοποιεί και τον όρο “κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων” (σ. 11) αλλά προφανώς ο εισαγόμενος, στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ΚΥΑ, ορισμός των υγρών αποβλήτων, εμποδίζει τον περαιτέρω χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων αυτών). Νικόλαος Τζουβάρας Χημικός Μηχανικός