• Σχόλιο του χρήστη 'Καμπάς Γεώργιος' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 10:37

    Προτείνεται η ενσωμάτωση των όρων που αφορούν την παρόυσα ΚΥΑ στο άρθρο 2 ώστε όλοι οι υφιστάμενοι και νέοι ορισμοί να ενσωματωθούν στην παρούσα γεγονός που θα βοηθήσει οι ορισμοί αυτοί να επικαιροποιηθούν και κάποιος να μην χρειάζεται να ανατρέχει σε πέντε διαφορετικές νομοθεσίες. Επιπλέον να οριστεί - αποσαφηνιστεί ο όρος "διάθεση υγρών αποβλήρων'' καθώς στην υπ. αριθμ. 5673/400/1997 ΚΥΑ υπάρχει ο όρος ''διάθεση λυμάτων''. Να οριστούν και να αποσαφηνιστούν επακριβώς οι όροι: "ανεξέλεκτη διάθεση υγρών αποβλητών'', ''διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων'' και απευθείας διάθεση υγρώνν αποβλήτων''.