• Σχόλιο του χρήστη 'E. Χρυσοπολίτη' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 10:27

    Προτείνεται να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά στη διάθεση των υγρών αποβλήτων του αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου από ζωϊκά υποπροϊόντα, τα οποία οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών επιδιώκουν να διαθέτουν ανεξέλεγκτα ως υγρό λίπασμα αν και οι συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, καλίου είναι πολύ υψηλές.