• Θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια όλοι οι βασικοί ορισμοί που υπάρχουν στο σχέδιο της ΚΥΑ αντί να υπάρχουν παραπομπές σε πολλούς ορισμούς άλλων νομοθετικών κειμένων. Εάν η νέα ΚΥΑ έχει σαν σκοπό να καλύψει όλα τα υγρά απόβλητα, θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά σε όλα τα είδη των υγρών αποβλήτων, ακόμα και αν αυτά διέπονται από άλλο νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν υγρά απόβλητα που δεν αναφέρονται και καλύπτονται από άλλες διατάξεις, π.χ. γεωργοκτηνοτροφικά υγρά απόβλητα. Ειδικότερα τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα, καλύπτονται από άλλο νομικό πλαίσιο όπως την ΚΥΑ Υ1β/2000/1995 «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και την ΚΥΑ 1420/82031/2015 για τον «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» ενώ τα απόβλητα ελαιουργείων από την ΚΥΑ 127402/1487/Φ15/2016. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να αναφέρονται οι κατηγορίες των υγρών αποβλήτων για τα οποία υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπως είναι τα αστικά λύματα. Τα αστικά λύματα που διατίθενται μέσω αποχετευτικών δικτύων διέπονται από ειδικές διατάξεις ιδιαίτερα από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 5673/400/1997 για τα μέτρα και τους όρους για την επεξεργασία αστικών λυμάτων) και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να συγκαταλέγονται στα υγρά απόβλητα. Προτείνεται η διατύπωση για τα υγρά απόβλητα: Τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα υγρά μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 5673/400/1997). Δηλαδή, τα πάσης φύσεως λύματα που δεν είναι δυνατόν να διοχετευτούν σε αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυμάτων, ως εκ τούτου χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας σε μεμονωμένα (ιδιωτικά) συστήματα καθαρισμού κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.