• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Τσιρόπουλος' | 6 Νοεμβρίου 2017, 14:57

    Σχόλιο για την αντικατάσταση της παρ. 10 1...... 2...... Το κείμενο της παρ 10 πρέπει να αντικατασταθεί απο το επόμενο : «10. α)Από 1.1.2019 η βενζίνη 95 RON που διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές οφείλει να ειναι αναμεμειγμένη υποχρεωτικά με βιοαιθανόλη. Η ανάμειξη πραγματοποιείται είτε απευθείας με βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που εχουν παραχθεί από βιοαιθανόλη. Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη είναι: -οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση είτε απο τους σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων που ευρίσκονται εντός των διυλιστηρίων είτε προς εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μέσω αγωγών με τους οποίους εξασφαλίζεται «ξηρή» μεταφορά . -οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α , εφ’οσον αυτοί είτε πραγματοποιούν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 3,είτε προμηθεύονται βενζίνη απο κατόχους άδειας διύλισης . Στίς περιπτώσεις αυτές η πρός ανάμειξη βενζίνη (είτε απο εισαγωγές είτε απο κατόχους αδείας διύλισης) θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης με βιοαιθανόλη της παρούσας παραγράφου,το τελικό προϊόν της οποίας ανάμειξης διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση». Για την αιτιολόγηση της παραπάνω προτεινόμενης αλλαγής πρέπει να ληφθούν υπ’όψη τα ακόλουθα: Σε αντίθεση με τη βενζίνη,η βιοαιθανόλη έχει,μεταξύ άλλων,υδρόφιλη συμπεριφορά και συνακόλουθα κατά την ανάμειξη της βιοαιθανόλης με βενζίνη ανακύπτουν διάφορα σοβαρά προβλήματα τα οποία περιγράφονται με ενάργεια στον τεχνικό κανονισμό με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων", βλ ΦΕΚ 2055 Β /23-08-2013 . Τα προβλήματα αυτά ειναι πραγματικά ,οφείλονται εγγενώς στίς φυσικοχημικές ιδιότητες της βιοαιθανόλης (βλ παράγραφο 3.4 του παραπάνω κανονισμού) και οι επιπτώσεις τους ελαχιστοποιούνται μόνο όταν η ανάμειξη των δύο συστατικών,δηλαδή της βενζίνης και της βιοαιθανόλης,πραγματοποιείται στο πλησιέστερο δυνατό σημείο πρός τον καταναλωτή,δηλαδή στο στάδιο της φόρτωσης του βυτιοφόρου μεταφοράς του μείγματος πρός το πρατήριο,βλέπε σχετικά και τη "σύσταση" που γίνεται στη παράγραφο 3.4.8 του παραπάνω κανονισμού, και η οποία ειναι σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική διακίνησης μειγμάτων βενζίνης/βιοαιθανόλης . Επομένως, η τυχόν ανάμειξη της βενζίνης με βιοαιθανόλη από τους κατόχους αδείας διύλισης και η εν συνεχεία παράδοσή της απο το διυλιστήριο σε δεξαμενόπλοιο με σκοπό τη μεταφορά της σε επαρχιακή εγκατάσταση ,παραβλέπει τις συστάσεις του υπάρχοντος τεχνικού κανονισμού, και θα οδηγήσει σε βέβαιη αποτυχία του εγχειρήματος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση (καταστροφή)της ποιότητας του προϊόντος . Με βάση τα παραπάνω,τα οποία βασίζονται στη διεθνή πρακτική και η ακρίβεια των οποίων ειναι επαρκώς τεκμηριωμένη,η μόνη ασφαλής τεχνικά λύση που απομένει ειναι η περιγραφόμενη στον παραπάνω τεχνικό κανονισμό και η οποία συνίσταται στη χωριστή διακίνηση βενζίνης και βιοαιθανόλης και την ανάμειξή τους μόνο στο τελικό στάδιο φόρτωσης βυτιοφόρων με σκοπό τη μεταφορά σε πρατήριο λιανικής πώλησης. Επισημαίνονται εδώ και τα ακόλουθα : a.Εξ' όσων ειναι γνωστό, καμμία επαρχιακή εγκατάσταση εταιρείας διακίνησης πετρελαιοειδών δεν διαθέτει εξοπλισμό παραλαβής και διακίνησης βενζινών με ξηρές συνθήκες (δηλαδή με πλήρη αποκλεισμό παρουσίας νερού/υγρασίας). Συμπληρωματικά με το εξοπλισμό παραλαβής,επισημαίνεται οτι θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι υπάρχουσες δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης των επαρχιακών εγκαταστάσεων ετσι ώστε να μην έχουν πλωτή οροφή (βλ σχετικά παρ. 3.4.1 του παραπάνω κανονισμού για τα μέτρα πρόληψης εισροής βρόχινου νερού στη δεξαμενή του μείγματος). b.Λόγω της υδροφιλίας της βιοαιθανόλης και του σχετικά εύκολου διαχωρισμού φάσεων,η διακίνηση των μειγμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς παρουσία υγρασίας/νερού, βλ σχετικά παρ 3.4.1 του κανονισμού : "Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήματα διακίνησης μειγμάτων βιοαιθανόλης να ειναι «ξηρά»,δηλαδή χωρίς τη παρουσία υγρασίας". Εστω και αν οι επαρχιακές εγκαταστάσεις καυσίμων εξασφαλίσουν ξηρές συνθήκες παραλαβής/διακίνησης μειγμάτων βιοαιθανόλης,είναι αμφίβολο αν τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον εφοδιασμό των επαρχιακών εγκαταστάσεων μπορούν, με λογικό κόστος,να εξασφαλίσουν ξηρές συνθήκες μεταφοράς. c.Η υποχρεωτική ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί μόνο για τη βενζίνη 95 RON η οποία ειναι και το πανευρωπαϊκό προϊό, δηλαδή να εξαιρεθεί η βενζίνη 100RON . Αυτό θα προσφέρει,τουλάχιστον στη πρώτη φάση εφαρμογής,μια εναλλακτική λύση στα προβλήματα ποιότητας που αναμένεται οτι θα εμφανισθούν στη πρώτη περίοδο εφαρμογής και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές . Γ.Τσιρόπουλος