Τροποποίηση άρθρου 15Α νόμου 3054-2002

Για να δείτε την Τροποποίηση άρθρου 15Α νόμου 3054-2002, πατήστε εδώ

 • Αναφορικά με την αναθεώρηση του Άρθρου 15Α του Νόμου 3054 και των κριτηρίων & μεθοδολογίας της κατανομής βιοντίζελ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  Η χρήση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα ως απόρροια της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να μην δημιουργεί προσκόμματα στην αγορά και τα οποία εξυπηρετούν μεμονωμένες ομάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας και συντελούν στη δημιουργία στρεβλώσεων και μονοπωλιακών καθεστώτων.

  Δυστυχώς η μέχρι τώρα εφαρμογή της Κατανομής έχει συντελέσει στη διόγκωση των προβλημάτων αυτών, τη λύση των οποίων καλούνται να βρουν οι υπόχρεοι ανάμιξης και διακίνησης ενώ παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και την επιβολή προστίμων από τις κρατικές Υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν ένα Νομοθέτημα χωρίς ευρύτητα και αγνοούν εμπορικά, τιμολογιακά και λειτουργικά θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων του Νόμου.

  Παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιδότηση των παραγωγών καλλιεργειών ενεργειακού περιεχομένου γίνεται πλέον με γνώμονα την απελευθέρωση της αγοράς των βιοκαυσίμων, εντούτοις στην Ελλάδα με αυτή την προσαρμογή του Άρθρου 15Α συνεχίζεται η επιδότηση των εγχώριων παραγωγών αφενός σε βάρος των λοιπών Ευρωπαίων παραγωγών αλλά και με τον αποκλεισμό πλέον από την Κατανομή των εμπόρων αυτούσιου.

  Ο αποκλεισμός των εμπόρων στερεί την αγορά από εργαλεία που δεν αυξάνουν την τιμή κατανάλωσης και είναι προαιρετικά, διευκολύνουν όμως τον χρήστη και προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές, και τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν από τους παραγωγούς.

  Με την Νομοθετική πρόταση αυξάνεται μεν το ποσοστό ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο 20%, αλλά πρακτικά δεν δίνεται η δυνατότητα στους Υπόχρεους να το εκμεταλλευτούν, γιατί

  (α) Εξαιρείται από την Κατανομή η συμμετοχή των εμπόρων, οι οποίοι το τρέχον έτος έχουν ποσόστωση περίπου 7% (και τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη). Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτεία ευνοεί τους εγχώριους παραγωγούς σε βάρος των καταναλωτών με αυξημένο κόστος κτήσης βιοκαυσίμου (αγοράζοντας περισσότερο προϊόν από Έλληνες παραγωγούς και λιγότερο από ξένους).

  (β) Οι ποσότητες της Κατανομής βασίζονται σε εκτιμήσεις των Διυλιστηρίων για πωλήσεις εντός του επόμενου έτους. Οι ποσότητες αυτές, οι οποίες είναι εκτιμήσεις, καταλήγουν δεσμευτικές εν τέλει αφού σε περίπτωση μείωσης των πωλήσεων κάτω από αυτές τις εκτιμήσεις (έως 20%) οι ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης θα είναι αυτές που θα μειωθούν πρώτες.

  Επιπλέον, με καθυστέρηση πολλών ετών σε σχέση με τα πεπραγμένα των λοιπών Ευρωπαϊκών Κρατών, εντάσσεται η μέθοδος διπλής καταμέτρησης με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/13, η οποία όμως δεν δίνει το δικαίωμα της διπλής καταμέτρησης στους υπόχρεους, αλλά μόνο στην Πολιτεία για τις αναφορές επίτευξης των στόχων συμμετοχής κατά 10% των βιοκαυσίμων στις οδικές μεταφορές έως το 2020. Πιστεύουμε ότι η χρήση των ποσοτήτων διπλής καταμέτρησης θα πρέπει να είναι στη δικαιοδοσία μόνο των υπόχρεων, οι οποίοι και θα βελτιστοποιούν την προμήθεια και ανάμιξη των βιοκαυσίμων με βάση των ενεργειακό αποτύπωμα της εκάστοτε παρτίδας.

  Σχετικά με την εισαγωγή της βιοαιθανόλης το 2019, προτείνουμε η διακίνηση και ανάμιξη της να γίνεται αποκλειστικά στα διυλιστήρια, καθότι είναι οι μόνες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα που μπορούν να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω προϊόντος, να διασφαλίσουν δηλαδή την απρόσκοπτη ανάμιξη του μίγματος με την αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του έντονα υδρόφιλου χαρακτήρα του προϊόντος. Επιπλέον δε τονίζουμε ότι η χρήση σταθεροποιητών / ταπεινωτών τάσεως ατμών είναι επιβεβλημένη ώστε να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές της τελικής βενζίνης και μπορεί να γίνει μόνο στα διυλιστήρια.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε
  1. Προσαρμογή της συμμετοχής της Κατανομής κατά 60% και του ποσοστού ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο 40%.
  2. Συμμετοχή των εμπόρων βιοακαυσίμων στην αγορά και συνεπώς στην Κατανομή
  3. Σε περίπτωση μείωσης των καταναλώσεων, η υποχρέωση απορρόφησης αυτούσιου να διαμορφώνεται ομοιόμορφα από την Κατανομή και τις ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης
  4. Κατάργηση της υποβολής εκτιμήσεων επί των πωλήσεων από τα Διυλιστηρίων και κατά επέκταση της υποχρέωσης απορρόφησης συγκεκριμένων ποσοτήτων αυτούσιου από κάθε Δικαιούχο. Προτείνεται το σύστημα της Κατανομής να δουλεύει με τα ποσοστά συμμέτοχης του κάθε δικαιούχου στην Κατανομή και αναλόγως των καταναλώσεων των Υπόχρεων να προσαρμόζονται οι αγορές από κάθε Δικαιούχο.
  5. Κατάργηση της υποχρέωσης των μηνιαίων παραδόσεων αφού η υποχρέωση της Χώρας σχετικά με την χρήση βιοκαυσίμων κρίνεται απολογιστικά σε ετήσιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στους Υπόχρεους. Η κατάτμηση μόνο λάθος στιγμιαίες εκτιμήσεις δίνει. Όσο πιο πολύ κατακερματίζονται οι περίοδοι ελέγχου τόσο πιο λάθος εικόνες δίνουν.
  6. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη εισαγωγή και προσμέτρηση των ποσοτήτων αυτούσιου διπλής καταμέτρησης και πώς αυτές θα προσμετρώνται στην Κατανομή
  7. Υποχρέωση ανάμιξης βιοαιθανόλης μόνο από αυτούς που μπορούν να υλοποιήσουν πραγματικά και νόμιμα τη διακίνηση του προϊόντος με τη χρήση σταθεροποιητών.

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 14:56 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 5 παρ.1:

  Να προστεθεί σημείο ότι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κριτηρίου των τηγανελαίων (ΕΛ3i) τα λάδια που περιγράφονται στην εγκύκλιο οικ. 176052/4.5.2017 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ».

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 14:57 | Γ.Τσιρόπουλος

  Σχόλιο για την αντικατάσταση της παρ. 10

  1……
  2……
  Το κείμενο της παρ 10 πρέπει να αντικατασταθεί απο το επόμενο :

  «10. α)Από 1.1.2019 η βενζίνη 95 RON που διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές οφείλει να ειναι αναμεμειγμένη υποχρεωτικά με βιοαιθανόλη.
  Η ανάμειξη πραγματοποιείται είτε απευθείας με βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που εχουν παραχθεί από βιοαιθανόλη.

  Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη είναι:

  -οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση είτε απο τους σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων που ευρίσκονται εντός των διυλιστηρίων είτε προς εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μέσω αγωγών με τους οποίους εξασφαλίζεται «ξηρή» μεταφορά .
  -οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α , εφ’οσον αυτοί είτε πραγματοποιούν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 3,είτε προμηθεύονται βενζίνη απο κατόχους άδειας διύλισης . Στίς περιπτώσεις αυτές η πρός ανάμειξη βενζίνη (είτε απο εισαγωγές είτε απο κατόχους αδείας διύλισης) θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης με βιοαιθανόλη της παρούσας παραγράφου,το τελικό προϊόν της οποίας ανάμειξης διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση».

  Για την αιτιολόγηση της παραπάνω προτεινόμενης αλλαγής πρέπει να ληφθούν υπ’όψη τα ακόλουθα:
  Σε αντίθεση με τη βενζίνη,η βιοαιθανόλη έχει,μεταξύ άλλων,υδρόφιλη συμπεριφορά και συνακόλουθα κατά την ανάμειξη της βιοαιθανόλης με βενζίνη ανακύπτουν διάφορα σοβαρά προβλήματα τα οποία περιγράφονται με ενάργεια στον τεχνικό κανονισμό με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων», βλ ΦΕΚ 2055 Β /23-08-2013 .
  Τα προβλήματα αυτά ειναι πραγματικά ,οφείλονται εγγενώς στίς φυσικοχημικές ιδιότητες της βιοαιθανόλης (βλ παράγραφο 3.4 του παραπάνω κανονισμού) και οι επιπτώσεις τους ελαχιστοποιούνται μόνο όταν η ανάμειξη των δύο συστατικών,δηλαδή της βενζίνης και της βιοαιθανόλης,πραγματοποιείται στο πλησιέστερο δυνατό σημείο πρός τον καταναλωτή,δηλαδή στο στάδιο της φόρτωσης του βυτιοφόρου μεταφοράς του μείγματος πρός το πρατήριο,βλέπε σχετικά και τη «σύσταση» που γίνεται στη παράγραφο 3.4.8 του παραπάνω κανονισμού, και η οποία ειναι σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική διακίνησης μειγμάτων βενζίνης/βιοαιθανόλης .
  Επομένως, η τυχόν ανάμειξη της βενζίνης με βιοαιθανόλη από τους κατόχους αδείας διύλισης και η εν συνεχεία παράδοσή της απο το διυλιστήριο σε δεξαμενόπλοιο με σκοπό τη μεταφορά της σε επαρχιακή εγκατάσταση ,παραβλέπει τις συστάσεις του υπάρχοντος τεχνικού κανονισμού, και θα οδηγήσει σε βέβαιη αποτυχία του εγχειρήματος με αποτέλεσμα την υποβάθμιση (καταστροφή)της ποιότητας του προϊόντος .
  Με βάση τα παραπάνω,τα οποία βασίζονται στη διεθνή πρακτική και η ακρίβεια των οποίων ειναι επαρκώς τεκμηριωμένη,η μόνη ασφαλής τεχνικά λύση που απομένει ειναι η περιγραφόμενη στον παραπάνω τεχνικό κανονισμό και η οποία συνίσταται στη χωριστή διακίνηση βενζίνης και βιοαιθανόλης και την ανάμειξή τους μόνο στο τελικό στάδιο φόρτωσης βυτιοφόρων με σκοπό τη μεταφορά σε πρατήριο λιανικής πώλησης.

  Επισημαίνονται εδώ και τα ακόλουθα :

  a.Εξ’ όσων ειναι γνωστό, καμμία επαρχιακή εγκατάσταση εταιρείας διακίνησης πετρελαιοειδών δεν διαθέτει εξοπλισμό παραλαβής και διακίνησης βενζινών με ξηρές συνθήκες (δηλαδή με πλήρη αποκλεισμό παρουσίας νερού/υγρασίας).
  Συμπληρωματικά με το εξοπλισμό παραλαβής,επισημαίνεται οτι θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι υπάρχουσες δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης των επαρχιακών εγκαταστάσεων ετσι ώστε να μην έχουν πλωτή οροφή (βλ σχετικά παρ. 3.4.1 του παραπάνω κανονισμού για τα μέτρα πρόληψης εισροής βρόχινου νερού στη δεξαμενή του μείγματος).

  b.Λόγω της υδροφιλίας της βιοαιθανόλης και του σχετικά εύκολου διαχωρισμού φάσεων,η διακίνηση των μειγμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς παρουσία υγρασίας/νερού, βλ σχετικά παρ 3.4.1 του κανονισμού :
  «Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήματα διακίνησης μειγμάτων
  βιοαιθανόλης να ειναι «ξηρά»,δηλαδή χωρίς τη παρουσία υγρασίας».
  Εστω και αν οι επαρχιακές εγκαταστάσεις καυσίμων εξασφαλίσουν ξηρές
  συνθήκες παραλαβής/διακίνησης μειγμάτων βιοαιθανόλης,είναι αμφίβολο
  αν τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον
  εφοδιασμό των επαρχιακών εγκαταστάσεων μπορούν, με λογικό κόστος,να
  εξασφαλίσουν ξηρές συνθήκες μεταφοράς.

  c.Η υποχρεωτική ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί μόνο για τη βενζίνη 95 RON η οποία ειναι και το πανευρωπαϊκό προϊό, δηλαδή να εξαιρεθεί η βενζίνη 100RON .
  Αυτό θα προσφέρει,τουλάχιστον στη πρώτη φάση εφαρμογής,μια εναλλακτική λύση στα προβλήματα ποιότητας που αναμένεται οτι θα εμφανισθούν στη πρώτη περίοδο εφαρμογής και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές .

  Γ.Τσιρόπουλος

 • 6 Νοεμβρίου 2017, 12:15 | ΕΚΟ ΑΒΕΕ

  Η Εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ παραθέτει τα σχόλιά της με τροποποίηση των κειμένων στις παραγράφους 1.5 και 2.10α ως ακολούθως :

  Το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 τροποποιείται ως εξής:

  1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής:
  «5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εταιρείας με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας με μονάδες παραγωγής βιοντίζελ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  2. Αντικαθίσταται η παρ. 10 ως εξής:
  «10. α) Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να αναμιγνύεται υποχρεωτικά με βιοαιθανόλη.
  Η ανάμειξη πραγματοποιείται είτε απευθείας με βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από βιοαιθανόλη.

  Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη είναι:
   οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση, και
   οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, εφ’ όσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3, βενζίνης που πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης με βιοαιθανόλη της παρούσας παραγράφου , το τελικό προϊόν της οποίας ανάμειξης διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση με ευθύνη των κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών του ΕΝ 228 .

 • 31 Οκτωβρίου 2017, 11:18 | Στέφανος

  Από τη στιγμή που υπάρχουν πλέον νέες, καθαρές τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μετατροπή σε συνθετικό καύσιμο κάθε οργανικής ύλης (βιομάζα, πλαστικό, χαρτί, υπολείματα τροφίμων κλπ), προτείνω να αλλάξει η νομοθεσία για τα βιοκαύσιμα ώστε να ανατανακλά και τις νέες εξελίξεις.
  Ενδεικτικά, η νέα τεχνολογία είναι η ακόλουθη:
  http://alphakat.errsa.hu/en/company_patent.htm

  Προτείνω να ενσψματωθεί διάταξη που να επιτρέπει στον καθένα να ιδρύσει εργοστάσιο παραγωγής συνθετικών καυσίμων από απορρίματα και να τα διαθέτει στην αγορά.

  Στα οφέλη συμπεριλαμβάνεται:
  – Η λύση του προβλήματος διάθεσης απορριμάτων
  – Η μετατροπή σε θετικού του ενεργειακού και εμπορικού ισοζύγιο της χώρας
  – Η υποκατάσταση των εισαγωγών πετρελαιοειδών
  – Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  – Η μείωση του κόστους του πετρελαίου στην αγορά