• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.ΒΙ.Β.Ε' | 6 Νοεμβρίου 2017, 14:25

    1. Ο πίνακας της σελίδας 8 να διαμορφωθεί ως εξής : ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ / ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ 0,480 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,480 ΣΟΓΙΑ 0,250 Μετά τη δεκαετή εμπειρία των καλλιεργητών, την ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων, αλλά και την αύξηση της καλλιέργειας από 100.000 σε 900.000 στρέμματα, αφενός διότι μένουν αδιάθετες ποσότητες ενεργειακών εκτός κατανομής και αφετέρου γιατί η αγροτική ανάπτυξη είναι αναγκαία επιβολή, είναι επιβεβλημένο να αλλάξουν οι αποδόσεις όπως προτείνουμε παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές έχουν βοηθήσει την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την άρδευση της καλλιέργειας και της συνεχόμενης εξέλιξης των χαρακτηριστικών των υβριδίων ώθησαν την αύξηση αυτή. Αναλυτικότερα, τα νέα σύνθετα λιπάσματα εμπλουτισμένα με μακροστοιχεία όπως το θείο (S) και μικροστοιχεία όπως το βόριο (B) ή ο ψευδάργυρος (Zn) αυξάνουν το τελικό ποσοστό της ελαιοπεριεκτικότητας της παραγωγής. Η άρδευση της καλλιέργειας, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί, εκτός από την αύξηση της απόδοσης, συμβάλει σημαντικά και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας. Αποτελέσματα πειραμάτων πολλών ετών έχουν δείξει ότι σε αρδευόμενα χωράφια η ελαιοπεριεκτικότητα του τελικού προϊόντος έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες το λιγότερο. Τέλος οι εταιρείες παραγωγής υβριδίων ηλίανθου έχουν στρέψει την προσοχή τους στη βελτίωση των χαρακτηριστικών των καινούριων υβριδίων με βάση την καλύτερη απόδοση, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες και τα ζιζάνια που προσβάλουν την καλλιέργεια, αλλά κυρίως την αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας, ούτως ώστε να γίνονται αποδεκτά από την εκάστοτε βιομηχανία βιοκαυσίμων. Ο δε παραγωγός χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές για την καλλιέργεια των ενεργειακών, βλέπει να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα οικονομικά του μεγέθη, τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κέρδη, χρησιμοποιώντας απόλυτους αριθμούς. Έτσι πιστοποιείται η προαναφερθείσα αύξηση, αλλά και ο διαρκής πειραματισμός με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. 2. Ο πίνακας της σελίδας 9 να διαμορφωθεί ως εξής : ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΟΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟΥ / ΣΤΡΕΜΜΑ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 350 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 300 ΣΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 450 3. Τα ερευνητικά προγράμματα να καταργηθούν και η ποσόστωσή τους να μεταφερθεί αυτούσια στο κριτήριο των ενεργειακών. Δηλαδή o συντελεστής των ερευνητικών να προστεθεί στον συντελεστή των ενεργειακών και έτσι ο τύπος υπολογισμού των κατανεμόμενων ποσοτήτων βιοντίζελ ανά εταιρεία να διαμορφωθεί ως εξής : Κi = {[0,6175*ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07*ΕΛ2i / (Σύνολο ΕΛ2i)] + [0,125 *ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875*Αi / (Σύνολο Αi)]}* ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή. Επίσης στο άρθρο 5 παράγραφος 3 : ζητάμε ο συντελεστής του κριτηρίου των ενεργειακών καλλιεργειών (ΕΛ1i) να μην πέφτει ποτέ κάτω από το 0,6175. Δηλαδή σε περίπτωση που οι ποσότητες των σπόρων δεν επαρκούν για να προκύψει αυτός ο συντελεστής βαρύτητας, τότε το ποσοστό που υπολείπεται για να συμπληρωθεί το 0,6175 , να μοιράζεται αναλογικά στις εταιρείες που έχουν ενεργειακές καλλιέργειες κι έτσι ο συντελεστής να παραμένει σταθερός. Το ζητάμε αυτό διότι : πολλές εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ που συνάπτουν συμβάσεις καλλιέργειας ενεργειακών φυτών με τους αγρότες, παρέχουν σε αυτούς επί πιστώσει γεωργικά εφόδια (σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα) και σε ορισμένες περιπτώσεις τους δίνεται και προκαταβολή χρημάτων, τα οποία συμψηφίζονται με την ποσότητα σπόρων που παραδίδουν τελικά από τη συγκομιδή. Σε μία καταστροφική για τις καλλιέργειες χρονιά (λόγω ανομβρίας, χαλαζιού κ.α.) οι αγρότες δε θα μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα που οφείλουν στις εταιρείες κι έτσι το κόστος θα είναι τεράστιο γι’αυτές. Διατηρώντας το συντελεστή των ενεργειακών σταθερό στο 0,6175, αυτός θα λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας για τις εταιρείες και θα μετριάζεται η ζημία που υφίστανται σε περιπτώσεις σαν τις ανωτέρω. 4. Διατηρείται ως ποσόστωση το 85 % - 15 %, αντί του προτεινόμενου 80 % -20 %. 5. Εκτός από τις αγορές των ά υλών για παραγωγή βιοντίζελ, να παρουσιάζονται και οι πωλήσεις. Να κατατίθεται excel υπογεγραμμένο από ορκωτό λογιστή με τα στοιχεία που έχουμε συζητήσει. Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε να προτείνουμε τo εξής: Nα κατατίθεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο εκτύπωση του βιβλίου αποθήκης (ή κατάσταση που να προκύπτει επακριβώς από τα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου) πιστοποιημένο από Ορκωτούς Λογιστές με τα εξής στοιχεία: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΣΥΝΟΛΑ Σημ. 1) Μονάδα μέτρησης το κιλό, για όλα τα είδη που συμμετέχουν στον πίνακα 3 της απόφασης 2) Χρονικό διάστημα αναφοράς 1/1 έως 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορά η πρόσκληση 3) Οι αναλώσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις κατανεμημένες ποσότητες ανά κριτήριο Με τον συγκεκριμένο πίνακα διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι συμμετέχουν στην κατανομή με τις καθαρές ποσότητες ανά κριτήριο καθώς μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα τιμολόγια αγοράς και τα πιστωτικά , ενώ δεν λαμβάνονταν υπόψη οι πωλήσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ποσότητες που μπορεί να είχαν πωληθεί να δηλώνονταν στην κατανομή μιας και ο δικαιούχος θα μπορούσε να καταθέσει απλά το τιμολόγιο αγοράς χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το τιμολόγιο πώλησης. 6. Να εκδίδουν τα διυλιστήρια υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες βιοντίζελ που παρέλαβαν ετησίως ανά είδος πρώτης ύλης ανά προμηθευτή σύμφωνα με τα πιστοποιητικά αειφορίας που παρέλαβαν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει άμεση σύνδεση και έλεγχος ότι οι ποσότητες που κατανεμήθηκαν ανά δικαιούχο τελικά κατέληξαν στους υπόχρεους, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτό να ελεγχθεί.