• Παρ. 1β. Δεν θα πρέπει να καταργηθεί η παρ. 13 του άρθ. 8 του ν. 4109 που θέτει το πλαίσιο και το περιεχόμενων των συμβάσεων διαχείρισης. Ήταν μία εκκρεμότητα πολλών ετών, από την υιοθέτηση του ν. 2742/1999, που συμπληρώθηκε με τη συγκεκριμένη διάταξη το 2013. Προτείνεται: «1β. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργούνται από την δημοσίευση του παρόντος, πλην των παραγράφων 10 και 13 του ίδιου άρθρου που διατηρούνται σε ισχύ. Παρ. 2. Η κατάργηση του άρθ. 6 που προβλέπει την οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) των ΦΔΠΠ επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι ΦΔΠΠ δεν προβλέπεται με το παρόν να έχουν οργανωτική και επιτελική δομή ούτε και τακτική στελέχωση. Σημειώνεται ότι αρθ. 6 είχε τροποποιηθεί ήδη με την παρ. 14 του άρθ. 8 του ν 4109/2013 και είχε μειώσει τις οργανικές θέσεις των ΦΔΠΠ από «είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού» σε τέσσερις (4), οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν και από αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες.