• Στο παρόν άρθρο καταργείται οποιαδήποτε υφιστάμενη ρύθμιση αφορά τη στελέχωση των ΦΔ με προσωπικό, χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε νέα στέλεχωση. Κατ' ουσία αποτελεί την πιο ριζοσπαστική καινοτομία αυτού του Σχεδίου Νόμου, απογυμνώνοντας τους ΦΔ από προσωπικό, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη μελλοντική στελέχωσή του.