• Στην συγκεκριμένη διάταξη υπάρχει χρονική ασάφεια (..χωρίς καθυστέρηση…) ως προς την διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από το Χρηματιστήριο Ενέργειας προς την ΡΑΕ όσον αφορά σημαντικές παραβιάσεις. Προτείνουμε το εν λόγω χρονικό περιθώριο να οριοθετηθεί με σαφή χρονικό περιορισμό. 3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και κάθε εν γένει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών.