Άρθρο 10

1. Εισάγεται νέο άρθρο 11 στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Συναλλακτικές ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς συναλλακτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μη θιγομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με τις Αγορές Ενέργειας που διαχειρίζεται, για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων με τους κανόνες τους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό του. Προκειμένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού του, οι ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και οι συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, παρακολουθεί τις συναλλαγές που καταρτίζονται στις Αγορές Ενέργειας από τους χρήστες τους μέσω των συστημάτων τους.
3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και κάθε εν γένει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών.
4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τις τρέχουσες τιμές προσφοράς και ζήτησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που ανακοινώνονται μέσω των συστημάτων των Αγορών Ενέργειας που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού υπό εύλογους εμπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να απαλλάσσεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας από την υποχρέωση να ανακοινώνει δημόσια τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο αγοράς ή το είδος και το μέγεθος της εντολής θέτοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους.
5. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τουλάχιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγορών Ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται υπό εύλογους εμπορικούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο κατάρτισης κάθε συναλλαγής. Η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή της να επιτρέπει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να μεταθέτει χρονικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συναλλαγών ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο τους, θέτοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους. Ο τρόπος μετάθεσης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προτέρων από την ΡΑΕ και ανακοινώνεται στους Συμμετέχοντες και στο ευρύ κοινό.»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:30 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  Στη παραγραφο 4 και στη πρόταση «και συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών» η λέξη «κανονικές» δεν έχει σαφή προσδιορισμό.

  Προτείνεται η συγκεκριμένη ρύθμιση να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο εισαγωγής τους από τους Συμμετέχοντες»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:33 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  στη παραγραφο 3 και ειδικά η φράση «κάθε εν γένει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας» προτείνεται η ακόλουθη μεταβολή προκειμένου να μην επιβάλλονται αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και διαδικασίες που πέραν αυτών που ορίζονται στη κείμενη νομοθεσία:

  Και κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου, εφόσον αυτό προβλέπεται για το Χρηματιστήριο Ενέργειας

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:15 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  στη παραγραφο 2 και ειδικά στη πρόταση «από τους χρήστες τους μέσω των συστημάτων τους» Η έννοια του χρήστη είναι γενική και όχι προσδιορισμένη…
  Προτείνεται να αντικατασταθεί με τον όρο… «Συμμετέχοντες σε αυτές»

 • Στην συγκεκριμένη διάταξη υπάρχει χρονική ασάφεια (..χωρίς καθυστέρηση…) ως προς την διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από το Χρηματιστήριο Ενέργειας προς την ΡΑΕ όσον αφορά σημαντικές παραβιάσεις. Προτείνουμε το εν λόγω χρονικό περιθώριο να οριοθετηθεί με σαφή χρονικό περιορισμό.

  3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και κάθε εν γένει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:23 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 10, παρ. 5.: Διόρθωση
  Αντί τουλάχιστον: Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί κατ’ ελάχιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγορών Ενέργειας.