• Ι.1. Οι «θέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση» έχουν αποτυπωθεί, συνοπτικά αλλά με πλήρη σαφήνεια, στο με αριθ. πρωτ. 374/Ε.Ε./13.06.2018 έγγραφό της, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ, κ. Σωκράτη Φάμελλο και την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, κα Αικατερίνη Ιγγλέζη. Οι θέσεις αυτές της ΕΛΛΕΤ δεν αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=951&language=el-GR), όπου αναρτήθηκε κείμενο κοινών θέσεων του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΟΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ», της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και του «WWF», καθώς και οι προτάσεις της «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». 2. Επομένως, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη ΦΑΜΕΛΛΟΥ, με τίτλο "Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)", η ΕΛΛΕΤ βρίσκεται υποχρεωμένη, πρωτίστως για λόγους συνέπειας, να επαναλάβει τα ακόλουθα: "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θεωρεί ότι το θεμέλιο για τη χάραξη «Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση» είναι η πλήρης καταγραφή του δασικού πλούτου της Χώρας. Οι νομοθετικές επιλογές από το έτος 2010 και ιδίως από το 2016 και μέχρι σήμερα για τη διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών, δεν επιτρέπουν καμία αισιοδοξία για ταχεία ολοκλήρωση του εθνικού έργου σύνταξης Δασολογίου, που αποτελεί κρατική υποχρέωση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η Ελληνική Εταιρεία συμμερίζεται τις εξής θέσεις: Η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εμπλοκή με το Κτηματολόγιο, τα πρόδηλα και σημαντικά σφάλματα στην αποτύπωση των δασικών εκτάσεων και, κυρίως, η εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες εκείνων ακριβώς των δασικών περιοχών (αναδασωτέες εκτάσεις, παράνομες εκχερσώσεις, αυθαίρετα κτίσματα κλπ), οι οποίες έχουν διαχρονικά υποστεί τα μεγαλύτερα πλήγματα και έχουν, ως εκ τούτου, ανάγκη άμεσης προστασίας. Αναπόφευκτη συνέπεια των ελαττωμάτων αυτών, είναι η κατάρτιση δασικών χαρτών οι οποίοι όχι μόνο δεν εκπληρούν το σκοπό τους, δηλαδή την ακριβή αποτύπωση του δασικού πλούτου της χώρας, αλλά, αντίθετα, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για διαιώνιση των αμφισβητήσεων, της αυθαιρεσίας και των αθέμιτων συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων ξένων προς την αμιγώς τεχνική διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, δηλαδή προβλημάτων που αφορούν τις επιτρεπτές ή μη χρήσεις εντός δασών αναιρεί εν τέλει τη χρησιμότητα των δασικών χαρτών τόσο ως προς την ασφάλεια δικαίου, όσο και ως προς το πράγματι ζητούμενο, δηλαδή τη σχεδίαση ορθολογικής και αποτελεσματικής δασικής πολιτικής." ΙΙ.1. Το μείζον ζήτημα που θέτει η ΕΛΛΕΤ είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, χωρίς τους Δασικούς Χάρτες και χωρίς το Δασολόγιο, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 24 και του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος είναι λογικά και πρακτικά αδύνατος ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός δασικής πολιτικής. Πολύ περισσότερο, είναι εξ αντικειμένου απολύτως αδύνατη η χάραξη και η υλοποίηση οποιασδήποτε «Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση» και μάλιστα σε βάθος εικοσαετίας (2018-2038). 2. Αντίστροφα διατυπωμένη η παραπάνω θέση της ΕΛΛΕΤ: Το Δασολόγιο για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, το οποίο θα ακολουθήσει την κύρωση των Δασικών Χαρτών, αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση οποιασδήποτε δασικής πολιτικής. Είναι η μόνη απολύτως αναγκαία βάση και η αφετηρία της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Συντάγματος, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Επομένως, δεν είναι καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι «Εθνική Στρατηγική για τα Δάση» πριν από τη σύνταξη Δασολογίου φαντάζει ως σχεδιασμός δράσης επί αγνώστου πεδίου, δηλαδή με προφανή διακινδύνευση της δασικής προστασίας που αξιώνει το Σύνταγμα. 3. Είναι αυτονόητο ότι η ΕΛΛΕΤ είναι έτοιμη να αξιολογήσει και να αποδεχθεί πολλές από τις προτάσεις που συνεισφέρουν άλλοι φορείς και οργανώσεις, για τη διαμόρφωση της εν λόγω Στρατηγικής, υπό τον όρο, όμως, μιας θεωρητικής, προς το παρόν, συζήτησης, η οποία σε καμία περίπτωση, δεν δικαιολογεί την έκδοση της προκείμενης Υπουργικής Απόφασης μέχρις ότου εκπληρωθεί η κρατική υποχρέωση για τη σύνταξη του Δασολογίου της Χώρας.