• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ' | 27 Σεπτεμβρίου 2018, 14:24

    Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον καθορισμό των προστίμων σχετικά με την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής: Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν.4062/2012 καλούνται να επωμιστούν το κόστος, μη επίτευξης του στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας, από τα παρεχόμενα οδικά καύσιμα κατά τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καύσιμο. Ποσοστό μείωσης το οποίο σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις μπορεί να επιτευχθεί από ελάχιστες χώρες της Ε.Ε.. Όσον αφορά την Ελλάδα η σταδιακή χρήση της βιοαιθανόλης στις βενζίνες από την 1η Ιανουαρίου του 2019, θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών αλλά ο στόχος του 6% δεν πρόκειται να επιτευχθεί μόνο με τα βιοκαύσιμα, μιας και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι, όπως η ηλεκτροκίνηση των σιδηροδρόμων αλλά κυρίως η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, θα έχουν περιορισμένη συμβολή στη μείωση των εκπομπών. Άρα το πρόστιμο του άρθρου 2 παράγραφος 1.β) είναι δεδομένο λαμβάνοντας υπόψη ότι και η χρήση των πιστοποιητικών UER δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόστιμο αυτό θα το επωμισθούν οι εταιρείες ή θα το μετακυλήσουν στον καταναλωτή δημιουργώντας έναν επιπλέον παράγοντα αύξησης της τιμής του καυσίμου στην αντλία. Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι τα πρόστιμα του άρθρου 2 παράγραφος 1.β) είναι υψηλά και πρέπει να μειωθούν στα 19,0 €/tnCO2eq για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2,7%, και στα 1,8 €/tnCO2eq για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2,7% και μικρότερη του 4%. Τέλος για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρέωσης μείωσης 6%, πιστεύουμε ότι το πρόστιμο πρέπει να συνδεθεί με τη δυνατότητα χρήσης πιστοποιητικών UER. Όταν γίνει εφικτή η χρήση πιστοποιητικών UER το πρόστιμο για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές του πιο πάνω διαστήματος προτείνουμε να είναι 1,0 €/tnCO2eq. Στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή αν η χρήση πιστοποιητικών UER δεν είναι εφικτή προτείνουμε μηδενικό πρόστιμο.