Άρθρο 02 – Κατηγορίες παραβάσεων και καθορισμός ορίου προστίμων

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.
β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/tnCO2eq
και επιπλέον
για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 10 €/tnCO2eq.
Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.
γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.

2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση του Άρθρου 2, ως εξής:

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:

  α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.

  β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 20 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη ή ίση του 4% επιβάλλεται πρόστιμο 2 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 1 €/tnCO2eq, μόνο στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.

  γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.

  2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η διαφοροποίηση αυτή στα πρόστιμα υπαγορεύεται από την αδυναμία επίτευξης των ποσοστών μείωσης των εκπομπών CO2 πάνω από 4%, σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί η Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την ελληνική εμπειρία αλλά και από τις θέσεις / απόψεις των αντίστοιχων Φορέων του Κλάδου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον καθορισμό των προστίμων σχετικά με την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
  Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν.4062/2012 καλούνται να επωμιστούν το κόστος, μη επίτευξης του στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας, από τα παρεχόμενα οδικά καύσιμα κατά τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καύσιμο. Ποσοστό μείωσης το οποίο σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις μπορεί να επιτευχθεί από ελάχιστες χώρες της Ε.Ε.. Όσον αφορά την Ελλάδα η σταδιακή χρήση της βιοαιθανόλης στις βενζίνες από την 1η Ιανουαρίου του 2019, θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών αλλά ο στόχος του 6% δεν πρόκειται να επιτευχθεί μόνο με τα βιοκαύσιμα, μιας και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι, όπως η ηλεκτροκίνηση των σιδηροδρόμων αλλά κυρίως η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, θα έχουν περιορισμένη συμβολή στη μείωση των εκπομπών. Άρα το πρόστιμο του άρθρου 2 παράγραφος 1.β) είναι δεδομένο λαμβάνοντας υπόψη ότι και η χρήση των πιστοποιητικών UER δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόστιμο αυτό θα το επωμισθούν οι εταιρείες ή θα το μετακυλήσουν στον καταναλωτή δημιουργώντας έναν επιπλέον παράγοντα αύξησης της τιμής του καυσίμου στην αντλία. Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι τα πρόστιμα του άρθρου 2 παράγραφος 1.β) είναι υψηλά και πρέπει να μειωθούν στα 19,0 €/tnCO2eq για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2,7%, και στα 1,8 €/tnCO2eq για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2,7% και μικρότερη του 4%. Τέλος για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρέωσης μείωσης 6%, πιστεύουμε ότι το πρόστιμο πρέπει να συνδεθεί με τη δυνατότητα χρήσης πιστοποιητικών UER. Όταν γίνει εφικτή η χρήση πιστοποιητικών UER το πρόστιμο για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές του πιο πάνω διαστήματος προτείνουμε να είναι 1,0 €/tnCO2eq. Στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή αν η χρήση πιστοποιητικών UER δεν είναι εφικτή προτείνουμε μηδενικό πρόστιμο.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση του Άρθρου 2 ως εξής:

  1.Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:
  α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.
  β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 20 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη ή ίση του 4% επιβάλλεται πρόστιμο 2 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 1 €/tnCO2eq, μόνο στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.
  γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.

  2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η διαφοροποίηση αυτή στα πρόστιμα υπαγορεύεται από την αδυναμία επίτευξης των ποσοστών μείωσης των εκπομπών CO2 πάνω από 4%, σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί η Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την ελληνική εμπειρία αλλά και από τις θέσεις / απόψεις των αντίστοιχων Φορέων του Κλάδου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση του Άρθρου 2, ως εξής:

  1.Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:

  α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.

  β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 20 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη ή ίση του 4% επιβάλλεται πρόστιμο 2 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 1 €/tnCO2eq, μόνο στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.

  γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.

  2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η διαφοροποίηση αυτή στα πρόστιμα υπαγορεύεται από την αδυναμία επίτευξης των ποσοστών μείωσης των εκπομπών CO2 πάνω από 4%, σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί η Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την ελληνική εμπειρία αλλά και από τις θέσεις / απόψεις των αντίστοιχων Φορέων του Κλάδου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση του Άρθρου 2 ως εξής:

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:
  α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.
  β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 20 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη ή ίση του 4% επιβάλλεται πρόστιμο 2 €/tnCO2eq
  και επιπλέον
  για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 1 €/tnCO2eq, μόνο στην περίπτωση που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.
  γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.
  2.Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η διαφοροποίηση αυτή στα πρόστιμα υπαγορεύεται από την αδυναμία επίτευξης των ποσοστών μείωσης των εκπομπών CO2 πάνω από 4%, σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργηθεί η Αγορά Πιστοποιητικών UERs.
  Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την ελληνική εμπειρία αλλά και από τις θέσεις / απόψεις των αντίστοιχων Φορέων του Κλάδου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.