• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ' | 14 Οκτωβρίου 2018, 23:57

    Αρθρο 5, §2* Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 2 με αντικείμενο τον χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ. : "Το Δ.Σ. συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά ανά δεκαπενθήμερο και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη έγγραφα ή ηλεκτρονικά και τεκμηριωμένα". Αρθρο 5, §3* Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 3 με αντικείμενο την συνοπτική αναφορά απαραίτητης απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ. : "Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του. Η απαρτία διακόπτεται και λύεται η συνεδρίαση και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, εφόσον προϊόντος του χρόνου αποχωρήσει κάποιο μέλος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης".