Άρθρο 05 – Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. – Λειτουργία Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και αυτές που του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Αρχή.
2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών, την έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ. 4, τη διενέργεια ελέγχου του έργου όλων των οργάνων διοίκησης της Αρχής στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και για τον απολογισμό του έργου του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής. Το Δ.Σ. δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πλημμελούς εκπλήρωσης καθηκόντων, κατόπιν του απολογισμού του έργου τους. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ο ετήσιος προϋπολογισμός, η ετήσια έκθεση και ο εγκεκριμένος ισολογισμός της Αρχής δημοσιεύονται στο δικτυακό της τόπο.
3. Ειδικότερα, το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής:
α) Αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά την Αρχή.
γ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισμό, ισολογισμό και ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
δ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στα άρθρα 116 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54).
ε) Μεταβάλλει εντός του νομού Αττικής, την έδρα της Αρχής.
στ) Εκδίδει διάφορους Οδηγούς ή Κανονισμούς για θέματα σχετικά με την λειτουργία των οργάνων της Αρχής.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί με τον παρόντα νόμο στον Πρόεδρο της Αρχής ή στο Γενικό Διευθυντή.
4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις, μπορεί να μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, με απόφαση του Δ.Σ.
6. Στα μέλη και στον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Τα μέλη του Δ.Σ., που μετακινούνται εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις και λοιπές δραστηριότητες της Αρχής, δικαιούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις για τα έξοδα, ταξιδίων, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται αμοιβή, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Δ.Σ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
9. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να λάβουν χώρα κανονικά κατόπιν προσκλήσεως και ηλεκτρονικά (μέσω τηλεδιάσκεψης), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:57 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 5, §2*
  Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 2 με αντικείμενο τον χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ. :
  «Το Δ.Σ. συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά ανά δεκαπενθήμερο και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη έγγραφα ή ηλεκτρονικά και τεκμηριωμένα».
  Αρθρο 5, §3*
  Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 3 με αντικείμενο την συνοπτική αναφορά απαραίτητης απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ. :
  «Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του. Η απαρτία διακόπτεται και λύεται η συνεδρίαση και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, εφόσον προϊόντος του χρόνου αποχωρήσει κάποιο μέλος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης».

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:08 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Στην παράγραφο 2 αναθέτει στον ΓΔ την ευθύνη σύνταξης και εισήγησης προς το ΔΣ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της αρχής, χωρίς να ορίζει καμιά στοιχειώδη λειτουργική – δημοκρατική διαδικασία και με παντελή απουσία της εξασφάλισης τουλάχιστον της έκφρασης άποψης των εργαζομένων.
  Στην παράγραφο 3δ ορίζει ότι το ΔΣ «ασκεί την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στα άρθρα 116 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα», καθιστώντας σαφές ότι όλο το προσωπικό αντιμετωπίζεται ως Δημόσιοι Υπάλληλοι.
  Στην παράγραφο 9 επιτρέπει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη, χωρίς να ορίζει καμιά προϋπόθεση για αναγκαίο αριθμό φυσικά παρόντων και τις προϋποθέσεις υποδομών συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, το διάστημα συμμετοχής στη διαδικασία κ.α..