• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 7 Δεκεμβρίου 2018, 13:12

    Οι παρατηρήσεις του ΙΕΝΕ στο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα συνοψίζονται ως εξής: 1. Όσον αφορά τους κεντρικούς ποσοτικούς στόχους του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού μέχρι το 2030, αυτοί, εκτός από τους ήδη αναφερθέντες στην σελίδα 41 του Σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και έναν ακόμη, ο οποίος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σε επίπεδο εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και αφορά την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Πιο συγκεκριμένα: • Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τα επόμενα χρόνια για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Προτείνεται η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το σημερινό επίπεδο του 73,6% (2016) στον τρέχοντα μέσο όρο της ΕΕ, δηλ. περί το 54% μέχρι το 2030. 2. Ειδική αναφορά στο ποσοστό μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας στην ενότητα “3.3.1. Στόχοι εξέλιξης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος” στην σελίδα 46 του Σχεδίου, όπου θα τονίζεται η μείωση αυτή στον τρέχοντα μέσο όρο της ΕΕ, δηλ. περί το 54% το 2030. 3. Οι συνολικές ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2030 εκτιμώνται από το ΙΕΝΕ ότι θα ανέλθουν σε €43,450 εκατ. Έχουν προστεθεί οι εκτιμώμενες επενδύσεις στους κλάδους της διύλισης, εμπορίας πετρελαίου, καθώς και στο upstream. Ο συνημμένος Πίνακας (βλ. https://www.iene.gr/articlefiles/esek.pdf) αναλύει διεξοδικά τις αναμενόμενες ενεργειακές επενδύσεις ανά κλάδο ενέργειας. Τυχόν παράλειψη των προγραμματισμένων επενδύσεων στον κλάδο των υδρογονανθράκων δίνει μία εσφαλμένη εικόνα του συνολικού ενεργειακού επενδυτικού δυναμικού στη χώρα. 4. Διάγραμμα 27, σελίδα 43: Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 55% το 2030: Προτείνεται: (α) ΜΔΝ: Συμμετοχή των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατ’ ελάχιστον 60% το 2030, περιορίζοντας τη χρήση πετρελαίου και τις εκπομπές, αλλά και τις ΥΚΩ. Σημειώνεται ότι τα νησιά που θα διασυνδεθούν με το εθνικό σύστημα έως το 2030 θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους και για μακρό χρονικό ορίζοντα χωρίς μονάδες πετρελαίου. (β) Ηπειρωτική χώρα: Συμμετοχή των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό 48% το 2030. Η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο 55% θα απαιτήσει επεμβάσεις στα δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς, καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης και μάλλον συστήματα αποθήκευσης για την επίτευξή του. Οι απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα δεν φαίνεται ότι είναι εφικτές για να επιτύχουν τον στόχο το 2030, αφού δεν υπάρχει κάποια προετοιμασία, λείπουν οι σχετικές μελέτες χωρίς να εκδηλώνονται και οι δέουσες πρωτοβουλίες, οπότε χρειάζεται χρόνος και προτείνεται χαμηλότερος στόχος στην ηπειρωτική χώρα. 5. Διάγραμμα 27, σελίδα 43: Μερίδιο των ΑΠΕ για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης >30% το 2030. Προτείνεται: Ειδικός στόχος για την διείσδυση των ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσεως στην ηπειρωτική χώρα και στα Νησιά, πχ. 0,45 m2 ηλιακού συλλέκτη/κάτοικο, ή αντίστοιχο στόχο που μπορεί να προτείνει η ΕΒΗΕ. 6. Γενική Παρατήρηση Προτείνεται η συμπλήρωση ως παρ. 3.4 στο ΕΣΕΚ: Μετά την οριστικοποίηση του ΕΣΕΚ και των στόχων, θα ακολουθήσει ως τελείως αναγκαίο η εκπόνηση του «Σχεδίου Εφαρμογής» για την επίτευξη των στόχων. Θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά): • Τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν, • Μελέτες-έρευνα, • Φιλικό στους επενδυτές θεσμικό πλαίσιο, μακράν της γραφειοκρατίας, • Υποστηρικτικά μέτρα, • Παρακολούθηση και έλεγχο προόδου, κλπ. Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για την οικονομία και τους καταναλωτές και η μεγιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους (απασχόληση, εγχώριες κατασκευαστικές δραστηριότητες, κλπ). Ο όγκος των έργων είναι μεγάλος και με ένα πρόγραμμα εφαρμογών που θα τηρείται με συνέπεια θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για εγχώριες κατασκευαστικές ακόμη και βιομηχανικές δραστηριότητες. Βεβαίως, το πρόγραμμα εφαρμογής θα είναι δυναμικό στην διάρκεια της δεκαετίας. 7. Γενική Παρατήρηση Το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα δεν παρουσιάζει συστηματικά κάποια οργανική συνοχή και ιεράρχηση μεταξύ των δράσεων που παρουσιάζει αλλά ούτε τους απαιτούμενους πόρους και τη δομική οργάνωση και διαχείρισή τους για την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού κύκλου κάθε δράσης. 8. Γενική Παρατήρηση Το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα παρουσιάζει ένα και μόνο βασικό σενάριο δράσεων, χωρίς εναλλακτικά σενάρια, ενώ αναλύσεις ευαισθησίας με την διακύμανση βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν σημαντικά το εθνικό ενεργειακό σύστημα απουσιάζουν πλήρως από το σχέδιο, δημιουργώντας εύλογες απορίες και αμφιβολίες. Προτείνεται να συμπεριληφθεί τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σενάριο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας καθώς και κάποια ανάλυση ευαισθησίας, η οποία να παρουσιάζει σαφώς τις επιπτώσεις της απόκλισης από τους στόχους του σχεδίου για το ενεργειακό σύστημα.