• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Τσιακίρης Ρήγας' | 21 Ιανουαρίου 2019, 13:23

    Πρόταση: Στο άρθρο 2.2.ΙΙ. α) η ζώνη Β.1 να επεκταθεί και ο όριό της να ταυτιστεί με την οριοθέτηση της ΖΕΠ GR2130011 και όχι με της ΕΖΔ GR2130008 περιλαμβάνοντας τα τμήματα αυτά που εμφανίζονται εντός της ζώνης Γ.1. και Γ.2. Τεκμηρίωση: Δεδομένου ότι τα κάποια από τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR2130011 περιλαμβάνονται εντός αυτής της περιοχής, το σύνολο της έκτασής της χρειάζεται να είναι εντός της ίδιας ζώνης για λόγους ενιαίας διαχείρισης, όταν μάλιστα αυτό δεν προκαλεί καμία διαφοροποίηση στις χρήσεις γης, ενώ δεν υπάρχει αιτιολόγηση ή λόγοι ανωτέρας βίας ή εθνικής σημασίας που επιβάλουν την εξαίρεση αυτής της στενής λωρίδας εντάσσοντάς την στην Ζώνη Γ. Επιπλέον και ειδικότερα αναφορικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτήν, κάποια σημεία αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα, για παράδειγμα, περιοχές φωλιάσματος του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη που ενδείκνυνται για την μελλοντική αποκατάσταση του είδους. Επιπλέον το αισθητικό δάσος των Ιωαννίνων χρειάζεται να χαρακτηρισθεί ως ζώνη Β.1.3 και όχι στην ζώνη Γ ε)