Άρθρο 02 – Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως Φυσικό Πάρκο με το διακριτικό χαρακτηρισμό «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας» η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και καταλαμβάνει συνολική έκταση 336.634.241,98 τ.μ. εκτός των περιοχών:
α) των οριοθετημένων οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων
β) των οικισμών προϋφισταμένων του 1923
γ) των οικισμών με θεσμοθετημένα όρια των Δήμων Ιωαννιτών, Δωδώνης, Βορείων Τζουμέρκων και Ζίτσας
δ) κανονιστικών πράξεων καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης προ του 1989 [όπως εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Ρυμοτομικών Σχεδίων (Ρ.Σ.)].
Τα όρια των ζωνών και των επιμέρους υποζωνών του Περιφερειακού Πάρκου απεικονίζονται με μεγάλη έντονη διακεκομμένη γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την…………. Πράξη. Οι συντεταγμένες των ορίων του Περιφερειακού Πάρκου, κατά ΕΓΣΑ ΄87 αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, ενώ αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση του πρωτότυπου διαγράμματος δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.
2. Καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας εντός της έκτασης της περιοχής του Περιφερειακού Πάρκου:

Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και διακρίνεται στις επιμέρους ζώνες:
α) Α1 που περιλαμβάνει την υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας. Αποτελεί επίσης Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)» και κωδικό GR2130005.
β) Α2 που αποτελεί σημαντική για τα προστατευόμενα είδη υγροτοπική περιοχή καλαμιώνων.
γ) Α3 που περιλαμβάνει τη νήσο Ιωαννίνων.
δ) A4 που αποτελείται από αποκομμένες από τη λίμνη παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές εξαιτίας της κατασκευής αναχωμάτων και διακρίνεται στις υποζώνες Α4.1 και Α4.2.
ε) A5 που περιλαμβάνει την παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών στους πρόποδες του όρους Μιτσικελλίου με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης.
στ) Α6 που αποτελεί παραλίμνια υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύμφωνα με το π.δ. ΖΟΕ.
ζ) Α7 που περιλαμβάνει τους εποχικούς υγρότοπους – καταβόθρες [Μπάφρας – Πεδινής – Αμπελιάς – Σερβιανών (Βρέλλη) – Κουτσελιού (Καστρίτσα) – Μπενίκοβα – ΡοδοτοπίουΙ – ΡοδοτοπίουΙΙ-ΡοδοτοπίουΙΙΙ – Λαψίστας] και διακρίνεται στις επιμέρους υποζώνες Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, Α7.10.

ΙI. Ζώνη B [χερσαία και υδάτινη περιοχή: δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύμφωνα με το π.δ. ΖΟΕ(ΦΕΚ 297 /Δ/1989) έτσι όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. ΖΟΕ, πηγών Κρύας, Τούμπας, Σεντενίκου, τάφρου Λαμψίστας,περιαστικής περιοχής με οικιστική ανάπτυξη και αγροτικό τοπίο]. Διακρίνονται οι υποζώνες:
α) B1 που περιλαμβάνει δασικό τοπίο (δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις), χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόμενων Τοπίων» και διακρίνεται στις επιμέρους υποζώνες Β1.1, Β1.2.
β) Β2 που αποτελείται από υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύμφωνα με το π.δ. ΖΟΕ και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόμενων Τοπίων».
γ) B3 που περιλαμβάνει τους φυσικούς σχηματισμούς των πηγών Κρύας – Τούμπας – Σεντενίκιου και της τάφρου Λαψίστας. Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών» και διακρίνεται στις επιμέρους ζώνες Β3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4.
δ) Β4που χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Προστατευόμενων Τοπίων» λόγω των αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και διακρίνεται στις επιμέρους υποζώνες Β4.1, Β4.2.
ε) Β5 που περιλαμβάνει την περιαστική περιοχή με οικιστική ανάπτυξη σε επαφή με τη λίμνη Παμβώτιδα και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Οικοανάπτυξης».Αποτελείται από τις υποζώνες: B5.1, Β5.2, Β5.3.

ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π και εκτός ζωνών Α και Β). Χαρακτηρίζεται επίσης ως Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών» σύμφωνα με το ν.3937/2011. Διακρίνεται στις υποζώνες: Γ1, Γ2, Γ3, Γ4. Περιλαμβάνει περιοχές του Ευρωπαϊκού οικολογικού Δικτύου Natura 2000 οι οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό κατάλογο (άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011) ως περιοχές προστασίας των οικοτόπων και των ειδών, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος. Ειδικότερα οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως:
α) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό GR2130012.
β) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) με την επωνυμία «Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Τμήμα όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR2130011.
γ) Μικρό μέρος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων» και κωδικό GR2130013.
δ) Τμήμα της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Όρος Μιτσικέλι» και κωδικό GR 2130008.
ε) Το δημόσιο δάσος Ιωαννίνων, το οποίο κηρύχθηκε ως «Αισθητικό Δάσος» με το υπ’ αρ. 837/76 π.δ. (Α’ 306) αλλά και σύμφωνα με το ν. 3937/2011 (άρθρο 5, παρ. 5).

IV. Ζώνη Δ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός της ζώνης Γ). Χαρακτηρίζεται ως «Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας» σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3.2 β) του νόμου 3937/2011 και αποτελείται από την περιφερειακή περιοχή που δεν συμπεριλαμβάνεται στις υπόλοιπες προαναφερθείσες ζώνες. Διακρίνεται στις επιμέρους υποζώνεςΔ1, Δ2, Δ3, Δ4.

 • 20 Ιανουαρίου 2019, 12:55 | Πατεράκης Εμμανουήλ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
  •Η Ιόνια Οδός είναι με την παλιά χάραξη.
  •Δεν έχει ληφθεί υπ’όψιν η λεκάνη απορροής του λεκανοπεδίου με αποτέλεσμα ρέματα που συμβάλουν στο υδατικό δυναμικό να είναι τμήμα τους εντός του Πάρκου. (π.χ. περιοχή Περιβλέπτου)
  •Τα όρια των περιοχών δεν ακολουθούν τους υδροκρίτες των ορεινών σχηματισμών (π.χ. περιοχή Ραβενίων).
  •Θα πρέπει να λάβει υπόψη το Π.Δ. Καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) (ΦΕΚ 297/Δ/17-05-1989). Υπάρχουν ζώνες που επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε γειτνίαση με τις Ζώνες Α (π.χ. στην περιοχή του Περάματος) ενώ στην αντίστοιχη περιοχή απαγορεύονται από το Π.Δ. Καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. .
  •Δεν γίνεται αναφορά για τις Τάφρους Λαγκάτσας, Κατσικά, Καστρίτσας και Λογγάδων

 • 28 Δεκεμβρίου 2018, 11:40 | Νικόλαος Μάνθος

  Φαίνεται ότι, ελπίζω εκ παραδρομής, να έχει ξεχαστεί από τον χάρτη η περιοχή καλαμιώνων Δυτικά-Νοτιοδυτικά της λίμνης (από ΕΓΣΑ87:Χ=231560, Υ=4393090 έως Χ=233976, Υ=4392180)η οποία έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως Α2. Σε αυτούς τους καλαμιώνες ζει το μεγαλύτερο μέρος της ορνιθοπανίδας της λίμνης! Για παράδειγμα, στον χώρο γύρω από τις συντεταγμένες Χ=232088, Υ=4392260 μέχρι πριν 3 χρόνια που έκλεισε το άνοιγμα του νερού από την λίμνη ο ιδιοκτήτης του χώρου(μάλλον ο Δήμος Ιωαννιτών!)αναπαραγόταν η πρασινοκέφαλη πάπια που προστατευεται! Αν θέλετε μπορείται να συμβουλευτείτε τους χάρτες του κτηματολογίου ή της Google και θα διαπιστώσετε ότι το πλάτος της λωρίδας των καλαμιώνων είναι περίπου 50 μέτρα σε όλη την ακτογραμμή της λίμνης που οριοθετείτε με τις συντεταγμένες που αναφέρονται παραπάνω. Θα παρακαλούσα να διορθωθεί η παράληψη.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».