• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΚΗΣ' | 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σύμφωνα με την προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση που είναι υπό διαβούλευση με θέμα: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και διαδικασία επιβολής προστίμων με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν 3468/2006, στο άρθρο 3 «όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων», στην παράγραφο 1 (δ) αναφέρεται το πρόστιμο των 5000 ευρώ για τους φορείς πιστοποίησης στην περίπτωση που δεν ενημερώσουν εντός 30 ημερών την αρμόδια αρχή σχετικά με απόσυρση πιστοποιητικού αεϊφορίας από εταιρίες του κλάδου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 1. Η ανάκληση πιστοποιητικών είναι ως αποτέλεσμα αποκλίσεων / μη συμμορφώσεων από τις απαιτήσεις των προτύπων αεϊφορίας ή/και του νομικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Οι εταιρίες που πιστοποιούνται, συνήθως έχουν στην διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν, που μπορεί να φτάσει έως και 3 μήνες. Στην περίπτωση αυτή αν δεν συμμορφωθούν όπως απαιτείται από τις διαδικασίες, τότε γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού. Ως εκ τούτου, η περίοδος των 30 ημερών αρχίζει να μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που τελειώνει περίοδος συμμόρφωσης που έχει δοθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες, στην εταιρία. 2. Στην περίπτωση που μια απόκλιση/μη συμμόρφωση είναι κρίσιμη (critical) γίνεται άμεση ανάκληση του πιστοποιητικού μετά το πέρας της επιθεώρησης. Ως εκ τούτου, η περίοδος των 30 ημερών αρχίζει να μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η επιθεώρηση από τον φορέα. 3. Πιστεύουμε ότι το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα ποσά των συμβολαίων και εν τέλει με το τελικό καθαρό εισόδημα προ φόρων που απομένει στον φορέα πιστοποίησης ως αμοιβή. Ως εκ τούτου προτείνουμε το πρόστιμο να περιοριστεί στα 500 ευρώ για τις περιπτώσεις που ο φορέας πιστοποίησης δεν ενημερώσει εντός 30 ημερών την αρμόδια αρχή και όχι 5000 ευρώ που κρίνεται ως μη αναλογικό. Τέλος σχετικά με τα πρόστιμα στις εταιρίες θα προτείναμε να είναι αναλογικά ως προς το μέγεθος της εταιρίας παίρνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την κρισιμότητα της παράβασης, έτσι ώστε οι αποκλίσεις από τον νόμο να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Έτσι τα πρόστιμα θα εκπληρώνουν τον στόχο της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας, και δεν θα είναι καταστροφικά για τις επιχειρήσεις με κίνδυνο το κλείσιμο των εργασιών τους που θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες στην οικονομία του κλάδου και κατ’ επέκταση της χώρας.