Άρθρο 02 – Κατηγορίες παραβάσεων

Οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006 και ιδίως από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. . … «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄…) (εφεξής ΚΥΑ συστήματος αειφορίας) εξειδικεύονται ως εξής:
α) Έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της ίδιας ΚΥΑ.
β) Μη υποβολή στην αρμόδια αρχή από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, αντιγράφου του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή στοιχείων διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ίδιας ΚΥΑ εκτός αν το πιστοποιητικό είναι δημοσιευμένο.
γ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας στην περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της ίδιας ΚΥΑ, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της τροποποίησης, εκτός αν η τροποποίηση ή η ανανέωση του πιστοποιητικού είναι δημοσιευμένη.
δ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τον φορέα πιστοποίησης στην περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που είχε χορηγηθεί σε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.
ε) Χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 5 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας ή υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ίδιας ΚΥΑ από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
στ) Μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή υποβολή μη επαληθευμένης δήλωσης ή υποβολή δήλωσης που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:44 | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 14:57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΚΗΣ

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση που είναι υπό διαβούλευση με θέμα: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και διαδικασία επιβολής προστίμων με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν 3468/2006, στο άρθρο 3 «όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων», στην παράγραφο 1 (δ) αναφέρεται το πρόστιμο των 5000 ευρώ για τους φορείς πιστοποίησης στην περίπτωση που δεν ενημερώσουν εντός 30 ημερών την αρμόδια αρχή σχετικά με απόσυρση πιστοποιητικού αεϊφορίας από εταιρίες του κλάδου.
  Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
  1. Η ανάκληση πιστοποιητικών είναι ως αποτέλεσμα αποκλίσεων / μη συμμορφώσεων από τις απαιτήσεις των προτύπων αεϊφορίας ή/και του νομικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Οι εταιρίες που πιστοποιούνται, συνήθως έχουν στην διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν, που μπορεί να φτάσει έως και 3 μήνες. Στην περίπτωση αυτή αν δεν συμμορφωθούν όπως απαιτείται από τις διαδικασίες, τότε γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού. Ως εκ τούτου, η περίοδος των 30 ημερών αρχίζει να μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που τελειώνει περίοδος συμμόρφωσης που έχει δοθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες, στην εταιρία.
  2. Στην περίπτωση που μια απόκλιση/μη συμμόρφωση είναι κρίσιμη (critical) γίνεται άμεση ανάκληση του πιστοποιητικού μετά το πέρας της επιθεώρησης. Ως εκ τούτου, η περίοδος των 30 ημερών αρχίζει να μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η επιθεώρηση από τον φορέα.
  3. Πιστεύουμε ότι το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα ποσά των συμβολαίων και εν τέλει με το τελικό καθαρό εισόδημα προ φόρων που απομένει στον φορέα πιστοποίησης ως αμοιβή. Ως εκ τούτου προτείνουμε το πρόστιμο να περιοριστεί στα 500 ευρώ για τις περιπτώσεις που ο φορέας πιστοποίησης δεν ενημερώσει εντός 30 ημερών την αρμόδια αρχή και όχι 5000 ευρώ που κρίνεται ως μη αναλογικό.
  Τέλος σχετικά με τα πρόστιμα στις εταιρίες θα προτείναμε να είναι αναλογικά ως προς το μέγεθος της εταιρίας παίρνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την κρισιμότητα της παράβασης, έτσι ώστε οι αποκλίσεις από τον νόμο να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Έτσι τα πρόστιμα θα εκπληρώνουν τον στόχο της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας, και δεν θα είναι καταστροφικά για τις επιχειρήσεις με κίνδυνο το κλείσιμο των εργασιών τους που θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες στην οικονομία του κλάδου και κατ’ επέκταση της χώρας.