• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:09

    ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (2) Ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης: Σελ. 60: « Για την περίοδο 2021-2030 και στο πλαίσιο της 4ης περιόδου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 25 εκατ. δικαιωμάτων (εκτιμώμενη χρηματοδότηση 562,5 εκατ. €) για έργα διασύνδεσης και ανάπτυξης ΑΠΕ στα ΜΔΝ (συγχρηματοδότηση επένδυσης 60%).» Σχόλιo: Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ως έργα διασύνδεσης που δικαιούνται ενίσχυσης από τη δεξαμενή των δικαιωμάτων εκπομπών εννοούνται όσα εντάσσονται στα επιμέρους συστήματα προς μεταφορά ΑΠΕ μεταξύ νησιών που ανήκουν στο ίδιο σύστημα για την μεταφορά τυχόν πλεονασμάτων ΑΠΕ εντός συστήματος. Η μεταφορά πλεονάσματος ΑΠΕ μεταξύ συστημάτων (πλην του ηπειρωτικού), θα μπορούσε να θεωρηθεί σκόπιμη και η σχετική διασύνδεση να επιχορηγηθεί από λογαριασμό υποστήριξης ΑΠΕ στο βαθμό που δεν έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον τοπικό παράγοντα. Τέλος, οι διασυνδέσεις για μεταφορά πλεονάσματος ΑΠΕ προς το ηπειρωτικό σύστημα θα πρέπει να αποφευχθούν και σε κάθε περίπτωση να μην επιχορηγηθούν. Η δημιουργία ενεργειακών κέντρων ΑΠΕ με κλίμακα που υπερβαίνει τις τοπικές ανάγκες και επιβαρύνει δυσανάλογα το περιβάλλον πρέπει ούτως ή άλλως να αποφεύγεται. Είναι δύσκολο να οριστεί που βρίσκεται η χρυσή τομή, απαιτείται διάλογος και διάθεση συνεργασίας.