• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Αθανασίου' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:08

    Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την απεγκατάσταση (decomissioning) ΑΠΕ και ιδιαιτέρως των Ανεμογεννητριών και όλων των συνοδών εγκαταστάσεων αυτών όταν παρέλθει ο οφέλιμος χρόνος ζωής τους ή όταν οποιαδήποτε νέα πιο οικονομική, οικολογική και ενεργειακά αποδοτική και αξιόπιστη τεχνολογία εμφανιστεί. Η παραπάνω πρόβλεψη πρέπει να συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικών επιστολών από την μεριά των κατασκευαστικών εταιρειών, για την αποφυγή εγκατάλειψης των ανεμογεννητριών στα σημεία που αυτές θα τοποθετηθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν, σε ορισμένο βαθμό, οι αντιδράσεις των τοπικών ενδιαφερομένων κοινών, μιας και η φημολογούμενη απουσία υποχρέωσης απομάκρυνσης των Ανεμογεννητριών και όλων των συνοδών εγκαταστάσεων απο τους κατασκευαστές δημιουργεί έντονες ανησυχίες, υποψίες και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Διαφορετικά πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των στόχων σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ Αιολικών και τους χρόνους επίτευξης αυτών λόγω των αναπόφευκτων καθυστερήσεων που θα δημιουργηθούν εξαιτίας των τοπικών αντιδράσεων.