• Σχόλιο του χρήστη 'Enel Green Power Hellas' | 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:50

    Αξιότιμοι κ.κ., Μέσω της παρούσας επιστολής, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποια σχόλια και προτάσεις μας στο υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Καταρχήν βλέπουμε θετικά τις αναφορές για μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια και τις γενικότερες πολιτικές που περιγράφονται για να υποστηρίξουν αυτή την διείσδυση, θα θέλαμε όμως να σημειώσουμε τα παρακάτω: Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ μετά το 2020 Όσον αφορά το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών μετά το 2020, παρατηρούμε πως στο κείμενο του ΕΣΕΚ δεν περιλαμβάνεται κάποια περιγραφή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον όγκο των διαγωνισμών, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η σημασία τους. Περαιτέρω επισημαίνουμε την ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της επέκτασης του καθεστώτος διαγωνισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το 2020, κατόπιν διαβούλευσης με την αγορά. ΑΠΕ και Αποθήκευση: Σχετικά με τους στόχους διείσδυσης ΑΠΕ, θεωρούμε πως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μια ακόμη πιο φιλόδοξη πολιτική μεγαλύτερης συμμετοχής ΑΠΕ σε συνδυασμό με μονάδες αποθήκευσης στο ενεργειακό μας μείγμα μέχρι το 2030, δεδομένης μάλιστα της σταδιακής απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028 η οποία δημιουργεί περιθώριο νέας ισχύος. Συγκεκριμένα, δεν βλέπουμε ανάγκη να υπάρχει τόσο υψηλό ποσοστό υποκατάστασης του απερχόμενου λιγνίτη με φυσικό αέριο όπως εκτιμάται στο σχέδιο. Η αναπόφευκτη ραγδαία είσοδος των αποθηκευτικών σταθμών (Μπαταρίες) στο ενεργειακό σύστημα τα επόμενα χρόνια θα έπρεπε να αποτυπώνεται στα σενάρια προβλέποντας συμμετοχή ικανοποιητικής ισχύος μονάδων αποθήκευσης αναλογικά με τα περιθώρια ισχύος των ΑΠΕ. Τα 700 MW ισχύος μονάδων αποθήκευσης το 2025 δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ικανό μέγεθος ισχύος. Είναι επίσης σημαντική η εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση μεγάλων έργων ΑΠΕ σε πιο ολοκληρωμένο επίπεδο δηλ. σε συνδυασμό με μεγάλες μονάδες αποθήκευσης. Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση όλων των μονάδων αποθήκευσης λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την κάθε τεχνολογία. Η τεχνολογία της αποθήκευσης με χρήση μπαταριών έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια προσφέροντας πιο ευέλικτες υπηρεσίες σε σχέση με παραδοσιακές τεχνολογίες όπως της αντλησιοταμίευσης οι οποία έχει και το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω κατασκευαστικής και λειτουργικής ιδιαιτερότητας. Φυσικό αέριο: Τα σενάρια που αναφέρονται στο ΕΣΕΚ, δυστυχώς αντί να προβλέπουν ικανοποιητική συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης, δίνουν σήματα για επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου, δηλ. σε αύξηση της ενεργειακή εξάρτησης της χώρας μας αλλά και μικρότερη μείωση στις εκπομπές αέριων ρύπων σε σχέση με αυτό που θα επιτυγχανόταν μέσω μεγαλύτερης διείσδυσης ΑΠΕ και αποθήκευσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανακοίνωσε πρόσφατα την σταδιακή εγκατάλειψη χρηματοδότησης επενδύσεων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα από το 2021 και την στροφή χρηματοδότησης έργων φιλικών προς το περιβάλλον, τάση η οποία όμως δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στο προτεινόμενο ΕΣΕΚ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χαρακτήρας του Φυσικού Αερίου εντός του Σχεδίου να αποσαφηνιστεί και να αποτυπωθεί στα σενάρια του το γεγονός ότι αποτελεί μόνο ένα καύσιμο «γέφυρα» της ενεργειακής μετάβασης προς μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί χρονικό σημείο μέχρι το 2050 όπου η συμμετοχή του στο ενεργειακό μίγμα θα μηδενίζεται (natural gas phase out plan). Η συνεχής και έντονη ενεργειακή συμμετοχή του ακόμη και στα σενάρια του 2050 δεν επιβεβαιώνει σε καμία περίπτωση τον χαρακτηρισμό του ως καύσιμο «γέφυρα». Όσον αφορά την επιχειρηματολογία που αποτυπώνεται στην Μακροχρόνια Στρατηγική ότι το φυσικό αέριο χρειάζεται για λόγους εξισορρόπησης και για να παρέχει στρεφόμενη εφεδρεία, να σημειώσουμε ότι οι μονάδες αποθήκευσης(μπαταρίες) μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ευστάθεια του συστήματος. Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος: Σχετικά με τις αναφορές για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) θεωρούμε πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση (δεδομένης της συμμετοχής της Αποθήκευσης και της Απόκρισης Ζήτησης), θα θέλαμε όμως να σημειώσουμε πως θα πρέπει να διευκρινισθεί στο ΕΣΕΚ ότι ο ΜΜΑΕΙ θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ), ο οποίος και χρηματοδοτείται κυρίως από τις Α.Π.Ε. Η συμπερίληψη δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος εντός του ΕΣΕΚ για την εφαρμογή του ΜΜΑΕΙ, (ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει εντός του 2020, διότι δεν υφίσταται ουσιαστικός λόγος καθυστέρησης), θα δώσει τα κατάλληλα σήματα στην αγορά για προετοιμασία. Προβληματισμό προκαλούν οι αναφορές εντός του ΕΣΕΚ σχετικά με την εφαρμογή ενός Μηχανισμού Στρατηγικών Εφεδρειών εκτός αγοράς (αντιλαμβανόμαστε ότι προβάλλεται από το ΕΣΕΚ ως εναλλακτική του ΜΜΑΕΙ για την διατήρηση σε λειτουργικό επίπεδο των λιγνιτικών σταθμών). Κατ’ αρχάς εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μηχανισμών που δεν διασφαλίζουν την ισότιμη (και ανταγωνιστική) πρόσβαση των τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της αποθήκευσης και του συνόλου της ζήτησης, δηλ. και των μεγάλων καταναλωτών). Η Αποθήκευση και η Απόκριση Ζήτησης δηλ. τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών οι οποίες θα υποστηρίξουν την μεγάλη αναμενόμενη διείσδυση ΑΠΕ, χρειάζονται στήριξη μέσω της συμμετοχής τους στον ΜΜΑΕΙ, συνεπώς είμαστε αντίθετοι σε εφαρμογή μηχανισμών ισχύος που δεν θα προβλέπουν την συμμετοχή των ανωτέρω τεχνολογιών. Εγγυήσεις Προέλευσης: Στο ΕΣΕΚ υπάρχει αναφορά για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής αγοράς με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας συμπληρωματικός μηχανισμός αγοράς, που και θα συμβάλει περαιτέρω στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ. Καταρχήν είμαστε σύμφωνοι με την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση του συγκεκριμένου λογαριασμού διότι η βιωσιμότητα του έχει μεγάλη σημασία για τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδύσεις ΑΠΕ, αναδεικνύοντας ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Υπάρχει όμως ένα σημείο το οποίο θεωρούμε πως θα πρέπει να διευκρινιστεί εντός του ΕΣΕΚ και αυτό αφορά τις περιπτώσεις έργων που έχουν δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδουν για την παραγωγή τους. Η αναμενόμενη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ χωρίς λειτουργική ενίσχυση αναφέρεται εντός του ΕΣΕΚ. Στην περίπτωση αυτή καθότι είναι λογικό ότι οι παραγωγοί θα αναζητήσουν καταναλωτές για την πώληση της ενέργειάς τους μέσω Εταιρικών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (CPPAs), θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι έκδοση και μεταβίβαση των Εγγυήσεων Προέλευσης θα πρέπει να διατηρηθεί ως δικαίωμα του παραγωγού, διότι αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την απόδειξη της προέλευσης της ενέργειας που θα αναφέρεται στην ανωτέρω σύμβαση. Επιπλέον θα προτείναμε να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά στο ΕΣΕΚ σχετικά με πολιτικές και μέτρα προώθησης στην πλευρά της παραγωγής όπως και της ζήτησης (καταναλωτές), τα οποία οδηγήσουν την αγορά στην ανάπτυξη τέτοιων συμβάσεων. Για παράδειγμα η δυνατότητα του παραγωγού να συμμετέχει με μέρος της ισχύος του έργου του σε διαγωνισμό λειτουργικής ενίσχυσης και με το υπόλοιπο μέρος να συμμετέχει σε ένα CPPA. Στην πλευρά του καταναλωτή θα πρέπει να μελετηθούν μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων όπως και να υπάρχει συμβατότητα με υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης της βιομηχανίας. Θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην περίπτωση έργων ΑΠΕ που συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Στην περίπτωση των έργων αυτών μιας και κατά την φάση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό υπήρχε σε ισχύ ρυθμιστικό πλαίσιο που τους έδινε το δικαίωμα να εκδώσουν και να διαχειριστούν τις Εγγυήσεις Προέλευση που αντιστοιχούν στην παραγωγή τους, αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει για τα έργα αυτά, διατηρώντας αυτό το δικαίωμα και μετά την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αγοράς η οποία αναφέρεται στο ΕΣΕΚ. Ηλεκτροκίνηση: Βλέπουμε θετικά τις αναφορές και τις πολιτικές σχετικά με τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, πιστεύουμε όμως πως θα πρέπει να δοθεί επιπλέον βάρος στον εξηλεκτρισμό του τομέα δημοσίων λεωφορείων μιας και συνεισφορά τους στην μείωση εκπομπών ρύπων θα είναι αξιοσημείωτη. Σχετικά με την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών φόρτισης, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή δημόσιας χρηματοδότησης και να προβλεφθούν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 94/2014 και των σχετικών οδηγιών). Τέλος θα προτείναμε να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ιδιωτών για την αγορά φορτιστή ηλεκτροκίνητου οχήματος. Η δημιουργία της σχετικής Διυπουργικής επιτροπής για την υλοποίηση του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου εντός του 2020 για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αναμένουμε να δώσει ευκαιρία και για επιπλέον συζήτηση, και θα μπορούσαμε σε επόμενη φάση να σας καταθέσουμε πιο αναλυτικές προτάσεις. Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 2019-2029: Συναφώς, για την αποτελεσματική αξιολόγηση του ΕΣΕΚ και των επιλογών του ένα επίσης σημαντικό θέμα το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα κατά την άποψή μας, είναι η διαβούλευση επί της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2019-2029. Η μελέτη φαίνεται πως έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον ΑΔΜΗΕ και έχει παραδοθεί στο ΥΠΕΝ, αλλά δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Αυτό, θα έπρεπε κανονικά να γίνει πριν τη διαβούλευση και την οριστικοποίηση του ΕΣΕΚ μιας και τα δεδομένα που λαμβάνει υπόψη της για τις προβλέψεις της είναι κρίσιμα και για το ίδιο το ΕΣΕΚ και την αξιολόγησή του. Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση Enel Green Power Hellas