• Σχόλιο του χρήστη 'The Green Tank' | 13 Μαρτίου 2020, 16:59

    1. Ενώ για τα λοιπά μέλη του ΔΣ προτείνονται κριτήρια επιλογής τους, δεν προτείνονται κριτήρια για την επιλογή του προέδρου. Συνεπώς προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη «…αποτελείται από τον Πρόεδρο, πρόσωπο με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπού του ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και εμπειρία διοίκησης». 2. Με δεδομένο ότι ο ορισμός του Προέδρου και των μελών του ΔΣ ακολουθούν τη διαδικασία του άρθ. 49Α του Κανονισμού της Βουλής, προτείνεται επιπλέον να καταστεί υποχρεωτική η παρουσίαση στη Βουλή ετήσιου απολογισμού έργου του ΟΦΥΠΕΚΑ σε κοινή συνεδρίαση των ακόλουθων Επιτροπών της Βουλής: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, Επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ειδική μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, και την Ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος.