Άρθρο 28 Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΦΥΠΕΚΑ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ από τα οποία ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΟΦΥΠΕΚΑ που ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αμοιβές των μελών του μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής πριν τον διορισμό τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:05 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ, παρουσιάζεται συγκεντρωτικό, στις εξουσίες που θα διαθέτει και μάλιστα σε διαφορετικά αντικείμενα i. Προστατευόμενες Περιοχές, ii. Αειφόρος Ανάπτυξη, iii. Κλιματική Αλλαγή. Σε διεθνές επίπεδο η διαχείριση ιδιαίτερα του τοπικού περιβάλλοντος, λόγω ιδιομορφιών και κοινωνικών προεκτάσεων στις κατά τόπους κοινωνίες, έχει χαρακτήρα τοπικό ή περιφερειακό.
  Ειδικότερα στην περίπτωση της διατήρησης / ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών θα ανέμενε κανείς αποκέντρωση των πόρων και αρμοδιοτήτων καθώς η κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερες ανάγκες, προτεραιότητες και όραμα ανάπτυξης.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:34 | Χρήστος Σώκος

  αντίστοιχα επιβάλλεται να προστεθεί:
  και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ
  καθότι το μεγαλύτερο μέρος των προστατευόμενων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις

  Διεύθυνση Προστασίας Δασών η οποία αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
  Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας.
  Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών.
  Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.
  Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής
  Π.Δ. 132/2017 (Α´ 160/23.10.2017) Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
  Δρ Χρήστος Σώκος
  Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:29 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο
  Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή
  τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι
  ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι
  γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του
  προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων
  τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:18 | WWF Ελλάς

  Στο άρθρο αυτό δεν προσδιορίζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ΔΣ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν είναι σαφές τι αρμοδιότητες θα έχουν και πώς μπορούν αυτές οι αρμοδιότητες να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο, άρθρο 28 παρ. 2). Επίσης δεν προβλέπεται η διαδικασία για την επιλογή των προσώπων αυτών προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και να εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις έχουν τα κατάλληλα προσόντα πχ υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σχετική επαγγελματική εμπειρία κλπ.

 • Το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ, το οποίο θα βρίσκεται στην Αθήνα, θα κληθεί να αποφασίζει για σημαντικά θέματα βιοποικιλότητας, που θα αφορούν το σύνολο της χώρας. Θα απαρτίζεται από 5 μέλη, τα οποία είναι αδύνατον να έχουν γνώση όλων των θεμάτων, που αφορούν το σύνολο των Προστατευόμενων Περιοχών στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:28 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Η δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ ως οργανισμού που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τη διάλυση των ΦΔΠΠ και την αντικατάστασή τους από τις ΜΔΠΠ ως τμήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταργεί την ανεξαρτησία που είχαν οι ΦΔΠΠ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπότε η δουλειά τους και κυρίως οι γνωμοδοτήσεις τους δε θα μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπέρ του προστατευταίου αλλά θα υπόκεινται στις πιέσεις των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων τους.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:21 | Ελένη Κ.

  Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος με ποια κριτήρια ορίζονται και πώς αξιολογείται το έργο τους?

 • 1. Υπάρχει ασάφεια για το ακριβές μέγεθος του Δ.Σ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι κάθετα αντίθετη στη συγχώνευση δύο πολύ διαφορετικών αρμοδιοτήτων, τουτέστιν του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Διότι ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να διοικεί, ενώ ο Πρόεδρος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο να επιβλέπει.
  2. Ασάφεια για το ακριβές μέγεθος του ΔΣ. Αναφέρεται ότι θα υπάρχει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (οι δύο ιδιότητες μπορεί να συμπίπτουν) και τα μέλη μπορεί να είναι έως πέντε. Άρα ο αριθμός των μελών του ΔΣ μπορεί να κυμαίνεται από ένα ελάχιστο αριθμό (τρία; τέσσερα;) έως επτά; Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

  3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ να αποτελείται συνολικά από εννέα (9) μέλη και να αντιπροσωπεύονται οι εξής ειδικότητες:
  1. Πρόεδρος
  2. Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Νομικός σύμβουλος
  4. Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
  5. Τον/την εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000
  6. Έναν Οικονομολόγο, με εξειδίκευση στην πράσινη οικονομία
  7. Έναν ειδικό σε Οικοτόπους, δασικούς και υγροβιότοπους
  8. Ένα ειδικό σε θέματα Πανίδας
  9. Έναν ειδικό σε θέματα Χλωρίδας

  Από αυτά τα εννέα (9) αυτά μέλη προτείνουμε οι Διευθύνων Σύμβουλος, Νομικός σύμβουλος και Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, να υπηρετούν επ’ αόριστον και κατά την κρίση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι (6) ειδικότητες, προτείνουμε να διορίζονται από τον Υπουργό για μία τριετή θητεία. Στον αρχικό διορισμό όμως, οι δύο (2) από τα έξι (6) μέλη θα διοριστούν για τρία (3) χρόνια, δύο (2) μέλη για δύο χρόνια και οι τα άλλα δύο (2) για έναν χρόνο.
  Το παραπάνω σχήμα που αφορά τα έξι (6) από τα εννέα (9) μέλη, προτείνεται ώστε να γίνεται κυλιόμενη αντικατάσταση μελών και να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήξη της θητείας και των έξι (6) και επομένως απώλεια της εμπειρίας και της γνώσης που θα έχει αποκτηθεί κατά το διάστημα της θητείας αυτών.

 • 17 Μαρτίου 2020, 18:10 | Λάουρα

  παρ. 2 Γιατί η θητεία του Δ.Σ. να είναι πενταετής; ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ήταν. Τριετή θητεία και πολύ τους είναι και φυσικά ΧΩΡΙΣ δικαίωμα ανανέωσης. Το προσωπικό των ΜΔΠΠ γιατί να μην συμμετέχει στο Δ.Σ. ;;;;;;;
  παρ. 3 Το ΥΠΕΝ αντί να προσλάβει νέο προσωπικό στις δομές του, σε αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία δεκαετία, προτιμά να προσλαμβάνει διευθύνοντες συμβούλους (από την ιδιωτική αγορά εργασίας δηλ. προερχόμενους από Ανώνυμες Εταιρείες που πιθανόν πήραν ή παίρνουν εργάκια από το ΥΠΕΝ) και να τους αμείβει πλουσιοπάροχα. Έτσι διοικούμε ορθολογικά το κράτος;;; Η κινητήρια δύναμη του ΥΠΕΝ είναι το ανθρώπινο (υπηρεσιακό) δυναμικό του και σε καμία περίπτωση οι πρόσκαιροι σύμβουλοι κλπ. Ενώ η κινητήρια δύναμη για την προστασία του Εθνικού μας Περιβάλλοντος αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό των ΦΔΠΠ.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 16:34 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  1. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και όλο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ θα πρέπει να επιλέγεται βάσει αξιοκρατικών διαδικασιών, αδιάβλητων και διαφανών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή κατάλληλων προσώπων που πληρούν όλα τα κριτήρια, ανεξάρτητα πολιτικών και άλλων παρεμβάσεων. Αυτό δεν φαίνεται να διασφαλίζεται με το παρόν σχέδιο νόμου (αρ. 28)

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:46 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Προτείνεται να περιγραφούν επακριβώς τα απαραίτητα προσόντα των τριών μελών του ΔΣ (εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φύσης 2000 και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), καθώς η αναφορά «πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ» είναι αόριστη και γενικόλογη και δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή των εξειδικευμένων σε θέματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας, πόσω μάλλον δε όταν δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ, η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας
  &
  Αν. Διευθυντής ΦΔ – Μπόγλης Αργύριος

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:44 | Χρήστος Φ.

  Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος με ποια κριτήρια ορίζονται και πώς αξιολογείται το έργο τους (με ποια κριτήρια και από ποιους)? Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ «προβλέπεται ότι θα υπόκειται στην διαδικασία του άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώνει γνώμη για την καταλληλόλητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ». Πώς θα διατυπώσουν γνώμη για την καταλληλότητά του όταν δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ορισμού τους.

 • – Παράγραφος 1: Χρειάζονται περισσότερα και σαφέστερα κριτήρια ή και διαδικασία για τη στελέχωση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο
  – Παράγραφος 2: αφού πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο τότε χρειάζεται να οριστεί άλλος ως αναπληρωτής του προέδρου

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:17 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  «Χρυσές» θέσεις για πενταετή θητεία. Golden boys και Managers στις Προστατευόμενες περιοχές. Αυτό θα πει εκσυγχρονισμός του συστήματος. Managers από τον Ιδιωτικό τομέα θα έχουν στα χέρια τους τις τύχες των ΠΠ της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν ορίζεται καμία προϋπόθεση και κανένα κριτήριο για τις θέσεις Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου

 • 13 Μαρτίου 2020, 16:59 | The Green Tank

  1. Ενώ για τα λοιπά μέλη του ΔΣ προτείνονται κριτήρια επιλογής τους, δεν προτείνονται κριτήρια για την επιλογή του προέδρου. Συνεπώς προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη «…αποτελείται από τον Πρόεδρο, πρόσωπο με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπού του ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και εμπειρία διοίκησης».

  2. Με δεδομένο ότι ο ορισμός του Προέδρου και των μελών του ΔΣ ακολουθούν τη διαδικασία του άρθ. 49Α του Κανονισμού της Βουλής, προτείνεται επιπλέον να καταστεί υποχρεωτική η παρουσίαση στη Βουλή ετήσιου απολογισμού έργου του ΟΦΥΠΕΚΑ σε κοινή συνεδρίαση των ακόλουθων Επιτροπών της Βουλής: Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, Επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ειδική μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, και την Ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος.

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 12 Μαρτίου 2020, 11:07 | Λυδία Αλβανού

  «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
  «…έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ…»
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, επειδή στους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν αναφέρεται πουθενά η διατήρηση της βιοποικιλότητας,ειδών και οικοτόπων, ή έστω το φυσικό περιβάλλον, (!) και επίσης η περιγραφή των απαραίτητων προσόντων των υπόλοιπων τριων μελών του ΔΣ είναι αόριστη και γενικόλογη, δε διασφαλίζεται η συμμετοχή των κατάλληλα εκπαιδευμένων και με την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται σε θέματα διαχείρισης της βιοποικιλότητας ατόμων είναι νομοτελειακό το να καταλήξει αυτό το ΔΣ να απαρτίζεται από «θεωρητικούς» της βιώσιμης ανάπτυξης (όρου εξαιρετικά παρεξηγημένου στη χώρα μας), χωροτάκτες, πολεοδόμους κ.ά.θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στα απαραίτητα, ελάχιστα προσόντα των τριών μη θεσμικών μελών.

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:18 | Ματζαφλέρη Νίκη

  Είναι εξαιρετικά αναγκαίο να συμμετέχει συμμετέχει τουλάχιστον εκπρόσωπος της Περιφέρειας των τμημάτων Αλιείας ή Περιβάλλοντος, άλλα και εκπρόσωπος τουλάχιστον του ΥΠΑΑΤ(με τη Γενικη Δ/νση Αλιειας και της Χωροταξιας και Περιβάλλοντος) στο ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ, μιας και οι περιοχές αυτές ανήκουν στη δικαιοδοσία των αντίστοιχων περιφερειών και η πλειονότητα αυτών των προστατευομενων περιοχών είναι λιμνοθάλασσες, λίμνες , ποτάμια και θαλάσσιες περιοχές των οποίων τη διαχείριση έχει το ΥΠΑΑΤ.
  Ματζαφλέρη Νίκη
  Ιχθυολόγος ΤΕ MSc
  Τμήμα Αλεύας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

 • 5 Μαρτίου 2020, 09:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

  Ακόμη μια εκ προοιμίου λαθεμένη επιλογή( η οποια απ τη συστασή της είναι καταδικασμενη να αποτύχει) συγκεντρωτικου τρόπου διαχείρισης που επιχειρεί το ΥΠΕΚΑ,εναντια στις επιταγές των καιρων για αποκεντρωση ,για τη περιφερειακή αναπτυξη με αειφορικη διαχείριση και δημοκρατικο προγραμματισμό , με την αποκέντρωση των σχετικων πορων και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες. Οι Αιρετες Περιφέρειες διαθέτουν το ανωτατατο δημοκρατικο όργανο που ειναι το Περιφερειακο συμβούλιο, ολες τις υποδομες και τις αντιστοιχες υπηρεσιες (Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες Αλιείας,Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Φυτουγειονομικες , Κτηνιατρικες , υδροοικονομιας, τεχνικες υπηρεσιες , οικονομικες, κλπ) και μπορουν να υποστηρίξουν τους φορεις διαχείρισης και τις μονάδες διαχείρισης Προστ. Περιοχων στη δικαιοδοσια που ανηκουν αυτες.
  Είναι αδιανόητο λοιπον στο ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ να μη συμμετέχει τουλάχιστον εκροσωπος της ΕΝΠΕ, αλλα και εκπρόσωπος τουλαχιστον του ΥΠΑΑΤ(με τη Γενικη Δ/νση Αλιειας και της Χωροταξιας και Περιβάλλοντος) μιας και οι περιοχες αυτές ανηκουν στη δικαιοδοσια των αντιστοιχων περιφερειων και η πλειονότητα αυτων των προστατευομενων περιοχων είναι λιμνοθάλασσες, λιμνες , ποταμια και θαλασσιες περιοχές των οποιων τη διαχειριση εχει το ΥΠΑΑΤ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
  Βιολ-Ιχθυολ.Προιστ.ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  (Αναπλ. μελος Δ.Σ Φορέα διαχείρισης Οιτης Κοιλαδας Σπερχειού Μαλιακου κολπου)