• 1. Υπάρχει ασάφεια για το ακριβές μέγεθος του Δ.Σ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι κάθετα αντίθετη στη συγχώνευση δύο πολύ διαφορετικών αρμοδιοτήτων, τουτέστιν του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Διότι ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να διοικεί, ενώ ο Πρόεδρος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο να επιβλέπει. 2. Ασάφεια για το ακριβές μέγεθος του ΔΣ. Αναφέρεται ότι θα υπάρχει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (οι δύο ιδιότητες μπορεί να συμπίπτουν) και τα μέλη μπορεί να είναι έως πέντε. Άρα ο αριθμός των μελών του ΔΣ μπορεί να κυμαίνεται από ένα ελάχιστο αριθμό (τρία; τέσσερα;) έως επτά; Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ να αποτελείται συνολικά από εννέα (9) μέλη και να αντιπροσωπεύονται οι εξής ειδικότητες: 1. Πρόεδρος 2. Διευθύνων Σύμβουλος 3. Νομικός σύμβουλος 4. Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ 5. Τον/την εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 6. Έναν Οικονομολόγο, με εξειδίκευση στην πράσινη οικονομία 7. Έναν ειδικό σε Οικοτόπους, δασικούς και υγροβιότοπους 8. Ένα ειδικό σε θέματα Πανίδας 9. Έναν ειδικό σε θέματα Χλωρίδας Από αυτά τα εννέα (9) αυτά μέλη προτείνουμε οι Διευθύνων Σύμβουλος, Νομικός σύμβουλος και Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, να υπηρετούν επ’ αόριστον και κατά την κρίση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι (6) ειδικότητες, προτείνουμε να διορίζονται από τον Υπουργό για μία τριετή θητεία. Στον αρχικό διορισμό όμως, οι δύο (2) από τα έξι (6) μέλη θα διοριστούν για τρία (3) χρόνια, δύο (2) μέλη για δύο χρόνια και οι τα άλλα δύο (2) για έναν χρόνο. Το παραπάνω σχήμα που αφορά τα έξι (6) από τα εννέα (9) μέλη, προτείνεται ώστε να γίνεται κυλιόμενη αντικατάσταση μελών και να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήξη της θητείας και των έξι (6) και επομένως απώλεια της εμπειρίας και της γνώσης που θα έχει αποκτηθεί κατά το διάστημα της θητείας αυτών.