• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 17 Μαρτίου 2020, 21:18

    Στο άρθρο αυτό δεν προσδιορίζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ΔΣ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν είναι σαφές τι αρμοδιότητες θα έχουν και πώς μπορούν αυτές οι αρμοδιότητες να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο, άρθρο 28 παρ. 2). Επίσης δεν προβλέπεται η διαδικασία για την επιλογή των προσώπων αυτών προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και να εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις έχουν τα κατάλληλα προσόντα πχ υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σχετική επαγγελματική εμπειρία κλπ.