• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ' | 17 Μαρτίου 2020, 22:55

    Το ΔΙΚΤΥΟ των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.), είναι μία άτυπη δομή που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2011 από τους Προέδρους των 28 τότε Φ.Δ. των Π.Π. και σήμερα συμπληρώνεται από τους Προέδρους των 8 νεοσύστατων Φ.Δ. των Π.Π. που δημιουργήθηκαν με τον Ν. 4519/2018, συνεχώς και αταλάντευτα κινούνταν στην κατεύθυνση της ύπαρξης ενός ισχυρού Θεσμικού Πλαισίου το οποίο θα συνέβαλλε καθοριστικά στην προσπάθεια για αποτελεσματική προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με ταυτόχρονη δράση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας και έχει καταθέσει εγγράφως τις Προτάσεις του (π.χ. Σχέδια για τις Π.Π. 2014, 2016 και 2019) στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ συμμετείχε ενεργά τόσο στον Εθνικό Διάλογο για το Περιβάλλον το 2014, όσο και στην Επιτροπή Εργασίας του ΥΠΕΝ για τον Ν. 4519/2018 για τις Π.Π. Παρά το γεγονός ότι οι Φ.Δ. των Π.Π., αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ, και παρά την σημαντική εμπειρία και στην εφαρμογή στην πράξη των Μέτρων Προστασίας και Διαχείρισης των Οικοσυστημάτων, από τους Προέδρους του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φ.Δ. των Π.Π. για περίπου μια εικοσαετία (από το 2000 μέχρι σήμερα), αλλά και την σημαντική εμπειρία των Προέδρων από άλλους τομείς της Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Έρευνας, Χώρου και Περιβάλλοντος (27 από τους 36 Προέδρους των Φ.Δ. είναι Καθηγητές ή Ερευνητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας), το ΔΙΚΤΥΟ δεν κλήθηκε ποτέ από το ΥΠΕΝ, παρά τις επανειλημμένες Επιστολές που στάλθηκαν στον Υπουργό ΥΠΕΝ, προκειμένου να συμβάλλει, με τις όποιες δυνάμεις του και την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης των Π.Π. στην πράξη, στην διαμόρφωση του πολυθεματικού Νομοσχεδίου για το Περιβάλλον που παρουσιάστηκε πρόσφατα και αναρτήθηκε για ηλεκτρονική διαβούλευση (03/03/2020) υπό τον τίτλο ‘ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ’. Η ενδελεχής και διεξοδική ανάγνωση και μελέτη των διατάξεων και ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου (Σ.Ν.) που αναρτήθηκε από το ΥΠΕΝ για Διαβούλευση, από το ΔΙΚΤΥΟ των Φ.Δ. των Π.Π. οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το Σ.Ν. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά ‘επί της αρχής’ και το ΔΙΚΤΥΟ προτείνει, ως την πλέον ορθολογική και επιβεβλημένη πρόταση, την απόσυρση του Σ.Ν. ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος και το κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς για να επαναδιατυπωθεί το Σ.Ν. από την αρχή, ώστε να ανταποκρίνεται στην πράξη στον τίτλο του ‘Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας’. Η πρόταση του ΔΙΚΤΥΟΥ βασίζεται στην διαπίστωση ότι το Σ.Ν., όπως έχει διατυπωθεί από το ΥΠΕΝ, καταστρατηγεί τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες για την Επιστημονική Παρακολούθηση, την αποτελεσματική Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στις Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην χώρα μας και αφετέρου δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις για Είδη και Οικοτόπους, τους Στόχους Διατήρησης καθώς και την Κατάσταση Διατήρησης Ειδών και Οικοτόπων (π.χ. Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ και για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 2000/60, Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59). Παρά ταύτα, και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εποικοδομητικού διαλόγου που είναι απαραίτητο να υπάρχει, το ΔΙΚΤΥΟ των Φ.Δ. των Π.Π. της χώρας σας καταθέτει παρακάτω αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για σημαντικές αλλαγές σε Άρθρα και Διατάξεις ευελπιστώντας ότι το ΥΠΕΝ θα ανταποκριθεί θετικά στην κατεύθυνση αποδοχής των προτάσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ και της ενσωμάτωσης των Προτάσεων του στο Σ.Ν. πριν την κατάθεσή του στην Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ Στο Σ.Ν., και ειδικότερα σε ότι αφορά το Κεφάλαιο Γ΄ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’, προτείνεται από το ΥΠΕΝ η πλήρης αλλαγή του Πλαισίου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών τις χώρας με την συμπλήρωση μόλις 2 χρόνων από την προηγούμενη Νομοθετική πρωτοβουλία της Πολιτείας (Νόμος 4519/2018 - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις), και χωρίς να έχουν εκπληρωθεί όλες οι πρόνοιες που προβλέπονταν στον σχετικό Νόμο έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης να μπορέσει να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί. Αντί αυτού το ΥΠΕΝ τόσο στα σχετικά Δελτία Τύπου πριν την κατάθεση του Σ.Ν. όσο και στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Σ.Ν., απαξιώνει πλήρως το πολύ σημαντικό έργο που έχει παραχθεί από τους υφιστάμενους Φ.Δ. των Π.Π. (στους οποίους πέρα από τους Εργαζόμενους συμμετέχουν Εκπρόσωποι της Επιστημονικής Κοινότητας, των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, Μέλη Επιμελητηρίων και Παραγωγικών Φορέων, Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και εκπρόσωποι του ίδιου του ΥΠΕΝ) σε ότι αφορά αφενός την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας και αφετέρου την Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Π.Π. Το ΔΙΚΤΥΟ των Φ.Δ. των Π.Π. επισημαίνει τα εξής ελάχιστα θετικά σημεία στα κείμενα του Σ.Ν. για το Περιβάλλον: 1. Στο Σ.Ν. εκδηλώνεται η πρόθεση του ΥΠΕΝ να υπάρξει μια συντονισμένη διαχείριση όλων των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην χώρα μας μέσα από ένα Ενιαίο Οργανωτικό Σχήμα που υπάγεται στο ΥΠΕΝ. 2. Στο Σ.Ν. υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, αν και χωρίς σαφή αναφορά για τα απαιτούμενα Κονδύλια, για την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και από πόρους του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Προβλέπεται η εκπόνηση συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης με τριετή διάρκεια με σκοπό την βελτίωση της Πολιτικής για την Διαχείριση των Π.Π. το οποίο θα περιλαμβάνει Δράσεις με αρμόδιο Δημόσιο Φορέα για την εφαρμογή ή την εποπτεία εφαρμογής της και τον υπεύθυνο Διοίκησης ή εποπτείας εφαρμογής της, καθώς και τον Προϋπολογισμό, την Πηγή Χρηματοδότησης και το Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης και το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το ουσιαστικό εργαλείο στήριξης και υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης των Π.Π .της χώρας. Το ΔΙΚΤΥΟ των Φ.Δ. των Π.Π. επισημαίνει τις εξής πολλές κσι σημαντικές αδυναμίες στα κείμενα του Σ.Ν. για το Περιβάλλον που αφορούν κυρίως σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας: 1. Η προβλεπόμενη στο Σ.Ν. ουσιαστική κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) αμέσως μετά τον ορισμό των μελών του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των εδώ και 20 χρόνια οργανωμένων και λειτουργικών Σχημάτων Διαχείρισης στις Προστατευόμενες Περιοχές. Το απαιτούμενο μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη λειτουργία του νέου σχήματος Διαχείρισης, σε συνδυασμό με ορισμένες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης που είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα των Προστατευόμενων Περιοχών, θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη έκθεση και αδυναμία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις της για την ουσιαστική προστασία της σπάνιας Βιοποικιλότητας της χώρας μας. 2. Οι σημερινοί Φ.Δ. αποτελούν το μέσο που διασφαλίζει την εκπλήρωση των Εθνικών Υποχρεώσεων για τη προστασία Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με τα προστατευταία αντικείμενα να χαρακτηρίζονται από μια έντονη δυναμική στο χώρο και τον χρόνο. 3. Στο Σύστημα Διακυβέρνησης των Π.Π. που περιγράφεται στο Σ.Ν. προβλέπεται η δημιουργία ενός ιδιαίτερα ισχυρού Αθηνο-Κεντρικού Συστήματος Αποφάσεων-Γνωμοδοτήσεων (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – ΟΦΥΠΕΚΑ) που θα κληθεί να τοποθετείται για σημαντικά θέματα Βιοποικιλότητας και θα αφορούν το σύνολο της χώρας με ερωτηματικό αν υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς και πλήρους γνώσης καθώς και άμεσης και έγκαιρης λήψης της αναγκαίας απόφασης. 4. Καταγράφεται στο Σ.Ν. μία πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων στο ‘νέο σχήμα’ λειτουργίας των ‘Μονάδων Διαχείρισης των Π.Π.’ (π.χ. Προγραμματικές Συμβάσεις για φύλαξη των περιοχών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Προγραμματικές Συμβάσεις για Χρηματοδότηση δράσεων στις Περιφέρειες, Επιτροπές στις κατά τόπους έδρες των ‘πρώην’ Φ.Δ. με συμβουλευτικό ρόλο στην διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής). Οι υφιστάμενοι Φ.Δ. των Π.Π. είναι οι μοναδικοί Φορείς της Πολιτείας με Ολοκληρωμένη (Οικοσυστημική) προσέγγιση Διαχείρισης σε θέματα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, αλλά και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις διαφορετικές Π.Π. σε όλη την χώρα. Οι Δράσεις και τα Προγράμματα που αφορούν στην κάθε Π.Π. είναι σαφές ότι μπορούν να υλοποιούνται, με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, από μία ενιαία δομή όπως είναι οι Φ.Δ. που έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία μιας Προστατευόμενης Περιοχής. 5. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του θεσμού των σημερινών Φ.Δ. αποτελεί το γεγονός ότι, αυτός ο θεσμός ενσωματώνει συμμετοχικές διαδικασίες σε συνεχή βάση μέσω της εκπροσώπησης στα Δ.Σ. των αρμόδιων Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων Φορέων (π.χ. Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., Επιμελητήρια, Παραγωγικούς Χρήστες στις Π.Π.). Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ο διάλογος, η επίτευξη συναινέσεων, ο συντονισμός και οι συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενοποιημένου συστήματος για τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης της περιοχής. Η εκπροσώπηση Υπηρεσιών και Φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Κοινωνίας, με σκοπό την επίτευξη ευρειών συναινέσεων και κοινωνικής αποδοχής των Διαχειριστικών Προγραμμάτων αποτελεί κοινή πρακτική στα διαχειριστικά σχήματα των Π.Π. σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, η προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση και η δημιουργία ενός πλαισίου για τη συν-διαμόρφωση του διαχειριστικού σχεδιασμού, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση Π.Π., σύμφωνα με ενδεδειγμένες Διεθνείς Πρακτικές και είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από Τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης Συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα συνεδριάζει μία φορά ανά τρίμηνο όπως προβλέπεται στο Σ.Ν. Η συνεχής και πολύ-επίπεδη διαβούλευση καθώς και η ισχυρή συμμετοχικότητα σε Τοπικό (ιδιαίτερα), Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο καθιστά το σημερινό σχήμα των Φ.Δ. των Π.Π. ως υπόδειγμα συμμετοχικής διαχείρισης που, δυστυχώς, δεν καλύπτεται από το Σύστημα Διακυβέρνησης Π.Π. σε περιφερειακό επίπεδο που περιλαμβάνεται στο Σ.Ν. 6. Τα Μέλη των Δ.Σ. των υφιστάμενων Φ.Δ. των Π.Π. που προέρχονται από την Επιστημονική Κοινότητα (Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος, Ειδικός Επιστήμονας) είναι άτομα με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση πάνω στο προστατευτέο αντικείμενο (Είδη Χερσαίας και Θαλάσσιας Χλωρίδας και Πανίδας, Χερσαίοι, Παράκτιοι και Θαλάσσιοι Οικότοποι) και πολυετή διοικητική εμπειρία σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και σε Φ.Δ. της χώρας μας. Είναι προφανές ότι στο μελλοντικό σχήμα διοίκησης και λειτουργίας, όπως αυτό καταγράφεται στο Σ.Ν., η προσφορά των υπηρεσιών των επιστημόνων αυτών, στην Πολιτεία, και μάλιστα άμισθα και σε συνεχή βάση, για κατά το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Π.Π., δεν θα υπάρχει. 7. Στο Οργανωτικό Μοντέλο που αναφέρεται στο Σ.Ν. αποτυπώνεται μία ενιαία και οριζόντια αντιμετώπιση Προστατευόμενων Περιοχών που είναι σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από το σχήμα των Μ.Δ.Π.Π., ενώ, είναι γνωστόν ότι ορισμένες από τις Π.Π. έχουν, λόγω της οικολογικής ιδιαιτερότητας και σημασίας τους, όχι μόνον Εθνική αλλά και Διεθνή σημασία, γεγονός που έχει συμβάλει στην απόδοση χαρακτήρα ‘Εθνικού Πάρκου’ (π.χ. Ζακύνθου, Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, Βόρειας Πίνδου, Ολύμπου και άλλα), και στις οποίες Π.Π. οι Φ.Δ. ήδη έχουν μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική γνώση και εφαρμογή στην πράξη πολύχρονη εμπειρία Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. Η ‘υποβάθμιση’ των Φορέων Διαχείρισης σε ‘Τμήματα’ σε αυτές τις περιοχές ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να χαθεί το όποιο έργο έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και να αρχίσει η Ελλάδα πάλι από το ‘σημείο μηδέν’, γεγονός που θα έχει σαν άμεση συνέπεια πλήθος καταγγελιών από μέρους της Ε.Ε. και επικείμενες νέες καταδίκες και πιθανά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επισημαίνεται επιπρόσθετα, ότι πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) διαθέτουν ένα σύνθετο Σύστημα Διαχείρισης των Π.Π. ενσωματώνοντας διαφορετικά σχήματα ανάλογα με τον χαρακτηρισμό των Π.Π. (π.χ. στα Εθνικά Πάρκα και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές η διαχείριση γίνεται από ένα Φ.Δ. σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του αντίστοιχου Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ για άλλες Π.Π. – π.χ. Περιφερειακά Πάρκα - η διαχείριση γίνεται από ποικίλα σχήματα, από Περιφερειακές Αρχές μέχρι και Συμπράξεις διαφόρων εμπλεκόμενων Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων). 8. Η επέκταση των ορίων δικαιοδοσίας των υφιστάμενων Φ.Δ. για την κάλυψη Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που έγινε με την εφαρμογή του Ν. 4519/2018 (επέκταση που στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε κυρίως με Γεωγραφικά κριτήρια και κάποια οικολογικά χαρακτηριστικά - π.χ. θαλάσσιοι, υγρότοποι, δάση), οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη περιοχή ευθύνης στους Φ.Δ. Αυτή η κατάσταση, στον ένα χρόνο ισχύος του Ν. 4519/2018, δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Φ.Δ. καθώς, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, επαρκών πόρων και μέσων, ήταν αδύνατον αυτοί να καλύψουν την μεγάλη έκταση των Π.Π. Η έκταση των Π.Π. που περιλαμβάνονται στις νέες Μ.Δ.Π.Π. που σημειώνονται στο Σ.Ν., και οι οποίες θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς Φ.Δ., προβλέπεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη και σε πολλές περιπτώσεις μακριά από την έδρα του κάθε Φορέα (από τους 36 σημερινούς Φ.Δ. προβλέπονται 24 Μ.Δ.Π.Π. η επιλογή των οποίων έχει γίνει με διοικητικά κριτήρια). Επιπρόσθετα, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες (περιοχές με τελείως διαφορετική χρήση, πιέσεις/απειλές) και εκφράζεται έντονος προβληματισμός στο κατά πόσο είναι δυνατόν, σε πρακτικό επίπεδο, να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος. 9. Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στο Σ.Ν. ….. το πάσης φύσεως προσωπικό των Φ.Δ. των Π.Π. να μεταφερθεί, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και να τοποθετηθεί στις αντίστοιχες ΜΔΠΠ που συνιστώνται ….. κρίνεται ότι εξακολουθεί να παραμένει προβληματική τόσο η στελέχωση με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό όσο και η διοικητική οργάνωση των ΜΔΠΠ. Ειδικότερα, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό θεωρούμε ότι στο Σ.Ν. θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για έναν ελάχιστο αριθμό λειτουργικών θέσεων σε ένα σχετικό Οργανόγραμμα (Διευθυντής, Επιστημονικό Προσωπικό, Διοικητικό και Τεχνικό/Οικονομικό Προσωπικό, Φύλακες Περιβάλλοντος) σε κάθε ΜΔΠΠ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Ο ακριβής αριθμός των λειτουργικών θέσεων, που θα μπορούσε με περισσότερη σαφήνεια να υπάρξει σε μεταγενέστερα Π.Δ. ανά ΜΔΠΠ, θα πρέπει να βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που θα είναι συνάρτηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού στους σημερινούς Φ.Δ., της σημασίας του προστατευταίου αντικειμένου, της επιστημονικής παρακολούθησης που υλοποιείται και της γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει η κάθε ΜΔΠΠ (και που φυσικά θα απορρέει από την ΕΠΜ που θα έχει γίνει σε κάθε Π.Π.). Επίσης, στο Σ.Ν. δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την Μοριοδότηση του ήδη υπηρετούντος Προσωπικού στους σημερινούς Φ.Δ. των Π.Π. μέσα από την διαδικασία του ΑΣΕΠ για μετατροπή των Συμβάσεων τους σε καθεστώς ΙΔΑΧ. Στο Σ.Ν. θα πρέπει, σε ότι αφορά το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στους σημερινούς Φ.Δ., να υπάρξει σαφής αναφορά στην πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού αυτού σε ότι αφορά τα κριτήρια πρόσληψης για τις Προσκλήσεις ενδιαφέροντος μέσα από την διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ (π.χ. … λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης Π.Π., η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενώ απαραίτητο προσόν τίθεται η προϋπηρεσία, κατά το ελάχιστο 5ετής, σε Φ.Δ.). 10. Η ανάθεση της ευθύνης της Φύλαξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες μέσα από την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων Συνεργασίας, σε συνδυασμό με την αφαίρεση των γνωμοδοτήσεων σε αποφάσεις έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης των ΜΔΠΠ, καταστρατηγεί την έννοια της Προσαρμοσμένης Διαχείρισης (Adaptive Management). Η Προσαρμοσμένη, αλλά και Ολοκληρωμένη, Διαχείριση είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού ταυτόχρονων δραστηριοτήτων Φύλαξης, Επιστημονικής Παρακολούθησης (Scientific Monitoring) και Ενημέρωσης - Εκπαίδευσης του κοινού και επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και παραβάσεων σε σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο. Ο συγκεκριμένος ρόλος, στην πλειοψηφία των Π.Π. σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, αναλαμβάνεται από εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, δηλαδή Προσωπικό που λειτουργεί τοπικά σε επίπεδο Π.Π., διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία και αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Εμπλεκομένους Φορείς στη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής. Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των καταργούμενων Φ.Δ των Π.Π. έχει δημιουργηθεί, με πόρους της Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος σε όλο τον Πλανήτη, και εκφράζεται έντονος προβληματισμός και φόβος για ενδεχόμενο ουσιαστικά της ‘αδρανοποίησης’, αυτού του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την διασπορά του σε διαφορετικές Υπηρεσίες (π.χ. Δασαρχείο, Λιμεναρχείο) και με περιορισμένες αρμοδιότητες. 11. Στο Σ.Ν. δεν γίνεται σαφής αναφορά σε σημαντικούς πόρους και έσοδα για τις νέες ΜΔΠΠ και υπάρχουν από δραστηριότητες ΑΠΕ που λαμβάνουν χώρα στις Π.Π. (π.χ. Υδροηλεκτρικά Έργα, Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Γεωθερμία, Βιομάζα), από παραχώρηση Αδειών Χρήσης για δραστηριότητες (Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες) σε Εσωτερικά Υδατικά Συστήματα (Λίμνες και Ποτάμια), σε Μεταβατικά Οικοσυστήματα (Λιμνοθάλασσες, Εκβολές), και Παράκτια και Ανοικτά Θαλάσσια Οικοσυστήματα που υπάρχουν σε Π.Π., από την υλοποίηση Οικοτουριστικών Προγραμμάτων και την έκδοση Αδειών Οικοξεναγήσεων, από την Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλιών σε Π.Π., καθώς επίσης και από την επιβολή προστίμων για παραβίαση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, πέραν αυτών που καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο (π.χ. έσοδα που καταλήγουν στα Λιμενικά Ταμεία, στις Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας). 12. Η κατάργηση (Σ.Ν. – Άρθρο 9, παρ. 4) της παρ. 7 του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 ‘’…. Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την Παράγραφο 6 του Άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60), υπόκεινται κατά τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησής τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτοψία, η οποία διενεργείται από τον Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής …" ουσιαστικά στερεί την δυνατότητα, με βάση το τωρινό Σύστημα, τις Περιβαλλοντικές Αποφάσεις-Αδειοδοτήσεις από τους υφιστάμενους Φ.Δ. των Π.Π. Τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ - Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ - Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής