• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΦοΔΣΑ' | 25 Αυγούστου 2020, 09:41

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ - Η εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων με τον καφέ κάδο να είναι υποχρεωτική (για μία τουλάχιστον 5ετία πέραν του 2022) για όλους τους οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 500 κατοίκους και σε όλους τους τουριστικούς οικισμούς με εποχικό πληθυσμό (ανεξαρτήτως μόνιμου πληθυσμού). Η ανάπτυξη καφέ κάδου σε μικρούς, απομακρυσμένους, ορεινούς οικισμούς δημιουργεί μόνο πρόσθετο κόστος στους Δήμους χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ανακτώμενη ποσότητα βιοαποβλήτων. Προτεραιότητα στους μικρούς αυτούς οικισμούς θα είναι η εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης, σε συνδυασμό μάλιστα με την ήδη εφαρμοζόμενη χρήση σημαντικού τμήματος των βιοαποβλήτων στη σίτιση οικόσιτων ζώων. - Αντί του όρου Κέντρα Δημιουργικής Επανάχρησης Υλικών (ΚΔΕΥ), να χρησιμοποιηθεί ο όρος Κέντρα Επανάχρησης (ή Επαναχρησιμοποίησης) Υλικών (ΚΕΥ), καθώς το ακρωνύμιο ΚΔΕΥ συνδέεται λεκτικά και παραπέμπει στα ΚΔΑΥ, δημιουργώντας ασάφεια. Επίσης θα πρέπει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία αυτών σε ότι αφορά την λογιστική και οικονομική παρακολούθησή τους. - Θα ήταν εύλογο να υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος αξιοποίησης (εργασίες R) για τα ΒΜΕΑ, ΒΕΑ και λοιπά απόβλητα για τα οποία δεν υπάρχει κατανομή στόχου μεταξύ εργασιών R/D. - Για τη διαχείριση των ΒΕΑ θα ήταν εύλογο να υπάρχει ρητή αναφορά για πρόβλεψη δημιουργίας τουλάχιστον ενός ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση της χώρας (εκτός των ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ). - Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα συνδιάθεσης σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και μη επικινδύνων ΒΜΕΑ που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με εργασίες R. - H πρόβλεψη παραγωγής αποβλήτων αμιάντου της τάξης μόλις των 10.000 τόνων για τη 10ετία 2020-2030, ίσως δημιουργήσει προβλήματα στο σχεδιασμό, στην σκοπιμότητα/ βιωσιμότητα δημιουργίας ενός τουλάχιστον ΧΥΤΑΜ στη χώρα. Ακόμη, πρέπει να προβλεφθεί ότι, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις και θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν σε περιοχές ΧΥΤΑ/Υ να δημιουργηθούν ειδικά μικρά κύτταρα υγ.ταφής αποβλήτων αμιάντου όπως προβλέπεται και στην Απόφαση 2003/33/ΕΚ. - Για την ορθή διαχείριση των ΜΠΕΑ (εκτός λαμπτήρων, οικιακών μπαταριών, ληγμένων φαρμάκων) θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία στο σχεδιασμό προγραμμάτων χωριστής συλλογής τους (όχι μόνο συλλογή σε Πράσινα Σημεία) και μετέπειτα διαχείρισής τους. Ενδεικτικά προτείνεται να μπορούν, μετά από κατάλληλη αδειοδότηση σε ΣΜΑ, να μπορεί να γίνεται ταξινόμηση και αποθήκευσή τους κλπ. - Σε ότι αφορά τη διαχείριση των υπολειμμάτων και των δευτερογενών καυσίμων των ΜΕΑ σε νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στην απαίτηση δημιουργίας βιώσιμων δικτύων μεταφοράς των υλικών από τις κατά τόπους μονάδες στην κεντρική μονάδα. - Είναι αναγκαίο να αναφερθούν στοιχεία, να παρατεθούν δεδομένα και να γίνουν εκτιμήσεις για το κόστος λειτουργίας των προτεινόμενων έργων διαχείρισης και να δοθούν γενικότερα στοιχεία και δείκτες για το διαχείρισης των αποβλήτων ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή και άλλων δεικτών. - Οι παράθεση αναλυτικών υπολογισμών στόχων ανά Περιφέρεια και ΠΕ, δεν είναι απαραίτητη καθώς θα δημιουργήσει ασάφειες και προβλήματα στη σύνταξη και αξιολόγηση των νέων ΠΕΣΔΑ. - Η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εισφοράς να αφορά ποσότητες που πάνε για ταφή και ξεπερνούν το στόχο του 10%, αφού οποιαδήποτε λύση και να εφαρμοστεί πάντοτε θα υπάρχει υπόλειμμα το οποία θα πρέπει να οδηγηθεί σε ταφή. - Η παραγωγή εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από τις ΜΕΑ ή/και τα ΚΔΑΥ, θα πρέπει να προβλεφθεί ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η διάθεση προς ανακύκλωση των ανακτηθέντων ΑΥ όπως π.χ. πλαστική σακούλα (φιλμ), χαρτί πολύ κακής ποιότητας. Η συσσώρευση ποσοτήτων σε αποθηκευτικούς χώρους, λόγω της μη διάθεσής τους, εγκυμονεί κινδύνους ενώ και η μακροχρόνια αποθήκευση επιφέρει αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ΑΥ. - Η αναφορά στα χρώματα για τα ξεχωριστά ρεύματα συλλογής, να προσδιορίζονται στα ΠΕΣΔΑ. - Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να είναι δυνατή σε όλες τις δραστηριότητες της διαχείρισης αποβλήτων, είτε αυτή αφορά αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών είτε την δημιουργία νέων. Η ενδιάμεση περίοδος πριν γίνει οποιαδήποτε προσθήκη στα ΠΕΣΔΑ, θα πρέπει να είναι εφικτή με απόφαση ΥΠΕΝ και σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων. Το μέγεθος και οι ποσότητες που θα εξυπηρετούνται από μονάδες διαπεριφερειακής εμβέλειας θα καθορίζονται από οικονομοτεχνικές μελέτες οι οποίες θα εξετάζουν την βιωσιμότητα κάθε μονάδας. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)