• Σχόλιο του χρήστη 'Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ)' | 25 Αυγούστου 2020, 10:59

    Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ) συμφωνεί με τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τις όποιες επιμέρους παρατηρήσεις του τις έχει ενσωματώσει στις τοποθετήσεις που έχουν κατατεθεί από τα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχει. Εκείνο που θα θέλαμε να επισημάνουμε μόνο είναι ότι: (Α) Πιστεύουμε πως η ενεργειακή αξιοποίηση όπως άλλωστε έχει τονιστεί κι από την πρόταση μας για την «Εγνατία Διαχείριση Απορριμμάτων» είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, τόσο για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων από τη χώρα μας, όσο και για να συνεισφέρει στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης της (Β) Στα πάρκα κυκλικής οικονομίας (εργαλείο που στόχο έχει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας) εντάσσεται και η ενεργειακή αξιοποίηση ως μία άκρως απαραίτητη και αναγκαία δράση με στόχο την ανάκτηση των δευτερογενών πρώτων υλών, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης «οικοσυστήματος» περιβαλλοντικής βιομηχανίας και μεταποίησης (Γ) Θα πρέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων να εξασφαλίζει πως οι Δημότες και κατ’ επέκταση η Τοπική Αυτοδιοίκηση που επωμίζονται μέχρι τώρα το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, να δούνε, αν όχι ελάττωση των τελών διαχείρισης τουλάχιστον τη μη αύξηση τους