• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Σταύρος Μαυρουδέας' | 25 Αυγούστου 2020, 10:15

    Θεωρώ ότι πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την ανάκτηση υλικών/ενέργειας από τις ΜΕΑ, η παρακολούθησή τους να είναι συνεχής και να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 4 φορές το έτος). Επίσης, να εκπονούνται ετήσιες εκθέσεις για τη λειτουργία της μονάδας, οι οποίες να είναι διαθέσιμες προς το κοινό. Η επεξεργασία των αποβλήτων σε ΜΕΑ με τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ άνω του 50% (βλέπε σχετικά στοιχεία από τη λειτουργία του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων) δεν αποτελεί «ορθή διαχείριση των αποβλήτων». Προτείνω να γίνουν διαθέσιμες προς το κοινό οι πληροφορίες από την παρακολούθηση των αέριων ρύπων όλων των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, με την πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Η πληροφόρηση του κοινού είναι σημαντική και πρέπει να γίνεται συχνά και με συνεχείς δράσεις. Η τοποθέτηση καφέ κάδων δεν έχει συνδυαστεί έως τώρα με τη συστηματική ενημέρωση του κοινού. Το αποτέλεσμα σε ορισμένους δήμους είναι η μετατροπή των καφέ κάδων σε κάδους για την ανακύκλωση συσκευασιών (π.χ. Δήμος Αγίας Παρασκευής στην Αττική), καθώς χωρίς την ενημέρωση του κοινού, στους κάδους δεν συλλεγόταν μόνο οργανικό υλικό. Τέλος, η οργάνωση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες επικίνδυνων αποβλήτων είναι απαραίτητη, καθώς αυτά είτε συλλέγονται μαζί με μη επικίνδυνα ή απορρίπτονται στο περιβάλλον.